Bhagavad Gita Chapter 13 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 13 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 13 Shlokas : అథ త్రయోదశో‌உధ్యాయః | క్షేత్ర క్షేత్రఙ్ఞ విభాగ యోగః శ్రీ భగవానువాచ | ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్ర మిత్యభి ధీయతే…

Bhagavad Gita Chapter 12 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 12 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 12 Shlokas: అథ ద్వాదశో‌உధ్యాయః | భక్తి యోగః | అర్జున ఉవాచ | ఏవం సతత యుక్తా యే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే | యే…

Bhagavad Gita Chapter 11 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 11 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 11 : అథ ఏకాదశో‌உధ్యాయః |విశ్వ రూప దర్శన యోగః | అర్జున ఉవాచ | మదను గ్రహాయ పరమం గుహ్య మధ్యాత్మ సంఙ్ఞితమ్ |…

Bhagavad Gita Chapter 9 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 9 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 9 :  అథ నవమో‌உధ్యాయః |రాజ విద్యా రాజ గుహ్య యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే |…

Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas in Telugu

 Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas :  అథ అష్టమో‌உధ్యాయః | అక్షర బ్రహ్మ యోగః | అర్జున ఉవాచ | కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ…

Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas in Telugu

 Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas :  అథ సప్తమో‌உధ్యాయః | ఙ్ఞానవిఙ్ఞాన యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | మయ్యాసక్తమనాః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః | అసంశయం సమగ్రం…

Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas : అథ షష్ఠో‌உధ్యాయః |ఆత్మ సంయమ యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః |…

Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas : అథ పంచమో‌உధ్యాయః |కర్మ సంన్యాసయోగః | అర్జున ఉవాచ | సంన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి | యచ్ఛ్రేయ…

Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas : అథ చతుర్థోఽధ్యాయః । జ్ఞాన కర్మ సంన్యాస యోగః శ్రీ భగవానువాచ | ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయమ్ | వివస్వాన్మనవే…

Ganesha Dwadasa nama stotram Lyrics

Ganesha Dwadasa nama stotram Lyrics :  Ganesha Dwadasa nama stotram Lyrics In Telugu – గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం : ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్…

Bhagavad Gita chapter 3 Lyrics in Telugu

Bhagavad Gita chapter 3 Lyrics in Telugu : Bhagavad Gita chapter 3 Lyrics : అథ తృతీయోఽధ్యాయః । కర్మయోగః అర్జున ఉవాచ । జ్యాయసీ చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన । తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం…

Bhagavad Gita Chapter 2 Lyrics in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 2 Lyrics in Telugu : Shrimad Bhagavad Gita Chapter 2 Lyrics : అథ ద్వితీయోఽధ్యాయః । సాంఖ్యయోగః సంజయ ఉవాచ । తం తథా కృపయావిష్టమశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ । విషీదంతమిదం వాక్యమువాచ మధుసూదనః ॥…

Bhagavad Gita Chapter 1 Lyrics in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 1 : Shrimad Bhagavad Gita Chapter 1 Lyrics in Telugu : శ్రీమద్భగవద్గీతా ॥ ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః ॥ ॥ అథ శ్రీమద్భగవద్గీతా ॥ అథ ప్రథమోఽధ్యాయః । అర్జునవిషాదయోగః ధృతరాష్ట్ర…

Sri Saraswathi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శత నామావళి

Sri Saraswathi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శత నామావళి ఓం సరస్వత్యై నమః ఓం మహాభద్రాయై నమః ఓం మహమాయాయై నమః ఓం వరప్రదాయై నమః ఓం పద్మనిలయాయై నమః ఓం పద్మా క్ష్రైయ నమః ఓం…

Subrahmanya Pancha Ratna Stotram lyrics

Subrahmanya Pancha Ratna Stotram lyrics :  lyrics in Telugu: సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న స్తోత్రం : షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ | రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 1 || జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార…

Sri Saraswati Stotram lyrics in Telugu – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం

Sri Saraswati Stotram lyrics in Telugu – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం : యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ…

Sri Rama Pancharatna Stotram lyrics

Sri Rama Pancharatna Stotram lyrics : Sri Rama Pancharatna Stotram lyrics in Telugu శ్రీ రామ పంచ రత్న స్తోత్రమ్ కంజాతపత్రాయత లోచనాయ కర్ణావతంసోజ్జ్వల కుండలాయ కారుణ్యపాత్రాయ సువంశజాయ నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ || 1 || విద్యున్నిభాంభోద సువిగ్రహాయ…

Bhaja Govindam Lyrics in Telugu

Bhaja Govindam Lyrics in Telugu : || భజ గోవిందం – మోహ ముద్గరం || భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే | సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుక్రింకరణే || 1…

Shiva Bhujanga Stotram – శివ భుజంగ స్తోత్రం

Shiva Bhujanga Stotram – శివ భుజంగ స్తోత్రం : గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం చలచ్చారుశుండం జగత్త్రాణశౌండమ్ । కనద్దంతకాండం విపద్భంగచండం శివప్రేమపిండం భజే వక్రతుండమ్ ॥ 1 ॥ అనాద్యంతమాద్యం పరం తత్త్వమర్థం చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయమ్ । హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం…

Ayodhya Ram Mandir Darshan – Sri Das Navami Maha Ustav

Ayodhya Ram Mandir Darshan – Sri Das Navami Maha Ustav : శ్రీ గణేశాయ నమః | శ్రీ గణేష శారదా సద్గురుభ్యో నమః శ్రీమాన్ మహారుద్ర హనుమతే సద్గురు స్వరూపీ శ్రీ సీతారామచంద్ర దేవతాభ్యోనమ : శ్రీ…

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram 

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram : శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్ : దేవ్యువాచ దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలఙ్ఞ! మహేశ్వర! కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక! || అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః || ఈశ్వర ఉవాచ దేవి!…

Sri Gayatri Stotram – శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం

Sri Gayatri Stotram – శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం. నమస్తే దేవి గాయత్రీ సావిత్రీ త్రిపదేఽక్షరీ | అజరేఽమరే మాతా త్రాహి మాం భవసాగరాత్ || 1 || నమస్తే సూర్యసంకాశే సూర్యసావిత్రికేఽమలే | బ్రహ్మవిద్యే మహావిద్యే వేదమాతర్నమోఽస్తు తే ||…

Pahi Rama Prabho – పాహి రామప్రభో.

Pahi Rama Prabho – పాహి రామప్రభో. : రామదాసు కీర్తన పాహి రామప్రభో పాహిరామప్రభో పాహిరామప్రభో పాహి భద్రాద్రి వైదేహి రామప్రభో శ్రీమన్మహా గుణస్తోమమాభిరామమీనామ కీర్తనలు వర్ణింతురా రామప్రభో ఇందిరాహృదయారవిందాధిరూఢ సుందరాకార సానంద రామప్రభో ఎందునేజూడ మీసుందరానందమును కందునోకన్నులింపపొద శ్రీరామప్రభో…

error: Content is protected !!