అస్య శ్రీ నృసింహ ద్వాదశనామ స్తోత్ర మహామన్త్రస్య వేదవ్యాసో భగవాన్‌ ఋషిః, అనుష్టుప్‌ ఛందః, లక్ష్మీనృసింహో దేవతా, శ్రీ నృసింహ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః.
ప్రథమం తు మహా జ్వాలో ద్వితీయం తూగ్రకేసరీ
తృతీయం తు వజ్రదంష్ట్రశ్చ చతుర్థం తు విశారదః
పంచమం నారసింహశ్చ షష్ఠః కశ్యపమర్దనః
సప్తమో యాతుహంతా చాష్టమో దేవవల్లభః
నవమం ప్రహ్లాద వరదో దశమోఽనంతహస్తకః
ఏకాదశో మహారుద్రో ద్వాదశో దారుణస్తథా
ద్వాదశైతాని నామాని నృసింహస్య మహాత్మనః
మన్త్రరాజ ఇతి జ్ఞాతం సర్వపాప వినాశనమ్‌॥
క్షయాపస్మార కుష్ఠాది తాపజ్వర నివారణం
రాజద్వారే మహాఘోరే సంగ్రామే చ జలాంతరే
గిరిగహ్వర అరణ్యే వ్యాఘ్ర చోరామయాదిషు
రణేచ మరణేచైవ శమదం పరమం శుభమ్‌॥
శతమావర్తయేద్యస్తు ముచ్యతేవ్యాధి బంధనాత్‌
ఆవర్తయ త్సహస్రం తు లభతే వాంఛితం ఫలమ్‌॥

Leave a Reply

error: Content is protected !!