నృసింహకవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా
సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్  ‌1

సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకమ్‌
ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితమ్‌  2
వివృతాస్యం త్రినయనం శరదిన్దుసమప్రభమ్‌
లక్ష్మ్యాలిఙ్గితవామాఙ్గమ్‌ విభూతిభిరుపాశ్రితమ్ ‌ 3
చతుర్భుజం కోమలాఙ్గం స్వర్ణకుణ్డలశోభితమ్‌
సరోజశోభితోరస్కం రత్నకేయూరముద్రితమ్‌  4
తప్తకాఞ్చనస~ఙ్కాశం పీతనిర్మలవాససమ్‌
ఇన్ద్రాదిసురమౌళిస్థః స్ఫురన్మాణిక్యదీప్తిభిః. 5
విరాజితపదద్వన్ద్వమ్‌ శఙ్ఖచక్రాదిహేతిభిః
గరుత్మతా చ వినయాత్‌ స్తూయమానమ్‌ ముదాన్వితమ్‌  6
స్వహృత్కమలసంవాసం కృత్వా తు కవచం పఠేత్‌
నృసింహో మే శిరః పాతు లోకరక్షార్థసమ్భవః  7
సర్వగోఽపి స్తమ్భవాసః ఫాలం మే రక్షతు ధ్వనిమ్‌ నృసింహో మే దృశౌ పాతు సోమసూర్యాగ్నిలోచనః  8
స్మృతిం మే పాతు నృహరిః మునివర్యస్తుతిప్రియః
నాసాం మే సింహనాసస్తు ముఖం లక్ష్మీముఖప్రియః. 9
సర్వ విద్యాధిపః పాతు నృసింహో రసనాం మమ
వక్త్రం పాత్విన్దువదనం సదా ప్రహ్లాదవన్దితః  10
నృసింహః పాతు మే కణ్ఠం స్కన్ధౌ భూభృదనన్తకృత్‌
దివ్యాస్త్రశోభితభుజః నృసింహః పాతు మే భుజౌ  11
కరౌ మే దేవవరదో నృసింహః పాతు సర్వతః
హృదయం యోగిసాధ్యశ్చ నివాసం పాతు మే హరిః
12
మధ్యం పాతు హిరణ్యాక్షవక్షఃకుక్షివిదారణః
నాభిం మే పాతు నృహరిః స్వనాభిబ్రహ్మసంస్తుతః 13
బ్రహ్మాండకోటయః కట్యాం యస్యాసౌ పాతు మే కటిమ్‌
గుహ్యం మే పాతు గుహ్యానాం మన్త్రాణాం గుహ్యరూపధృక్  ‌14
ఊరూ మనోభవః పాతు జానునీ నరరూపధృక్‌
జఙ్ఘే పాతు ధరాభారహర్తా యోఽసౌ నృకేసరీ 15
సురరాజ్యప్రదః పాతు పాదౌ మే నృహరీశ్వరః
సహస్రశీర్షాపురుషః పాతు మే సర్వశస్తనుమ్‌  16
మహోగ్రః పూర్వతః పాతు మహావీరాగ్రజోఽగ్నితః
మహావిష్ణుర్దక్షిణే తు మహాజ్వాలస్తు నైరృతౌ 17
పశ్చిమే పాతు సర్వేశో దిశి మే సర్వతోముఖః
నృసింహః పాతు వాయవ్యాం సౌమ్యాం భూషణవిగ్రహః  18
ఈశాన్యాం పాతు భద్రో మే సర్వమఙ్గలదాయకః
సంసారభయతః పాతు మృత్యోర్మృత్యుః నృకేశరీ 19
ఇదం నృసింహకవచం ప్రహ్లాదముఖమణ్డితమ్‌
భక్తిమాన్‌ యః పఠేన్నిత్యం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే  20
ధనవాన్‌ లోకే దీర్ఘాయురుపజాయతే
కామయతే యం యం కామం తం తం ప్రాప్నోత్యసంశయమ్‌ 21
జయమాప్నోతి సర్వత్ర విజయీ భవేత్‌
భూమ్యన్తరీక్షదివ్యానాం గ్రహాణాం వినివారణమ్ ‌22
వృశ్చికోరగసమ్భూత- విషాపహరణం పరమ్‌
బ్రహ్మరాక్షసయక్షాణాం దూరోత్సారణకారణమ్‌ 23
తలపాత్రే వా కవచం లిఖితం శుభమ్‌
కరమూలే ధృతం యేన సిధ్యేయుః కర్మసిద్ధయః 24
మనుష్యేషు స్వం స్వమేవ జయం లభేత్‌
ఏకసన్ధ్యం త్రిసన్ధ్యం వా యః పఠేన్నియతో నరః 25
మఙ్గలమఙ్గల్యం భుక్తిం ముక్తిం చ విన్దతి
ద్వాత్రింశతిసహస్రాణి పఠేత్‌ శుద్ధాత్మనాం నృణామ్ ‌26
కవచస్యాస్య మన్త్రస్య మన్త్రసిద్ధిః ప్రజాయతే
అనేన మన్త్రరాజేన కృత్వా భస్మాభిర్మన్త్రానామ్ ‌27
విన్యసేద్యస్తు తస్య గ్రహభయం హరేత్‌
త్రివారం జపమానస్తు దత్తం వార్యాభిమన్త్ర్య చ 28
యో నరో మన్త్రం నృసింహధ్యానమాచరేత్‌
తస్య రోగః ప్రణశ్యన్తి యే చ స్యుః కుక్షిసమ్భవాః 29
గర్జన్తం గార్జయన్తం నిజభుజపతలం స్ఫోటయన్తం హతన్తం
రూప్యన్తం తాపయన్తం దివి భువి దితిజం క్షేపయన్తం క్షిపన్తమ్ ‌30
క్రన్దన్తం రోషయన్తం దిశి దిశి సతతం సంహరన్తం భరన్తం
వీక్షన్తం పూర్ణయన్తం కరనికరశతైర్దివ్యసింహం నమామి  31

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాణ్డపురాణే ప్రహ్లాదోక్తం శ్రీనృసింహ కవచం సమ్పూర్ణమ్‌

Leave a Reply

error: Content is protected !!