Category: Stotras.

Sri Saraswati Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం

Sri Saraswati Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం : Sri Saraswati Ashtottara Shatanama Stotram : సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా | శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రగా || 1…

Sri Saraswati Stotram lyrics in Telugu – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం

Sri Saraswati Stotram lyrics in Telugu – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం : యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ…

Sri Devi Khadgamala Stotram – Telugu

Sri Devi Khadgamala Stotram – Telugu.: శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం. శ్రీ దేవీ ప్రార్థన. హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్…

Kanakadhara stotram by sangameshwar.

Kanakadhara stotram by sangameshwar.: కనకధారా స్తోత్రం అనేది గొప్ప హిందూ తత్వవేత్త శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య సంస్కృతంలో కంపోజ్ చేసిన శ్లోకం (స్తోత్రం). ఇందులో లక్ష్మీదేవిని కీర్తిస్తూ 21 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. లక్ష్మీదేవి మాత్రమే ఒకరి అదృష్టాన్ని లేదా విధిని మార్చగలదు.…

Subramanya Karavalamba Stotram Telugu Lyrics.

Subramanya Karavalamba Stotram Telugu Lyrics: హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో, శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో । శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ 1 ॥ దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ, దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద । దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్…

Sri Subramanya Kavacham in telugu. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రo.

Sri Subramanya Kavacham in telugu : శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రo: శ్రీ అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా | ఓం నమ ఇతి బీజమ్ | భగవత ఇతి శక్తిః |…

Shiva Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం

Shiva Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం : ఓం స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః | సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || 1 || జటీ చర్మీ శిఖండీ…

Sarva devaKruta Sri Lakshmi Stotram Telugu Lyrics.

Sarva devaKruta Sri Lakshmi Stotram – Telugu Lyrics. సర్వదేవ కృత శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం. క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమా శీలే పరాత్పరే| శుద్ధ సత్వ స్వరూపేచ కోపాది పరి వర్జితే|| ఉపమే సర్వ సాధ్వీనాం దేవీనాం దేవ పూజితే|…

Sri Venkateswara Ashtothara Shatha Nama Stotram Telugu Lyrics.

Sri Venkateswara Ashtothara Shatha Nama Stotram Telugu Lyrics : ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః ఓం శ్రీనివాసాయ నమః ఓం లక్ష్మిపతయే నమః ఓం అనానుయాయ నమః ఓం అమృతాంశనే నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం కృష్ణాయ…

సాయినాథ స్తవనమజ్ఞరి.

శ్రీ గణేశుడు పార్వతి చిరుత బుడత భవుని భవరాన నెదిరిన పందెగాడు గజముఖంబున తొలిపూజ గలుగువేల్పు ఫాలచంద్రుడు నన్ను కాపాడుగాక ! వాణి శుకవాణి గీర్వాణి వాగ్విలాసి శబ్ద సృష్టికి స్వామిని, శారదాంబ రచయితల వాజ్ఞ్మదురిమను రాణవెట్టు యజునిరాణి పూబోణి దయాంబురాశి…

శ్రీసాయి చాలీసా.

శ్రీసాయి చాలీసా: షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో దత్తదిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం త్రిమూర్తి రూపా ఓ సాయీ కరుణించి కాపాడోయి దర్శన మియ్యగరావయ్య ముక్తికి మార్గం చూపుమయా కఫిని వస్త్రము ధరియించి భుజమునకు జోలీ తగిలించి…

Uma Maheshwara Stotram lyrics in Telugu & Hindi.

Uma Maheshwara Stotram lyrics in Telugu & Hindi. Uma Maheshwara Stotram lyrics in Telugu : నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ | నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 1 || నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం…

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram lyrics in Telugu & Hindi.

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram lyrics in Telugu & Hindi. Shiva Ashtottara Shatanama Stotram – శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం : శివో మహేశ్వర-శ్శంభుః పినాకీ శశిశేఖరః వామదేవో విరూపాక్షః కపర్దీ నీలలోహితః ॥ 1…

Bhaje vrajaika mandanam – Sri krishnashtakam.

Bhaje vrajaika mandanam – Sri krishnashtakam.: భజే వ్రజైక మండనం సమస్త పాప ఖండనం స్వభక్త చిత్త రంజనం సదైవ నంద నందనమ్ | సుపిచ్ఛ గుచ్ఛ మస్తకం సునాద వేణు హస్తకం అనంగ రంగ సాగరం నమామి కృష్ణ…

Yantrodharaka hanumath stotram.

Yantrodharaka hanumath stotram: నమామి దూతం రామస్య, సుఖదం చ సురద్రుమం పీనవృత్త మహాబాహుం, సర్వశత్రు నివారణం || 1 || నానారత్న సమాయుక్తం, కుండలాది విరాజితం సర్వదాభీష్ట దాతారం, సతాం వై దృడమాహవే || 2 || వాసినం చక్రతీర్థస్య…

Hanuman navaratna mala stotram.

Hanuman navaratna mala stotram.: మాణిక్యము (సూర్య) తతో రావణ నీతాయా: సీతాయా: శత్రు కర్శన: ఇయేష పదమన్వేష్రుం చారణాచరితే పథి || 1 || ముత్యము (చంద్ర) యన త్వేతాని చత్వారి వానరేయద యథా తవ స్మృతిర్మతిర్హృతిర్లాక్ష్య౦ స కర్మసు…

Sri Rahu Kavacham Lyrics in Telugu & Hindi.

Sri Rahu Kavacham Lyrics in Telugu & Hindi : Sri Rahu Kavacham Lyrics in Telugu: ధ్యానం ప్రణమామి సదా రాహుం శూర్పాకారం కిరీటినమ్ । సైంహికేయం కరాలాస్యం లోకానామభయప్రదమ్ ॥ 1॥ । అథ రాహు…

Sri Kethu kavacham Lyrics.

Sri Kethu Kavacham Lyrics:  ధ్యానం కేతుం కరాలవదనం చిత్రవర్ణం కిరీటినమ్ । ప్రణమామి సదా కేతుం ధ్వజాకారం గ్రహేశ్వరమ్ ॥ 1 ॥ । అథ కేతు కవచమ్ । చిత్రవర్ణః శిరః పాతు భాలం ధూమ్రసమద్యుతిః ।…

Sri Budha kavacha stotram lyrics in Telugu & Hindi.

Sri Budha kavacha stotram lyrics in Telugu & Hindi.: Sri Budha kavacha stotram lyrics in Telugu: అస్య శ్రీబుధకవచస్తోత్రమంత్రస్య, కశ్యప ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, బుధో దేవతా, బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః । అథ బుధ…

Sri Durga Apaduddharaka Stotram – శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం.

Sri Durga Apaduddharaka Stotram: శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం. నమస్తే శరణ్యే శివే సానుకమ్పే నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే | నమస్తే జగద్వంద్య పాదారవిందే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || 1 || నమస్తే జగచ్చిన్త్య మానస్వరూపే నమస్తే…

Aparajita stotram Telugu & English Lyrics

Aparajita stotram Telugu & English Lyrics : అపరాజితా స్తోత్రం. నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః | నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మతామ్ || ౧ || namo devyai mahadevyai sivayai satatam…

Sri Argala Stotram lyrics in Telugu & Hindi.

Sri Argala Stotram lyrics in Telugu & Hindi. Sri Argala Stotram lyrics in Telugu: దేవీ అర్గలా స్తోత్రం : అస్యశ్రీ అర్గళా స్తోత్ర మంత్రస్య విష్ణుః ఋషిః| అనుష్టుప్ఛందః| శ్రీ మహాలక్షీర్దేవతా| మంత్రోదితా దేవ్యోబీజం| నవార్ణో…

error: Content is protected !!