॥ శ్రీఆంజనేయ ద్వాదశనామస్తోత్రమ్ ॥

హనుమానంజనాసూనుః వాయుపుత్రో మహాబలః ।
రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షోఽమితవిక్రమః ॥ ౧॥

ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకః ।
లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పహా ॥ ౨॥

ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః ।
స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః ।
తస్యమృత్యు భయంనాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ॥

Leave a Reply

error: Content is protected !!