Category: Bhagavad Gita

Bhagavad Gita :

The Bhagavad Gita is a 700-verse Hindu scripture that is part of the Indian epic Mahabharata. It consists of a conversation between Prince Arjuna and the god Krishna, who serves as his charioteer. The purpose of the BhagavadGita is to impart spiritual wisdom and guidance on various aspects of life, including duty (dharma), righteousness, self-realization, and the path to liberation (moksha).

As for a meta description for BhagavadGita shlokas lyrics, you can consider something like this:

“Explore the profound verses of the BhagavadGita, offering timeless wisdom on life’s purpose, duty, and the pursuit of spiritual enlightenment. Discover the lyrical beauty and profound teachings within this sacred scripture.”

Bhagavad Gita Chapter 13 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 13 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 13 Shlokas : అథ త్రయోదశో‌உధ్యాయః | క్షేత్ర క్షేత్రఙ్ఞ విభాగ యోగః శ్రీ భగవానువాచ | ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్ర మిత్యభి ధీయతే…

Bhagavad Gita Chapter 12 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 12 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 12 Shlokas: అథ ద్వాదశో‌உధ్యాయః | భక్తి యోగః | అర్జున ఉవాచ | ఏవం సతత యుక్తా యే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే | యే…

Bhagavad Gita Chapter 11 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 11 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 11 : అథ ఏకాదశో‌உధ్యాయః |విశ్వ రూప దర్శన యోగః | అర్జున ఉవాచ | మదను గ్రహాయ పరమం గుహ్య మధ్యాత్మ సంఙ్ఞితమ్ |…

Bhagavad Gita Chapter 9 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 9 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 9 :  అథ నవమో‌உధ్యాయః |రాజ విద్యా రాజ గుహ్య యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే |…

Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas in Telugu

 Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas :  అథ అష్టమో‌உధ్యాయః | అక్షర బ్రహ్మ యోగః | అర్జున ఉవాచ | కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ…

Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas in Telugu

 Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas :  అథ సప్తమో‌உధ్యాయః | ఙ్ఞానవిఙ్ఞాన యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | మయ్యాసక్తమనాః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః | అసంశయం సమగ్రం…

Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas : అథ షష్ఠో‌உధ్యాయః |ఆత్మ సంయమ యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః |…

Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas : అథ పంచమో‌உధ్యాయః |కర్మ సంన్యాసయోగః | అర్జున ఉవాచ | సంన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి | యచ్ఛ్రేయ…

Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas : అథ చతుర్థోఽధ్యాయః । జ్ఞాన కర్మ సంన్యాస యోగః శ్రీ భగవానువాచ | ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయమ్ | వివస్వాన్మనవే…

Bhagavad Gita chapter 3 Lyrics in Telugu

Bhagavad Gita chapter 3 Lyrics in Telugu : Bhagavad Gita chapter 3 Lyrics : అథ తృతీయోఽధ్యాయః । కర్మయోగః అర్జున ఉవాచ । జ్యాయసీ చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన । తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం…

Bhagavad Gita Chapter 2 Lyrics in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 2 Lyrics in Telugu : Shrimad Bhagavad Gita Chapter 2 Lyrics : అథ ద్వితీయోఽధ్యాయః । సాంఖ్యయోగః సంజయ ఉవాచ । తం తథా కృపయావిష్టమశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ । విషీదంతమిదం వాక్యమువాచ మధుసూదనః ॥…

Bhagavad Gita Chapter 1 Lyrics in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 1 : Shrimad Bhagavad Gita Chapter 1 Lyrics in Telugu : శ్రీమద్భగవద్గీతా ॥ ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః ॥ ॥ అథ శ్రీమద్భగవద్గీతా ॥ అథ ప్రథమోఽధ్యాయః । అర్జునవిషాదయోగః ధృతరాష్ట్ర…

error: Content is protected !!