Category: Stotras.

శివ అష్టోత్తర శత నామాలు.

ఓం శివాయ నమఃఓం మహేశ్వరాయ నమఃఓం శంభవే నమఃఓం పినాకినే నమఃఓం శశిశేఖరాయ నమఃఓం వామదేవాయ నమఃఓం విరూపాక్షాయ నమఃఓం కపర్దినే నమఃఓం నీలలోహితాయ నమఃఓం శంకరాయ నమః (10)ఓం శూలపాణయే నమఃఓం ఖట్వాంగినే నమఃఓం విష్ణువల్లభాయ నమఃఓం శిపివిష్టాయ నమఃఓం…

Sri Surya Sahasranama Stotram – శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రం.

Sri Surya Sahasranama Stotram – శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రం. Sri Surya Sahasranama Stotram : అస్య శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రస్య వేదవ్యాస ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః సవితా దేవతా సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్…

Bruhaspathi kavacha stotram.

Bruhaspathi kavacha stotram:     అస్య శ్రీబృహస్పతి కవచమహా మంత్రస్య, ఈశ్వర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, బృహస్పతిర్దేవతా, గం బీజం, శ్రీం శక్తిః, క్లీం కీలకం బృహస్పతి ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ‖ ధ్యానం అభీష్టఫలదం వందే సర్వజ్ఞం…

Shani Vajra panjara kavacha stotram Lyrics.

Shani Vajra panjara kavacha stotram. Shani Vajra panjara kavacha stotram lyrics in Telugu : నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ గృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్ । చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః సదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః ॥ బ్రహ్మా ఉవాచ ।…

Sri Shukra Kavacham lyrics in Telugu & Hindi.

Sri Shukra Kavacham lyrics in Telugu & Hindi. Sri Shukra Kavacham lyrics in Telugu.: ధ్యానం మృణాలకుందేందుపయోజసుప్రభం పీతాంబరం ప్రసృతమక్షమాలినమ్ । సమస్తశాస్త్రార్థవిధిం మహాంతం ధ్యాయేత్కవిం వాంఛితమర్థసిద్ధయే ॥ 1 ॥ అథ శుక్రకవచం శిరో మే…

Totakashtakam in telugu – తోటకాష్టకం.

Totakashtakam in telugu – తోటకాష్టకం. విదితాఖిల శాస్త్ర సుధా జలధే మహితోపనిషత్-కథితార్థ నిధే । హృదయే కలయే విమలం చరణం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ॥ 1 ॥ కరుణా వరుణాలయ పాలయ మాం భవసాగర దుఃఖ…

శ్రీ మహా లక్ష్మీ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం.

ఓం ప్రకృత్యై నమఃఓం వికృత్యై నమఃఓం విద్యాయై నమఃఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమఃఓం శ్రద్ధాయై నమఃఓం విభూత్యై నమఃఓం సురభ్యై నమఃఓం పరమాత్మికాయై నమఃఓం వాచే నమఃఓం పద్మాలయాయై నమః (10)ఓం పద్మాయై నమఃఓం శుచ్యై నమఃఓం స్వాహాయై నమఃఓం స్వధాయై నమఃఓం…

Sri Suktam Telugu Lyrics శ్రీ సూక్తం.

Sri Suktam Telugu Lyrics :   శ్రీ సూక్తమ్: ఓం || హిర’ణ్యవర్ణాం హరి’ణీం సువర్ణ’రజతస్ర’జామ్ | చంద్రాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’వేదో మ ఆవ’హ || తాం మ ఆవ’హ జాత’వేదో లక్ష్మీమన’పగామినీ”మ్ | యస్యాం హిర’ణ్యం విందేయం…

Sri Venkateshwara Mangalashasanam – శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం.

Sri Venkateswara Mangalashasanam – శ్రీ  వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం.   Sri Venkateshwara Mangalashasanam : శ్రియః కాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినామ్ | శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || 1 || లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే |…

Venkateswara prapathi telugu lyrics. వెంకటేశ్వర ప్రపత్తి.

ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతే ర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీంతద్వక్షఃస్థల నిత్యవాసరసికాం తత్-క్షాంతి సంవర్ధినీమ్ |పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియంవాత్సల్యాది గుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరమ్ || శ్రీమన్ కృపాజలనిధే కృతసర్వలోకసర్వజ్ఞ శక్త నతవత్సల సర్వశేషిన్ |స్వామిన్ సుశీల సుల భాశ్రిత పారిజాతశ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం…

Sri Suktam lyrics in Telugu – శ్రీ సూక్తం.

Sri Suktam lyrics in Telugu – శ్రీ సూక్తం. Sri suktam : ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్ | చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || 1|| తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ |…

Aigiri nandini-Mahishasura mardhini stotram.

Aigiri nandini-Mahishasura mardhini stotram:   శ్రీ మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రమ్ అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వ-వినోదిని నందనుతే గిరివర వింధ్య-శిరో‌உధి-నివాసిని విష్ణు-విలాసిని జిష్ణునుతే | భగవతి హే శితికంఠ-కుటుంబిణి భూరికుటుంబిణి భూరికృతే జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే…

Kalabhairava Ashtakam in Telugu & Hindi.

Kalabhairava Ashtakam in Telugu, Hindi. Kalabhairava Ashtakam in Telugu.: దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి పంకజం వ్యాళయజ్ఞ సూత్రమిందు శేఖరం కృపాకరమ్ । నారదాది యోగిబృంద వందితం దిగంబరం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 1 ॥ భానుకోటి భాస్వరం…

SRI VENKATESHWARA KARAVA LAMBA STOTRAM TELUGU

SRI VENKATESHWARA KARAVA LAMBA STOTRAM TELUGU :   శ్రీ శేషశైల సునికేతన దివ్యమూర్తే నారాయణాఽచ్యుత హరే నళినాయతాక్ష లీలాకటాక్ష పరిరక్షిత సర్వశ్రీ శేషశైల సునికేతన దివ్యమూర్తే నారాయణాచ్యుత హరే నళినాయతాక్ష | లీలాకటాక్షపరిరక్షితసర్వలోక శ్రీ వేంకటేశ మమ దేహి…

వెంకటేశ్వర స్తోత్రం.

కమలాకుచచూచుక కుఙ్కుమతోనియతారుణితాతుల నీలతనో ।కమలాయతలోచన లోకపతేవిజయీభవ వేఙ్కటశైలపతే ॥ 1 సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పఞ్చముఖప్రముఖాఖిలదైవతమౌళిమణే ।శరణాగతవత్సల సారనిధేపరిపాలయ మాం వృషశైలపతే ॥ 2 అతివేలతయా తవ దుర్విషహైరనువేలకృతై రపరాధశతైః ।భరితం త్వరితం వృషశైలపతేపరయా కృపయా పరిపాహి హరే ॥ 3 అధివేఙ్కటశైలముదారమతేఃజనతాభిమతాధిక…

నృసింహ ద్వాదశనామ స్తోత్రమ్‌

అస్య శ్రీ నృసింహ ద్వాదశనామ స్తోత్ర మహామన్త్రస్య వేదవ్యాసో భగవాన్‌ ఋషిః, అనుష్టుప్‌ ఛందః, లక్ష్మీనృసింహో దేవతా, శ్రీ నృసింహ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః. ప్రథమం తు మహా జ్వాలో ద్వితీయం తూగ్రకేసరీతృతీయం తు వజ్రదంష్ట్రశ్చ చతుర్థం తు విశారదఃపంచమం నారసింహశ్చ…

నృసింహ పఞ్చరత్న స్తోత్రమ్‌.

నృసింహ పఞ్చరత్న స్తోత్రమ్‌త్వత్ప్రభుజీవ ప్రియమిచ్ఛసిచేన్నరహరి పూజాంకురు సతతంప్రతిబిమ్బాలంకృత ధృతికుశలో బింబాలంకృతిమాతనుతేచేతోభృంగ భ్రమసివృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాంభజభజ లక్ష్మీనరసింహాఽనఘ పదసరసిజ మకరన్దమ్‌॥1శుక్తౌరజత ప్రతిభాజాతా కటకాద్యర్ధసమర్థా చేత్‌దుఃఖమయీతే సంస్కృతి రేషానిర్వృతిదానే నిపుణాస్యాత్‌చేతోభృంగ భ్రమసివృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాంభజభజ లక్ష్మీనరసింహాఽనఘ పదసరసిజ మకరన్దమ్‌॥2ఆకృతిసామ్యాచ్ఛాల్మలికుసుమే స్థలనళినత్వభ్రమమకరోఃగంధరసావిహకిమువిద్యేతేవిఫలం శ్రామ్యసిభూమౌ విరసాయాంచేతోభృంగ భ్రమసి…

నృసింహ కవచ స్తోత్రం.

నృసింహకవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురాసర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్  ‌1 సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకమ్‌ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితమ్‌  2 వివృతాస్యం త్రినయనం శరదిన్దుసమప్రభమ్‌లక్ష్మ్యాలిఙ్గితవామాఙ్గమ్‌ విభూతిభిరుపాశ్రితమ్ ‌ 3 చతుర్భుజం కోమలాఙ్గం స్వర్ణకుణ్డలశోభితమ్‌సరోజశోభితోరస్కం రత్నకేయూరముద్రితమ్‌  4 తప్తకాఞ్చనస~ఙ్కాశం పీతనిర్మలవాససమ్‌ఇన్ద్రాదిసురమౌళిస్థః స్ఫురన్మాణిక్యదీప్తిభిః. 5 విరాజితపదద్వన్ద్వమ్‌…

error: Content is protected !!