నృసింహ పఞ్చరత్న స్తోత్రమ్‌త్వత్ప్రభుజీవ ప్రియమిచ్ఛసిచేన్నరహరి పూజాంకురు సతతం
ప్రతిబిమ్బాలంకృత ధృతికుశలో బింబాలంకృతిమాతనుతే
చేతోభృంగ భ్రమసివృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం
భజభజ లక్ష్మీనరసింహాఽనఘ పదసరసిజ మకరన్దమ్‌॥1శుక్తౌరజత ప్రతిభాజాతా కటకాద్యర్ధసమర్థా చేత్‌
దుఃఖమయీతే సంస్కృతి రేషానిర్వృతిదానే నిపుణాస్యాత్‌
చేతోభృంగ భ్రమసివృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం
భజభజ లక్ష్మీనరసింహాఽనఘ పదసరసిజ మకరన్దమ్‌॥2ఆకృతిసామ్యాచ్ఛాల్మలికుసుమే స్థలనళినత్వభ్రమమకరోః
గంధరసావిహకిమువిద్యేతేవిఫలం శ్రామ్యసిభూమౌ విరసాయాం
చేతోభృంగ భ్రమసి వృథాభవ మరుభూమౌ విరసాయాం
భజభజ లక్ష్మీనరసింహాఽనఘ పదసరసిజ మకరన్దమ్‌॥3స్రంక్చందనవనితాదీన్విషయా న్సుఖదాన్మత్వాతత్ర విహరసే
గంధఫలీ సదృశాననుతేఽమీ భోగానంతర దుఃఖకృతస్స్యుః
చేతోభృంగ భ్రమసి వృథాభవ మరుభూమౌ విరసాయాం
భజభజ లక్ష్మీనరసింహాఽనఘ పదసరసిజ మకరన్దమ్‌॥4తవహితమేకం వచనంవక్ష్యే శృణుసుఖకామోయది సతతం
స్వప్నే దృష్టం సకలంహి మృషాజాగ్రతి చ స్మర తద్వదితి
చేతోభృంగ భ్రమసి వృథాభవ మరుభూమౌ విరసాయాం
భజభజ లక్ష్మీనరసింహాఽనఘ పదసరసిజ మకరన్దమ్‌॥5

Leave a Reply

error: Content is protected !!