॥ ఉమామహేశ్వరస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీ శఙ్కరాచార్య కృతమ్ ।
నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యామ్
పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ ।
నాగేన్ద్రకన్యావృషకేతనాభ్యామ్
నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౧॥

నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యామ్
నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యామ్ ।
నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం
నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౨॥

నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యామ్
విరిఞ్చివిష్ణ్విన్ద్రసుపూజితాభ్యామ్ ।
విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యామ్
నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౩॥

నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యామ్
జగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యామ్ ।
జమ్భారిముఖ్యైరభివన్దితాభ్యామ్
నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౪॥

నమః శివాభ్యాం పరమౌషధాభ్యామ్
పఞ్చాక్షరీ పఞ్జరరఞ్జితాభ్యామ్ ।
ప్రపఞ్చసృష్టిస్థితి సంహృతాభ్యామ్
నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౫॥

నమః శివాభ్యామతిసున్దరాభ్యామ్
అత్యన్తమాసక్తహృదమ్బుజాభ్యామ్ ।
అశేషలోకైకహితఙ్కరాభ్యామ్
నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౬॥

నమః శివాభ్యాం కలినాశనాభ్యామ్
కఙ్కాలకల్యాణవపుర్ధరాభ్యామ్ ।
కైలాసశైలస్థితదేవతాభ్యామ్
నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౭॥

నమః శివాభ్యామశుభాపహాభ్యామ్
అశేషలోకైకవిశేషితాభ్యామ్ ।
అకుణ్ఠితాభ్యామ్ స్మృతిసంభృతాభ్యామ్
నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౮॥

నమః శివాభ్యాం రథవాహనాభ్యామ్
రవీన్దువైశ్వానరలోచనాభ్యామ్ ।
రాకాశశాఙ్కాభముఖామ్బుజాభ్యామ్
నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౯॥

నమః శివాభ్యాం జటిలన్ధరభ్యామ్
జరామృతిభ్యాం చ వివర్జితాభ్యామ్ ।
జనార్దనాబ్జోద్భవపూజితాభ్యామ్
నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౧౦॥

నమః శివాభ్యాం విషమేక్షణాభ్యామ్
బిల్వచ్ఛదామల్లికదామభృద్భ్యామ్ ।
శోభావతీ శాన్తవతీశ్వరాభ్యామ్
నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౧౧॥

నమః శివాభ్యాం పశుపాలకాభ్యామ్
జగత్రయీరక్షణ బద్ధహృద్భ్యామ్ ।
సమస్త దేవాసురపూజితాభ్యామ్
నమో నమః శఙ్కరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౧౨॥

స్తోత్రం త్రిసన్ధ్యం శివపార్వతీభ్యామ్
భక్త్యా పఠేద్ద్వాదశకం నరో యః ।
స సర్వసౌభాగ్య ఫలాని భుఙ్క్తే
శతాయురాన్తే శివలోకమేతి ॥ ౧౩॥

ఇతి ఉమామహేశ్వరస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Leave a Reply

error: Content is protected !!