॥ శ్రీమదాఞ్జనేయాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ కాలికారహస్యతః ॥

ఆఞ్జనేయో మహావీరో హనుమాన్మారుతాత్మజః ।
తత్వజ్ఞానప్రదః సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకః ॥ ౧॥

అశోకవనికాచ్ఛేత్తా సర్వమాయావిభఞ్జనః ।
సర్వబన్ధవిమోక్తా చ రక్షోవిధ్వంసకారకః ॥ ౨॥

పరవిద్యాపరీహారః పరశౌర్యవినాశనః ।
పరమన్త్రనిరాకర్తా పరయన్త్రప్రభేదకః ॥ ౩॥

సర్వగ్రహవినాశీ చ భీమసేనసహాయకృత్ ।
సర్వదుఃఖహరః సర్వలోకచారీ మనోజవః ॥ ౪॥

పారిజాతద్రుమూలస్థః సర్వమన్త్రస్వరూపవాన్ ।
సర్వతన్త్రస్వరూపీ చ సర్వయన్త్రాత్మకస్తథా ॥ ౫॥

కపీశ్వరో మహాకాయః సర్వరోగహరః ప్రభుః ।
బలసిద్ధికరః సర్వవిద్యాసమ్పత్ప్రదాయకః ॥ ౬॥

కపిసేనానాయకశ్చ భవిష్యచ్చతురాననః ।
కుమారబ్రహ్మచారీ చ రత్నకుణ్డలదీప్తిమాన్ ॥ ౭॥

సఞ్చలద్వాలసన్నద్ధలమ్బమానశిఖోజ్జ్వలః ।
గన్ధర్వవిద్యాతత్త్వజ్ఞో మహాబలపరాక్రమః ॥ ౮॥

కారాగృహవిమోక్తా చ శృఙ్ఖలాబన్ధమోచకః ।
సాగరోత్తారకః ప్రాజ్ఞో రామదూతః ప్రతాపవాన్ ॥ ౯॥

వానరః కేసరిసుతః సీతాశోకనివారకః ।
అఞ్జనాగర్భసమ్భూతో బాలార్కసదృశాననః ॥ ౧౦॥

విభీషణప్రియకరో దశగ్రీవకులాన్తకః ।
లక్ష్మణప్రాణదాతా చ వజ్రకాయో మహాద్యుతిః ॥ ౧౧॥

చిరఞ్జీవీ రామభక్తో దైత్యకార్యవిఘాతకః ।
అక్షహన్తా కాఞ్చనాభః పఞ్చవక్త్రో మహాతపాః ॥ ౧౨॥

లఙ్కిణీభఞ్జనః శ్రీమాన్ సింహికాప్రాణభఞ్జనః ।
గన్ధమాదనశైలస్థో లఙ్కాపురవిదాహకః ॥ ౧౩॥

సుగ్రీవసచివో ధీరః శూరో దైత్యకులాన్తకః ।
సురార్చితో మహాతేజా రామచూడామణిప్రదః ॥ ౧౪॥

కామరూపీ పిఙ్గలాక్షో వార్ధిమైనాకపూజితః ।
కబలీకృతమార్తణ్డమణ్డలో విజితేన్ద్రియః ॥ ౧౫॥

రామసుగ్రీవసన్ధాతా మహారావణమర్దనః ।
స్ఫటికాభో వాగధీశో నవవ్యాకృతిపణ్డితః ॥ ౧౬॥

చతుర్బాహుర్దీనబన్ధుర్మహాత్మా భక్తవత్సలః ।
సఞ్జీవననగాహర్తా శుచిర్వాగ్మీ దృఢవ్రతః ॥ ౧౭॥

కాలనేమిప్రమథనో హరిమర్కటమర్కటః ।
దాన్తః శాన్తః ప్రసన్నాత్మా శతకణ్ఠమదాపహృత్ ॥ ౧౮॥

యోగీ రామకథాలోలః సీతాన్వేషణపణ్డితః ।
వజ్రదంష్ట్రో వజ్రనఖో రుద్రవీర్యసముద్భవః ॥ ౧౯॥

ఇన్ద్రజిత్ప్రహితామోఘబ్రహ్మాస్త్రవినివారకః ।
పార్థధ్వజాగ్రసంవాసీ శరపఞ్జరభేదకః ॥ ౨౦॥

దశబాహులోర్కపూజ్యో జామ్బవత్ప్రీతి వర్ధనః ।
సీతాసమేత శ్రీరామభద్రపూజాధురన్ధరః ॥ ౨౧॥

ఇత్యేవం శ్రీహనుమతో నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ॥

యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ॥ ౨౨॥

॥ ఇతి శ్రీమదాఞ్జనేయాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Leave a Reply

error: Content is protected !!