నారసింహో మహాసింహో దివ్యసింహో మహాబలః
ఉగ్రసింహో మహాదేవ స్స్తంభజ శ్చోగ్రలోచనః ॥
1
రౌద్ర స్సర్వాద్భుత శ్శ్రీమా న్యోగానంద స్త్రివిక్రమః
హరిః కోలాహల శ్చక్రీ విజయీ జయవర్ధనః ॥
2
పంచాననః పరంబ్రహ్మో చాఘోరో ఘోరవిక్రమః
జ్వలన్ముఖో జ్వాలమాలీ మహాజ్వాలో మహాప్రభుః ॥
3
నిటలాక్ష స్సహస్రాక్షో దుర్నిరీక్ష ప్రతాపనః
మహాదంష్ట్రాయుధః ప్రాజ్ఞ శ్చండకోపీ సదాశివః ॥
4
హిరణ్యకశిపుధ్వంసీ దైత్యదానవ భంజనః
గుణభద్రో మహాభద్రో బలభద్ర స్సుభద్రకః ॥
5
కరాళో వికరాళశ్చ వికర్తా సర్వకర్తృకః
శింశుమార స్త్రిలోకాత్మా ఈశ స్సర్వేశ్వరో విభుః ॥
6
భైరవాడంబరో దివ్య శ్చాచ్యుతః కవి మాధవః
అధోక్షజోఽక్షర శ్శర్వో వనమాలీ వరప్రదః ॥
7
విశ్వంభరోఽద్భుతో భవ్యః శ్రీవిష్ణుః పురుషోత్తమః
అనఘాస్త్రో నఖాస్త్రశ్చ సూర్యజ్యోతి స్సురేశ్వరః ॥
8
సహస్రబాహు స్సర్వజ్ఞ స్సర్వసిద్ధిప్రదాయకః
వజ్రదంష్ట్రో వజ్రనఖో మహానందః పరంతపః ॥
9
సర్వమంత్రైకరూపశ్చ సర్వయంత్రవిదారణః
సర్వతంత్రాత్మకోఽవ్యక్త స్సువ్యక్తో భక్తవత్సలః ॥
10
వైశాఖశుక్లభూతోత్థ శ్శరణాగతవత్సలః
ఉదారకీర్తిః పుణ్యాత్మా మహాత్మా చండవిక్రమః ॥
11
వేదత్రయప్రపూజ్యశ్చ భగవా న్పరమేశ్వరః
శ్రీవత్సాంక శ్శ్రీనివాసో జగద్వ్యాపీ జగన్మయః ॥
12
జగత్పాలో జగన్నాథో మహాకాయో ద్విరూపభృత్‌
పరమాత్మా పరంజ్యోతి ర్నిర్గుణశ్చ నృకేసరీ ॥
13
పరతత్వం పరంధామ సచ్చిదానందవిగ్రహః
లక్ష్మీనృసింహ స్సర్వాత్మా ధీరః ప్రహ్లాదపాలకః ॥
14

ఇదం శ్రీమన్నృసింహస్య నామ్నా మష్టోత్తరం శతం
త్రిసంధ్యం యః పఠేద్భక్త్యా

సర్వాభీష్టమవాప్నుయాత్‌ ॥

Leave a Reply

error: Content is protected !!