కమలాకుచచూచుక కుఙ్కుమతో
నియతారుణితాతుల నీలతనో ।
కమలాయతలోచన లోకపతే
విజయీభవ వేఙ్కటశైలపతే ॥
1

సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పఞ్చముఖ
ప్రముఖాఖిలదైవతమౌళిమణే ।
శరణాగతవత్సల సారనిధే
పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే ॥

2

అతివేలతయా తవ దుర్విషహై
రనువేలకృతై రపరాధశతైః ।
భరితం త్వరితం వృషశైలపతే
పరయా కృపయా పరిపాహి హరే ॥

3

అధివేఙ్కటశైలముదారమతేః
జనతాభిమతాధిక దానరతాత్‌ ।
పరదేవతయా గదితాన్నిగమైః
కమలాదయితా న్న పరం కలయే ॥

4

కలవేణురవావశ గోపవధూ
శతకోటివృతా త్స్మరకోటిసమాత్‌ ।
ప్రతివల్లవికాభిమతా త్సుఖదాత్‌
వసుదేవసుతా న్న పరం కలయే ॥

5

అభిరామగుణాకర దాశరథే
జగదేకధనుర్ధర ధీరమతే ।
రఘునాయక రామ రమేశ విభో
వరదో భవ దేవ దయాజలధే ॥

6

అవనీతనయా కమనీయకరం
రజనీకర చారుముఖామ్బురుహమ్‌ ।
రజనీచరరాజ తమోమిహరం
మహనీయమహం రఘురామమయే ॥

7

సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం
స్వనుజం చ సుకాయ మమోఘశరమ్‌ ।
అపహాయ రఘూద్వహమన్యమహం
న కథఞ్చన కఞ్చన జాతు భజే ॥

8

వినా వేఙ్కటేశం న నాథో న నాథః
సదా వేఙ్కటేశం స్మరామి స్మరామి ।
హరే వేఙ్కటేశ ప్రసీద ప్రసీద
ప్రియం వేఙ్కటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ॥

9

అహం దూరతస్తే పదాంభోజయుగ్మ
ప్రణామేచ్ఛయాఽఽగత్య సేవాం కరోమి ।
సకృత్సేవయా నిత్యసేవాఫలం త్వం
ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ప్రభో వేఙ్కటేశ ॥

10

అజ్ఞానినా మయా దోషాన్‌ అశేషాన్విహితాన్‌ హరే ।
క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం శేషశైల శిఖామణే ॥

Leave a Reply

error: Content is protected !!