Sri Surya Sahasranama Stotram – శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రం.

Sri Surya Sahasranama Stotram :

అస్య శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రస్య వేదవ్యాస ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః సవితా దేవతా సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్ |
ధ్యేయః సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ
నారాయణః సరసిజాసనసన్నివిష్టః |
కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ
హారీ హిరణ్మయవపుర్ధృతశంఖచక్రః ||

స్తోత్రమ్ |
ఓం విశ్వవిద్విశ్వజిత్కర్తా విశ్వాత్మా విశ్వతోముఖః |
విశ్వేశ్వరో విశ్వయోనిర్నియతాత్మా జితేంద్రియః || ౧ ||

కాలాశ్రయః కాలకర్తా కాలహా కాలనాశనః |
మహాయోగీ మహాసిద్ధిర్మహాత్మా సుమహాబలః || ౨ ||

ప్రభుర్విభుర్భూతనాథో భూతాత్మా భువనేశ్వరః |
భూతభవ్యో భావితాత్మా భూతాంతఃకరణం శివః || ౩ ||

శరణ్యః కమలానందో నందనో నందవర్ధనః |
వరేణ్యో వరదో యోగీ సుసంయుక్తః ప్రకాశకః || ౪ ||

ప్రాప్తయానః పరప్రాణః పూతాత్మా ప్రియతః ప్రియః | [*ప్రయతః*]
నయః సహస్రపాత్ సాధుర్దివ్యకుండలమండితః || ౫ ||

అవ్యంగధారీ ధీరాత్మా సవితా వాయువాహనః |
సమాహితమతిర్దాతా విధాతా కృతమంగలః || ౬ ||

కపర్దీ కల్పపాద్రుద్రః సుమనా ధర్మవత్సలః |
సమాయుక్తో విముక్తాత్మా కృతాత్మా కృతినాం వరః || ౭ ||

అవిచింత్యవపుః శ్రేష్ఠో మహాయోగీ మహేశ్వరః |
కాంతః కామారిరాదిత్యో నియతాత్మా నిరాకులః || ౮ ||

కామః కారుణికః కర్తా కమలాకరబోధనః |
సప్తసప్తిరచింత్యాత్మా మహాకారుణికోత్తమః || ౯ ||

సంజీవనో జీవనాథో జయో జీవో జగత్పతిః |
అయుక్తో విశ్వనిలయః సంవిభాగీ వృషధ్వజః || ౧౦ ||

వృషాకపిః కల్పకర్తా కల్పాంతకరణో రవిః |
ఏకచక్రరథో మౌనీ సురథో రథినాం వరః || ౧౧ ||

సక్రోధనో రశ్మిమాలీ తేజోరాశిర్విభావసుః |
దివ్యకృద్దినకృద్దేవో దేవదేవో దివస్పతిః || ౧౨ ||

దీననాథో హరో హోతా దివ్యబాహుర్దివాకరః |
యజ్ఞో యజ్ఞపతిః పూషా స్వర్ణరేతాః పరావరః || ౧౩ ||

పరాపరజ్ఞస్తరణిరంశుమాలీ మనోహరః |
ప్రాజ్ఞః ప్రాజ్ఞపతిః సూర్యః సవితా విష్ణురంశుమాన్ || ౧౪ ||

సదాగతిర్గంధవహో విహితో విధిరాశుగః |
పతంగః పతగః స్థాణుర్విహంగో విహగో వరః || ౧౫ ||

హర్యశ్వో హరితాశ్వశ్చ హరిదశ్వో జగత్ప్రియః |
త్ర్యంబకః సర్వదమనో భావితాత్మా భిషగ్వరః || ౧౬ ||

ఆలోకకృల్లోకనాథో లోకాలోకనమస్కృతః |
కాలః కల్పాంతకో వహ్నిస్తపనః సంప్రతాపనః || ౧౭ ||

విలోచనో విరూపాక్షః సహస్రాక్షః పురందరః |
సహస్రరశ్మిర్మిహిరో వివిధాంబరభూషణః || ౧౮ ||

ఖగః ప్రతర్దనో ధన్యో హయగో వాగ్విశారదః |
శ్రీమానశిశిరో వాగ్మీ శ్రీపతిః శ్రీనికేతనః || ౧౯ ||

శ్రీకంఠః శ్రీధరః శ్రీమాన్ శ్రీనివాసో వసుప్రదః |
కామచారీ మహామాయో మహోగ్రోఽవిదితామయః || ౨౦ ||

తీర్థక్రియావాన్ సునయో విభక్తో భక్తవత్సలః |
కీర్తిః కీర్తికరో నిత్యః కుండలీ కవచీ రథీ || ౨౧ ||

హిరణ్యరేతాః సప్తాశ్వః ప్రయతాత్మా పరంతపః |
బుద్ధిమానమరశ్రేష్ఠో రోచిష్ణుః పాకశాసనః || ౨౨ ||

సముద్రో ధనదో ధాతా మాంధాతా కశ్మలాపహః |
తమోఘ్నో ధ్వాంతహా వహ్నిర్హోతాఽంతఃకరణో గుహః || ౨౩ ||

పశుమాన్ ప్రయతానందో భూతేశః శ్రీమతాం వరః |
నిత్యోఽదితో నిత్యరథః సురేశః సురపూజితః || ౨౪ ||

అజితో విజితో జేతా జంగమస్థావరాత్మకః |
జీవానందో నిత్యగామీ విజేతా విజయప్రదః || ౨౫ ||

పర్జన్యోఽగ్నిః స్థితిః స్థేయః స్థవిరోఽథ నిరంజనః |
ప్రద్యోతనో రథారూఢః సర్వలోకప్రకాశకః || ౨౬ ||

ధ్రువో మేషీ మహావీర్యో హంసః సంసారతారకః |
సృష్టికర్తా క్రియాహేతుర్మార్తండో మరుతాం పతిః || ౨౭ ||

మరుత్వాన్ దహనస్త్వష్టా భగో భర్గోఽర్యమా కపిః |
వరుణేశో జగన్నాథః కృతకృత్యః సులోచనః || ౨౮ ||

వివస్వాన్ భానుమాన్ కార్యః కారణస్తేజసాం నిధిః |
అసంగగామీ తిగ్మాంశుర్ధర్మాంశుర్దీప్తదీధితిః || ౨౯ ||

సహస్రదీధితిర్బ్రధ్నః సహస్రాంశుర్దివాకరః |
గభస్తిమాన్ దీధితిమాన్ స్రగ్వీ మణికులద్యుతిః || ౩౦ ||

భాస్కరః సురకార్యజ్ఞః సర్వజ్ఞస్తీక్ష్ణదీధితిః |
సురజ్యేష్ఠః సురపతిర్బహుజ్ఞో వచసాం పతిః || ౩౧ ||

తేజోనిధిర్బృహత్తేజా బృహత్కీర్తిర్బృహస్పతిః |
అహిమానూర్జితో ధీమానాముక్తః కీర్తివర్ధనః || ౩౨ ||

మహావైద్యో గణపతిర్ధనేశో గణనాయకః |
తీవ్రప్రతాపనస్తాపీ తాపనో విశ్వతాపనః || ౩౩ ||

కార్తస్వరో హృషీకేశః పద్మానందోఽతినందితః |
పద్మనాభోఽమృతాహారః స్థితిమాన్ కేతుమాన్ నభః || ౩౪ ||

అనాద్యంతోఽచ్యుతో విశ్వో విశ్వామిత్రో ఘృణిర్విరాట్ |
ఆముక్తకవచో వాగ్మీ కంచుకీ విశ్వభావనః || ౩౫ ||

అనిమిత్తగతిః శ్రేష్ఠః శరణ్యః సర్వతోముఖః |
విగాహీ వేణురసహః సమాయుక్తః సమాక్రతుః || ౩౬ ||

ధర్మకేతుర్ధర్మరతిః సంహర్తా సంయమో యమః |
ప్రణతార్తిహరో వాయుః సిద్ధకార్యో జనేశ్వరః || ౩౭ ||

నభో విగాహనః సత్యః సవితాత్మా మనోహరః |
హారీ హరిర్హరో వాయురృతుః కాలానలద్యుతిః || ౩౮ ||

సుఖసేవ్యో మహాతేజా జగతామేకకారణమ్ |
మహేంద్రో విష్టుతః స్తోత్రం స్తుతిహేతుః ప్రభాకరః || ౩౯ ||

సహస్రకర ఆయుష్మాన్ అరోషః సుఖదః సుఖీ |
వ్యాధిహా సుఖదః సౌఖ్యం కల్యాణః కలతాం వరః || ౪౦ ||

ఆరోగ్యకారణం సిద్ధిరృద్ధిర్వృద్ధిర్బృహస్పతిః |
హిరణ్యరేతా ఆరోగ్యం విద్వాన్ బ్రధ్నో బుధో మహాన్ || ౪౧ ||

ప్రాణవాన్ ధృతిమాన్ ఘర్మో ఘర్మకర్తా రుచిప్రదః |
సర్వప్రియః సర్వసహః సర్వశత్రువినాశనః || ౪౨ ||

ప్రాంశుర్విద్యోతనో ద్యోతః సహస్రకిరణః కృతీ |
కేయూరీ భూషణోద్భాసీ భాసితో భాసనోఽనలః || ౪౩ ||

శరణ్యార్తిహరో హోతా ఖద్యోతః ఖగసత్తమః |
సర్వద్యోతో భవద్యోతః సర్వద్యుతికరో మతః || ౪౪ ||

కల్యాణః కల్యాణకరః కల్యః కల్యకరః కవిః |
కల్యాణకృత్ కల్యవపుః సర్వకల్యాణభాజనమ్ || ౪౫ ||

శాంతిప్రియః ప్రసన్నాత్మా ప్రశాంతః ప్రశమప్రియః |
ఉదారకర్మా సునయః సువర్చా వర్చసోజ్జ్వలః || ౪౬ ||

వర్చస్వీ వర్చసామీశస్త్రైలోక్యేశో వశానుగః |
తేజస్వీ సుయశా వర్ష్మీ వర్ణాధ్యక్షో బలిప్రియః || ౪౭ ||

యశస్వీ తేజోనిలయస్తేజస్వీ ప్రకృతిస్థితః |
ఆకాశగః శీఘ్రగతిరాశుగో గతిమాన్ ఖగః || ౪౮ ||

గోపతిర్గ్రహదేవేశో గోమానేకః ప్రభంజనః |
జనితా ప్రజనో జీవో దీపః సర్వప్రకాశకః || ౪౯ ||

సర్వసాక్షీ యోగనిత్యో నభస్వానసురాంతకః |
రక్షోఘ్నో విఘ్నశమనః కిరీటీ సుమనఃప్రియః || ౫౦ ||

మరీచిమాలీ సుమతిః కృతాభిఖ్యవిశేషకః |
శిష్టాచారః శుభాచారః స్వచారాచారతత్పరః || ౫౧ ||

మందారో మాఠరో వేణుః క్షుధాపః క్ష్మాపతిర్గురుః |
సువిశిష్టో విశిష్టాత్మా విధేయో జ్ఞానశోభనః || ౫౨ ||

మహాశ్వేతః ప్రియో జ్ఞేయః సామగో మోక్షదాయకః |
సర్వవేదప్రగీతాత్మా సర్వవేదలయో మహాన్ || ౫౩ ||

వేదమూర్తిశ్చతుర్వేదో వేదభృద్వేదపారగః |
క్రియావానసితో జిష్ణుర్వరీయాంశుర్వరప్రదః || ౫౪ ||

వ్రతచారీ వ్రతధరో లోకబంధురలంకృతః |
అలంకారాక్షరో వేద్యో విద్యావాన్ విదితాశయః || ౫౫ ||

ఆకారో భూషణో భూష్యో భూష్ణుర్భువనపూజితః |
చక్రపాణిర్ధ్వజధరః సురేశో లోకవత్సలః || ౫౬ ||

వాగ్మిపతిర్మహాబాహుః ప్రకృతిర్వికృతిర్గుణః |
అంధకారాపహః శ్రేష్ఠో యుగావర్తో యుగాదికృత్ || ౫౭ ||

అప్రమేయః సదాయోగీ నిరహంకార ఈశ్వరః |
శుభప్రదః శుభః శాస్తా శుభకర్మా శుభప్రదః || ౫౮ ||

సత్యవాన్ శ్రుతిమానుచ్చైర్నకారో వృద్ధిదోఽనలః |
బలభృద్బలదో బంధుర్మతిమాన్ బలినాం వరః || ౫౯ ||

అనంగో నాగరాజేంద్రః పద్మయోనిర్గణేశ్వరః |
సంవత్సర ఋతుర్నేతా కాలచక్రప్రవర్తకః || ౬౦ ||

పద్మేక్షణః పద్మయోనిః ప్రభావానమరః ప్రభుః |
సుమూర్తిః సుమతిః సోమో గోవిందో జగదాదిజః || ౬౧ ||

పీతవాసాః కృష్ణవాసా దిగ్వాసాస్త్వింద్రియాతిగః |
అతీంద్రియోఽనేకరూపః స్కందః పరపురంజయః || ౬౨ ||

శక్తిమాన్ జలధృగ్భాస్వాన్ మోక్షహేతురయోనిజః |
సర్వదర్శీ జితాదర్శో దుఃస్వప్నాశుభనాశనః || ౬౩ ||

మాంగల్యకర్తా తరణిర్వేగవాన్ కశ్మలాపహః |
స్పష్టాక్షరో మహామంత్రో విశాఖో యజనప్రియః || ౬౪ ||

విశ్వకర్మా మహాశక్తిర్ద్యుతిరీశో విహంగమః |
విచక్షణో దక్ష ఇంద్రః ప్రత్యూషః ప్రియదర్శనః || ౬౫ ||

అఖిన్నో వేదనిలయో వేదవిద్విదితాశయః |
ప్రభాకరో జితరిపుః సుజనోఽరుణసారథిః || ౬౬ ||

కునాశీ సురతః స్కందో మహితోఽభిమతో గురుః |
గ్రహరాజో గ్రహపతిర్గ్రహనక్షత్రమండలః || ౬౭ ||

భాస్కరః సతతానందో నందనో నరవాహనః |
మంగలోఽథ మంగలవాన్ మాంగల్యో మంగలావహః || ౬౮ ||

మంగల్యచారుచరితః శీర్ణః సర్వవ్రతో వ్రతీ |
చతుర్ముఖః పద్మమాలీ పూతాత్మా ప్రణతార్తిహా || ౬౯ ||

అకించనః సతామీశో నిర్గుణో గుణవాఞ్ఛుచిః |
సంపూర్ణః పుండరీకాక్షో విధేయో యోగతత్పరః || ౭౦ ||

సహస్రాంశుః క్రతుమతిః సర్వజ్ఞః సుమతిః సువాక్ |
సువాహనో మాల్యదామా కృతాహారో హరిప్రియః || ౭౧ ||

బ్రహ్మా ప్రచేతాః ప్రథితః ప్రయతాత్మా స్థిరాత్మకః |
శతవిందుః శతముఖో గరీయాననలప్రభః || ౭౨ ||

ధీరో మహత్తరో విప్రః పురాణపురుషోత్తమః |
విద్యారాజాధిరాజో హి విద్యావాన్ భూతిదః స్థితః || ౭౩ ||

అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమాన్ విపాప్మా బహుమంగలః |
స్వఃస్థితః సురథః స్వర్ణో మోక్షదో బలికేతనః || ౭౪ ||

నిర్ద్వంద్వో ద్వంద్వహా స్వర్గః సర్వగః సంప్రకాశకః |
దయాలుః సూక్ష్మధీః క్షాంతిః క్షేమాక్షేమస్థితిప్రియః || ౭౫ ||

భూధరో భూపతిర్వక్తా పవిత్రాత్మా త్రిలోచనః |
మహావరాహః ప్రియకృద్దాతా భోక్తాఽభయప్రదః || ౭౬ ||

చక్రవర్తీ ధృతికరః సంపూర్ణోఽథ మహేశ్వరః |
చతుర్వేదధరోఽచింత్యో వినింద్యో వివిధాశనః || ౭౭ ||

విచిత్రరథ ఏకాకీ సప్తసప్తిః పరాత్పరః |
సర్వోదధిస్థితికరః స్థితిస్థేయః స్థితిప్రియః || ౭౮ ||

నిష్కలః పుష్కలో విభుర్వసుమాన్ వాసవప్రియః |
పశుమాన్ వాసవస్వామీ వసుధామా వసుప్రదః || ౭౯ ||

బలవాన్ జ్ఞానవాంస్తత్త్వమోంకారస్త్రిషుసంస్థితః |
సంకల్పయోనిర్దినకృద్భగవాన్ కారణాపహః || ౮౦ ||

నీలకంఠో ధనాధ్యక్షశ్చతుర్వేదప్రియంవదః |
వషట్కారోద్గాతా హోతా స్వాహాకారో హుతాహుతిః || ౮౧ ||

జనార్దనో జనానందో నరో నారాయణోఽంబుదః |
సందేహనాశనో వాయుర్ధన్వీ సురనమస్కృతః || ౮౨ ||

విగ్రహీ విమలో విందుర్విశోకో విమలద్యుతిః |
ద్యుతిమాన్ ద్యోతనో విద్యుద్విద్యావాన్ విదితో బలీ || ౮౩ ||

ఘర్మదో హిమదో హాసః కృష్ణవర్త్మా సుతాజితః |
సావిత్రీభావితో రాజా విశ్వామిత్రో ఘృణిర్విరాట్ || ౮౪ ||

సప్తార్చిః సప్తతురగః సప్తలోకనమస్కృతః |
సంపూర్ణోఽథ జగన్నాథః సుమనాః శోభనప్రియః || ౮౫ ||

సర్వాత్మా సర్వకృత్ సృష్టిః సప్తిమాన్ సప్తమీప్రియః |
సుమేధా మేధికో మేధ్యో మేధావీ మధుసూదనః || ౮౬ ||

అంగిరఃపతిః కాలజ్ఞో ధూమకేతుః సుకేతనః |
సుఖీ సుఖప్రదః సౌఖ్యః కాంతిః కాంతిప్రియో మునిః || ౮౭ ||

సంతాపనః సంతపన ఆతపస్తపసాం పతిః |
ఉమాపతిః సహస్రాంశుః ప్రియకారీ ప్రియంకరః || ౮౮ ||

ప్రీతిర్విమన్యురంభోత్థః ఖంజనో జగతాం పతిః |
జగత్పితా ప్రీతమనాః సర్వః ఖర్వో గుహోఽచలః || ౮౯ ||

సర్వగో జగదానందో జగన్నేతా సురారిహా |
శ్రేయః శ్రేయస్కరో జ్యాయాన్ మహానుత్తమ ఉద్భవః || ౯౦ ||

ఉత్తమో మేరుమేయోఽథ ధరణో ధరణీధరః |
ధరాధ్యక్షో ధర్మరాజో ధర్మాధర్మప్రవర్తకః || ౯౧ ||

రథాధ్యక్షో రథగతిస్తరుణస్తనితోఽనలః |
ఉత్తరోఽనుత్తరస్తాపీ అవాక్పతిరపాం పతిః || ౯౨ ||

పుణ్యసంకీర్తనః పుణ్యో హేతుర్లోకత్రయాశ్రయః |
స్వర్భానుర్విగతానందో విశిష్టోత్కృష్టకర్మకృత్ || ౯౩ ||

వ్యాధిప్రణాశనః క్షేమః శూరః సర్వజితాం వరః |
ఏకరథో రథాధీశః పితా శనైశ్చరస్య హి || ౯౪ ||

వైవస్వతగురుర్మృత్యుర్ధర్మనిత్యో మహావ్రతః |
ప్రలంబహారసంచారీ ప్రద్యోతో ద్యోతితానలః || ౯౫ ||

సంతాపహృత్ పరో మంత్రో మంత్రమూర్తిర్మహాబలః |
శ్రేష్ఠాత్మా సుప్రియః శంభుర్మరుతామీశ్వరేశ్వరః || ౯౬ ||

సంసారగతివిచ్చేత్తా సంసారార్ణవతారకః |
సప్తజిహ్వః సహస్రార్చీ రత్నగర్భోఽపరాజితః || ౯౭ ||

ధర్మకేతురమేయాత్మా ధర్మాధర్మవరప్రదః |
లోకసాక్షీ లోకగురుర్లోకేశశ్చండవాహనః || ౯౮ ||

ధర్మయూపో యూపవృక్షో ధనుష్పాణిర్ధనుర్ధరః |
పినాకధృఙ్మహోత్సాహో మహామాయో మహాశనః || ౯౯ ||

వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠః సర్వశస్త్రభృతాం వరః |
జ్ఞానగమ్యో దురారాధ్యో లోహితాంగో వివర్ధనః || ౧౦౦ ||

ఖగోఽంధో ధర్మదో నిత్యో ధర్మకృచ్చిత్రవిక్రమః |
భగవానాత్మవాన్ మంత్రస్త్ర్యక్షరో నీలలోహితః || ౧౦౧ ||

ఏకోఽనేకస్త్రయీ కాలః సవితా సమితింజయః |
శార్ఙ్గధన్వాఽనలో భీమః సర్వప్రహరణాయుధః || ౧౦౨ ||

సుకర్మా పరమేష్ఠీ చ నాకపాలీ దివిస్థితః |
వదాన్యో వాసుకిర్వైద్య ఆత్రేయోఽథ పరాక్రమః || ౧౦౩ ||

ద్వాపరః పరమోదారః పరమో బ్రహ్మచర్యవాన్ |
ఉదీచ్యవేషో ముకుటీ పద్మహస్తో హిమాంశుభృత్ || ౧౦౪ ||

సితః ప్రసన్నవదనః పద్మోదరనిభాననః |
సాయం దివా దివ్యవపురనిర్దేశ్యో మహాలయః || ౧౦౫ ||

మహారథో మహానీశః శేషః సత్త్వరజస్తమః |
ధృతాతపత్రప్రతిమో విమర్షీ నిర్ణయః స్థితః || ౧౦౬ ||

అహింసకః శుద్ధమతిరద్వితీయో వివర్ధనః |
సర్వదో ధనదో మోక్షో విహారీ బహుదాయకః || ౧౦౭ ||

చారురాత్రిహరో నాథో భగవాన్ సర్వగోఽవ్యయః |
మనోహరవపుః శుభ్రః శోభనః సుప్రభావనః || ౧౦౮ ||

సుప్రభావః సుప్రతాపః సునేత్రో దిగ్విదిక్పతిః |
రాజ్ఞీప్రియః శబ్దకరో గ్రహేశస్తిమిరాపహః || ౧౦౯ ||

సైంహికేయరిపుర్దేవో వరదో వరనాయకః |
చతుర్భుజో మహాయోగీ యోగీశ్వరపతిస్తథా || ౧౧౦ ||

అనాదిరూపోఽదితిజో రత్నకాంతిః ప్రభామయః |
జగత్ప్రదీపో విస్తీర్ణో మహావిస్తీర్ణమండలః || ౧౧౧ ||

ఏకచక్రరథః స్వర్ణరథః స్వర్ణశరీరధృక్ |
నిరాలంబో గగనగో ధర్మకర్మప్రభావకృత్ || ౧౧౨ ||

ధర్మాత్మా కర్మణాం సాక్షీ ప్రత్యక్షః పరమేశ్వరః |
మేరుసేవీ సుమేధావీ మేరురక్షాకరో మహాన్ || ౧౧౩ ||

ఆధారభూతో రతిమాంస్తథా చ ధనధాన్యకృత్ |
పాపసంతాపహర్తా చ మనోవాంఛితదాయకః || ౧౧౪ ||

రోగహర్తా రాజ్యదాయీ రమణీయగుణోఽనృణీ |
కాలత్రయానంతరూపో మునివృందనమస్కృతః || ౧౧౫ ||

సంధ్యారాగకరః సిద్ధః సంధ్యావందనవందితః |
సామ్రాజ్యదాననిరతః సమారాధనతోషవాన్ || ౧౧౬ ||

భక్తదుఃఖక్షయకరో భవసాగరతారకః |
భయాపహర్తా భగవానప్రమేయపరాక్రమః |
మనుస్వామీ మనుపతిర్మాన్యో మన్వంతరాధిపః || ౧౧౭ ||

ఫలశ్రుతిః |
ఏతత్తే సర్వమాఖ్యాతం యన్మాం త్వం పరిపృచ్ఛసి |
నామ్నాం సహస్రం సవితుః పరాశర్యో యదాహ మే || ౧ ||

ధన్యం యశస్యమాయుష్యం దుఃఖదుఃస్వప్ననాశనమ్ |
బంధమోక్షకరం చైవ భానోర్నామానుకీర్తనాత్ || ౨ ||

యస్త్విదం శృణుయాన్నిత్యం పఠేద్వా ప్రయతో నరః |
అక్షయం సుఖమన్నాద్యం భవేత్తస్యోపసాధితమ్ || ౩ ||

నృపాగ్నితస్కరభయం వ్యాధితో న భయం భవేత్ |
విజయీ చ భవేన్నిత్యమాశ్రయం పరమాప్నుయాత్ || ౪ ||

కీర్తిమాన్ సుభగో విద్వాన్ స సుఖీ ప్రియదర్శనః |
జీవేద్వర్షశతాయుశ్చ సర్వవ్యాధివివర్జితః || ౫ ||

నామ్నాం సహస్రమిదమంశుమతః పఠేద్యః
ప్రాతః శుచిర్నియమవాన్ సుసమృద్ధియుక్తః |
దూరేణ తం పరిహరంతి సదైవ రోగాః
భూతాః సుపర్ణమివ సర్వమహోరగేంద్రాః || ౬ ||

ఇతి శ్రీ భవిష్యపురాణే సప్తమకల్పే శ్రీభగవత్సూర్యస్య సహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Sri Surya Sahasranama Stotram Sampoornam.

Thank you for watching Sri Surya Sahasranama Stotram – శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రం.

Please watch to Aditya hrudaya stotram telugu lyrics.

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!