Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas in Telugu :

Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas :

 అథ అష్టమో‌உధ్యాయః | అక్షర బ్రహ్మ యోగః |

అర్జున ఉవాచ |

కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ |

అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తమధిదైవం కిముచ్యతే || 8- 1 ||

అధియఙ్ఞః కథం కో‌உత్ర దేహే‌உస్మిన్మధుసూదన |

ప్రయాణకాలే చ కథం ఙ్ఞేయో‌உసి నియతాత్మభిః || 8- 2 ||

శ్రీ భగవానువాచ |

అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో‌உధ్యాత్మముచ్యతే |

భూతభావోద్భవకరో విసర్గః కర్మసంఙ్ఞితః || 8- 3 ||

అధిభూతం క్షరో భావః పురుషశ్చాధి దైవతమ్ |

అధియఙ్ఞో‌உహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర || 8- 4 ||

అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ముక్త్వా కలేవరమ్ |

యః ప్రయాతి స మద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః || 8- 5 ||

యం యం వాపి స్మరన్భావం త్యజత్యంతే కలేవరమ్ |

తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః || 8- 6 ||

తస్మాత్సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ |

మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్మామే వైష్యస్య సంశయమ్ || 8- 7 ||

అభ్యాస యోగ యుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా |

పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్ || 8- 8 ||

కవిం పురాణ మనుశాసితారమణోరణీయం సమనుస్మరేద్యః |

సర్వస్య ధాతారమచింత్య రూప మాదిత్య వర్ణం తమసః పరస్తాత్ || 8- 9 ||

ప్రయాణ కాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్తో యోగ బలేన చైవ |

భ్రువోర్మధ్యే ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్స తం పరం పురుషముపైతి దివ్యమ్ || 8- 10 ||

యదక్షరం వేదవిదో వదంతి విశంతి యద్యతయో వీతరాగాః |

యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే || 8- 11 ||

సర్వ ద్వారాణి సంయమ్య మనో హృది నిరుధ్య చ |

మూర్ధ్న్యాధాయాత్మనః ప్రాణమాస్థితో యోగధారణామ్ || 8- 12 ||

ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్మామనుస్మరన్ |

యః ప్రయాతి త్యజందేహం స యాతి పరమాం గతిమ్ || 8- 13 ||

అనన్యచేతాః సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః |

తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః || 8- 14 ||

మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతమ్ |

నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః || 8- 15 ||

ఆబ్రహ్మభువనాల్లోకాః పునరావర్తినో‌உర్జున |

మాముపేత్య తు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే || 8- 16 ||

సహస్రయుగపర్యంతమహర్యద్బ్రహ్మణో విదుః |

రాత్రిం యుగసహస్రాంతాం తే‌உహోరాత్రవిదో జనాః || 8- 17 ||

అవ్యక్తాద్వ్యక్తయః సర్వాః ప్రభవంత్యహరాగమే |

రాత్ర్యాగమే ప్రలీయంతే తత్రైవావ్యక్తసంఙ్ఞకే || 8- 18 ||

భూతగ్రామః స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే |

రాత్ర్యాగమే‌உవశః పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే || 8- 19 ||

పరస్తస్మాత్తు భావో‌உన్యో‌உవ్యక్తో‌உవ్యక్తాత్సనాతనః |

యః స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి || 8- 20 ||

అవ్యక్తో‌உక్షర ఇత్యుక్తస్తమాహుః పరమాం గతిమ్ |

యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ || 8- 21 ||

పురుషః స పరః పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా |

యస్యాంతఃస్థాని భూతాని యేన సర్వమిదం తతమ్ || 8- 22 ||

యత్ర కాలే త్వనావృత్తిమావృత్తిం చైవ యోగినః |

ప్రయాతా యాంతి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ || 8- 23 ||

అగ్నిర్జోతిరహః శుక్లః షణ్మాసా ఉత్తరాయణమ్ |

తత్ర ప్రయాతా గచ్ఛంతి బ్రహ్మ బ్రహ్మవిదో జనాః || 8- 24 ||

ధూమో రాత్రిస్తథా కృష్ణః షణ్మాసా దక్షిణాయనమ్ |

తత్ర చాంద్రమసం జ్యోతిర్యోగీ ప్రాప్య నివర్తతే || 8- 25 ||

శుక్ల కృష్ణే గతీ హ్యేతే జగతః శాశ్వతే మతే |

ఏకయా యాత్యనావృత్తి మన్యయా వర్తతే పునః || 8- 26 ||

నైతే సృతీ పార్థ జానన్యోగీ ముహ్యతి కశ్చన |

తస్మాత్సర్వేషు కాలేషు యోగ యుక్తో భవార్జున || 8- 27 ||

వేదేషు యఙ్ఞేషు తపఃసు చైవ దానేషు యత్పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టమ్ |

అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వాయోగీ పరం స్థానముపైతి చాద్యమ్ || 8- 28 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీ మద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే

అక్షర బ్రహ్మ యోగో నామాష్టమో‌உధ్యాయః || 8 ||

Thank you for watching Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas in Telugu 

Please watch to Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas in Telugu

Leave a Reply

error: Content is protected !!