Category: Lyrics

SHIVA MANASA PUJA – శివ మానస పూజ.

SHIVA MANASA PUJA – శివ మానస పూజ. రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం నానారత్న విభూషితం మృగమదా మోదాంకితం చందనమ్ | జాతీ చంపక బిల్వపత్ర రచితం పుష్పం చ ధూపం తథా దీపం దేవ దయానిధే…

Lalitha Pancharatnam lyrics in Telugu & Hindi.

Lalitha Pancharatnam lyrics in Telugu & Hindi. Lalitha Pancharatnam lyrics in Telugu – లలితా పంచరత్నం.: ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిందం బింబాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్ | ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుండలాఢ్యం మందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ || 1 || ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం…

Sri Surya Ashtakam in Telugu & Hindi.

Sri Surya Ashtakam in Telugu & Hindi. Sri Surya Ashtakam in Telugu.: శ్రీ సూర్యాష్టకం. ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శ్వేత పద్మధరం దేవం…

Sri Guru Paduka Stotram lyrics in Telugu & Hindi.

Sri Guru Paduka Stotram lyrics in Telugu & Hindi.: Sri Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu – శ్రీ గురు పాదుకా స్తోత్రం.: అనంతసంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యామ్ | వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్…

Hari Harulaku Priyamaina KartheekaMasam Lyrics in Telugu.

Hari Harulaku Priyamaina KartheekaMasam Lyrics in Telugu. హరి హరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం సరిలేని వ్రత పూజలు సలుపుటకవకాశం హరి హరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం…. కార్తీక మాసం… చరణం 1: పవిత్రతకు మరో పేరు ప్రాతః స్నానం…

Bala Mukundashtakam lyrics in Telugu , Hindi and English.

Bala Mukundashtakam lyrics in Telugu , Hindi and English. Bala Mukundashtakam lyrics in Telugu: బాల ముకుందాష్టకం.: కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతమ్ | వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ||…

Nitya Sandhya Vandanam Lyrics in Telugu.

Nitya Sandhya Vandanam lyrics in Telugu: Nitya Sandhya Vandanam -నిత్య సంధ్యా వందనమ్: శరీర శుద్ధి అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం” గతో ‌உపివా | యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతర శ్శుచిః || పుండరీకాక్ష !…

Sri Ganesha Mangalashtakam Lyrics in Telugu & Hindi.

Sri Ganesha Mangalashtakam Lyrics in Telugu & Hindi :   Sri Ganesha Mangalashtakam Telugu Lyrics: గణేశ మంగళాష్టకం. గజాననాయ గాంగేయసహజాయ సదాత్మనే | గౌరీప్రియ తనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళం || 1 || నాగయఙ్ఞోపవీదాయ నతవిఘ్నవినాశినే…

Ganapati Atharva Sheersham Telugu Lyrics.:

Ganapati Atharva Sheersham Telugu Lyrics.: గణపతి అథర్వ శీర్షం -గణపతి అథర్వ శీర్షోపనిషత్ :  ఓం భద్రం కర్ణే’భిః శృణుయామ’ దేవాః | భద్రం ప’శ్యేమాక్షభిర్యజ’త్రాః | స్థిరైరంగై”స్తుష్ఠువాగ్‍ం స’స్తనూభిః’ | వ్యశే’మ దేవహి’తం యదాయుః’ | స్వస్తి న…

Nirvana shatakam lyrics – నిర్వాణ షట్కం. -निर्वाण षट्कम: |

Nirvana shatakam – నిర్వాణ షట్కం. -निर्वाण षट्कम: | Nirvana shatakam in Telugu- నిర్వాణ షట్కం.: శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం మనో బుధ్యహంకార చిత్తాని నాహం న చ శ్రోత్ర జిహ్వా న చ…

Manyu suktam Lyrics in telugu. (మన్యు సూక్తం.)

Manyu suktam Lyrics in telugu (మన్యు సూక్తం.) ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84 యస్తే” మన్యో‌உవి’ధద్ వజ్ర సాయక సహ ఓజః’ పుష్యతి విశ్వ’మానుషక్ | సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా” యుజా సహ’స్కృతేన సహ’సా సహ’స్వతా || 1 || మన్యురింద్రో” మన్యురేవాస’ దేవో మన్యుర్ హోతా వరు’ణో జాతవే”దాః | మన్యుం విశ’ ఈళతే మాను’షీర్యాః పాహి నో”…

Shanti Mantram Lyrics in Telugu.

Shanti Mantram Telugu lyrics Lyrics – Shloka Shanti Mantram Lyrics Telugu Channel Namo Narayanaya Bhakthi Channel. Please watch Mantra pushpam Telugu Lyrics – మంత్రపుష్పం. Lyrics Shanti Mantram Lyrics in Telugu:…

Mantra pushpam Telugu Lyrics – మంత్రపుష్పం.

Mantra pushpam Telugu Lyrics – మంత్రపుష్పం.  పుష్పం : యో’‌உపాం పుష్పం వేద’ పుష్ప’వాన్ ప్రజావా”న్ పశుమాన్ భ’వతి | చంద్రమా వా అపాం పుష్పమ్” | పుష్ప’వాన్ ప్రజావా”న్ పశుమాన్ భ’వతి | య ఏవం వేద’ |…

Jai Aambe Gauri Hindi Lyrics.

Jai Aambe Gauri Hindi Lyrics : जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निशिदिन ध्यावत तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ॐ जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया…

Purusha Suktam Telugu Lyrics.

Purusha Suktam Telugu Lyrics.: పురుష సూక్తం: ఓం తచ్చం యోరావృ’ణీమహే | గాతుం యఙ్ఞాయ’ | గాతుం యఙ్ఞప’తయే | దైవీ” స్వస్తిర’స్తు నః | స్వస్తిర్మాను’షేభ్యః | ఊర్ధ్వం జి’గాతు భేషజమ్ | శం నో’ అస్తు ద్విపదే”…

Jagannath Ashtakam Lyrics.

Jagannath Ashtakam Lyrics. Jagannath ashtakam lyrics in Telugu:జగన్నాథాష్టకo :కదాచి త్కాళిందీ తటవిపినసంగీతకపరోముదా గోపీనారీ వదనకమలాస్వాదమధుపఃరమాశంభుబ్రహ్మా మరపతిగణేశార్చితపదోజగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || 1 || భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటేదుకూలం నేత్రాంతే సహచర కటాక్షం…

Sri Dakshinamurthy stotram Telugu Lyrics.

Sri Dakshinamurthy stotram Telugu Lyrics.: శాంతిపాఠః : ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై | తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశం ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే || ధ్యానమ్ : ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మ…

Daridrya Dahana Shiva Stotram lyrics in Telugu & Hindi.

Daridrya Dahana Shiva Stotram lyrics in Telugu & Hindi.: Daridrya Dahana Shiva Stotram lyrics in Telugu:  దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం. విశ్వేశ్వరాయ నరకార్ణవ తారణాయ కర్ణామృతాయ శశిశేఖర ధారణాయ । కర్పూరకాంతి ధవళాయ జటాధరాయ…

Aditya Kavacham.

Aditya Kavacham.:   ధ్యానం ఉదయాచల మాగత్య వేదరూప మనామయం తుష్టావ పరయా భక్త వాలఖిల్యాదిభిర్వృతమ్ | దేవాసురైః సదావంద్యం గ్రహైశ్చపరివేష్టితం ధ్యాయన్ స్తవన్ పఠన్ నామ యః సూర్య కవచం సదా ||   కవచం ఘృణిః పాతు శిరోదేశం,…

error: Content is protected !!