Category: Lyrics

Vishnu Shatpadi stotram Lyrics in Telugu & Hindi

Vishnu Shatpadi stotram Lyrics in Telugu & Hindi Vishnu Shatpadi stotram Lyrics in Telugu – శ్రీ విష్ణు షట్పదీ స్తోత్రం : అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణామ్ | భూతదయాం విస్తారయ తారయ…

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali – శ్రీరామ అష్టోత్తర శత నామావళి

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali – శ్రీరామ అష్టోత్తర శత నామావళి : ఓం శ్రీరామాయ నమః ఓం రామభద్రాయ నమః ఓం రామచంద్రాయ నమః ఓం శాశ్వతాయ నమః ఓం రాజీవలోచనాయ నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం రాజేంద్రాయ…

Runa Vimochana Angaraka Stotram

Runa Vimochana Angaraka Stotram ( ఋణ విమోచక అంగారక స్తోత్రమ్ ) Runa Vimochana Angaraka Stotram : స్కంద ఉవాచ: ఋణ గ్రస్త నరాణాంతు ఋణముక్తిః కధం భవేత్ I బ్రహ్మోవాచ : వక్ష్యేహం సర్వలోకానాం హితార్థం హితకామదమ్…

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics – శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics – శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics : ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయినే శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం || సర్వమంగళ రూపాయ శ్రీ నగేంద్ర నివాసినే గంగాధరాయ నాథాయ శ్రీగిరీశాయ…

Sri Saraswati Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం

Sri Saraswati Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం : Sri Saraswati Ashtottara Shatanama Stotram : సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా | శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రగా || 1…

Shiv Mangalashtakam in Telugu & Hindi

Shiv Mangalashtakam in Telugu & Hindi : Shiv Mangalashtakam in Telugu – శివ మన్గళాష్టకమ్ : భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే | కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళమ్ || 1 || వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ…

Ishavasya Upanishad In Telugu – ఈశావాస్యోపనిషద్

Ishavasya Upanishad In Telugu – ఈశావాస్యోపనిషద్ : Ishavasya Upanishad : ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్పూర్ణముదచ్యతే | పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే || ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః || ఓం ఈశా వాస్య’మిదగ్‍మ్ సర్వం యత్కించ జగ’త్వాం…

Ganesha Dwadasa nama stotram Lyrics

Ganesha Dwadasa nama stotram Lyrics : Ganesha Dwadasa nama stotram Lyrics In Telugu – గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం : ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్…

Sri Saraswathi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శత నామావళి

Sri Saraswathi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శత నామావళి ఓం సరస్వత్యై నమః ఓం మహాభద్రాయై నమః ఓం మహమాయాయై నమః ఓం వరప్రదాయై నమః ఓం పద్మనిలయాయై నమః ఓం పద్మా క్ష్రైయ నమః ఓం…

Subrahmanya Pancha Ratna Stotram lyrics

Subrahmanya Pancha Ratna Stotram lyrics : lyrics in Telugu: సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న స్తోత్రం : షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ | రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 1 || జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార…

Sri Saraswati Stotram lyrics in Telugu – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం

Sri Saraswati Stotram lyrics in Telugu – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం : యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ…

Sri Rama Pancharatna Stotram lyrics

Sri Rama Pancharatna Stotram lyrics : Sri Rama Pancharatna Stotram lyrics in Telugu శ్రీ రామ పంచ రత్న స్తోత్రమ్ కంజాతపత్రాయత లోచనాయ కర్ణావతంసోజ్జ్వల కుండలాయ కారుణ్యపాత్రాయ సువంశజాయ నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ || 1 || విద్యున్నిభాంభోద…

Bhaja Govindam Lyrics in Telugu

Bhaja Govindam Lyrics in Telugu : || భజ గోవిందం – మోహ ముద్గరం || భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే | సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుక్రింకరణే || 1…

Shiva Bhujanga Stotram – శివ భుజంగ స్తోత్రం

Shiva Bhujanga Stotram – శివ భుజంగ స్తోత్రం : గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం చలచ్చారుశుండం జగత్త్రాణశౌండమ్ । కనద్దంతకాండం విపద్భంగచండం శివప్రేమపిండం భజే వక్రతుండమ్ ॥ 1 ॥ అనాద్యంతమాద్యం పరం తత్త్వమర్థం చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయమ్ । హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం…

Ayodhya Ram Mandir Darshan – Sri Das Navami Maha Ustav

Ayodhya Ram Mandir Darshan – Sri Das Navami Maha Ustav : శ్రీ గణేశాయ నమః | శ్రీ గణేష శారదా సద్గురుభ్యో నమః శ్రీమాన్ మహారుద్ర హనుమతే సద్గురు స్వరూపీ శ్రీ సీతారామచంద్ర దేవతాభ్యోనమ : శ్రీ…

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram 

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram : శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్ : దేవ్యువాచ దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలఙ్ఞ! మహేశ్వర! కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక! || అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః || ఈశ్వర ఉవాచ దేవి!…

Sri Gayatri Stotram – శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం

Sri Gayatri Stotram – శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం. నమస్తే దేవి గాయత్రీ సావిత్రీ త్రిపదేఽక్షరీ | అజరేఽమరే మాతా త్రాహి మాం భవసాగరాత్ || 1 || నమస్తే సూర్యసంకాశే సూర్యసావిత్రికేఽమలే | బ్రహ్మవిద్యే మహావిద్యే వేదమాతర్నమోఽస్తు తే ||…

Pahi Rama Prabho – పాహి రామప్రభో.

Pahi Rama Prabho – పాహి రామప్రభో. : రామదాసు కీర్తన పాహి రామప్రభో పాహిరామప్రభో పాహిరామప్రభో పాహి భద్రాద్రి వైదేహి రామప్రభో శ్రీమన్మహా గుణస్తోమమాభిరామమీనామ కీర్తనలు వర్ణింతురా రామప్రభో ఇందిరాహృదయారవిందాధిరూఢ సుందరాకార సానంద రామప్రభో ఎందునేజూడ మీసుందరానందమును కందునోకన్నులింపపొద శ్రీరామప్రభో…

Sri Devi Khadgamala Stotram – Telugu

Sri Devi Khadgamala Stotram – Telugu.: శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం. శ్రీ దేవీ ప్రార్థన. హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్…

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Telugu lyrics – ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం.

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Telugu lyrics – ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం. లఘు స్తోత్రం సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ । ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలం ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ ॥ పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ । సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే…

Shiva Tandava Stotram – శివ తాండవ స్తోత్రం

Shiva Tandava Stotram – శివ తాండవ స్తోత్రం : Shiva Tandava Stotram: జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే గలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్ | డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివమ్ || 1 || జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ- -విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని | ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే…

Gayatri Kavacham in Telugu – గాయత్రీ కవచం.

Gayatri Kavacham in Telugu – గాయత్రీ కవచం. Gayatri Kavacham. నారద ఉవాచ స్వామిన్ సర్వజగన్నాధ సంశయో‌உస్తి మమ ప్రభో చతుషష్టి కళాభిజ్ఞ పాతకా ద్యోగవిద్వర ముచ్యతే కేన పుణ్యేన బ్రహ్మరూపః కథం భవేత్ దేహశ్చ దేవతారూపో మంత్ర రూపో…

Shiva kavacham Lyrics in Telugu. శివ కవచం.

Shiva kavacham Lyrics in Telugu. శివ కవచం. Shiva kavacham Lyrics అస్య శ్రీ శివ కవచ స్తోత్ర మహా మంత్రస్య ఋషభ యోగీశ్వర ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ సాంబ సదా శివో దేవతా |…

Govindashtakam lyrics in Telugu

Govindashtakam lyrics in Telugu. Govindashtakam lyrics is written by aadi Shankaracharya. Watch this Govindashtakam lyrics in Telugu. గోవిందాష్టకం. సత్యం జ్ఞానమనంతం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశమ్ । గోష్ఠప్రాంగణరింఖణలోలమనాయాసం పరమాయాసమ్ । మాయాకల్పితనానాకారమనాకారం భువనాకారమ్ । క్ష్మామానాథమనాథం…

error: Content is protected !!