Bhagavad Gita Chapter 11 Shlokas in Telugu :

Bhagavad Gita Chapter 11 :

అథ ఏకాదశో‌உధ్యాయః |విశ్వ రూప దర్శన యోగః |

అర్జున ఉవాచ |

మదను గ్రహాయ పరమం గుహ్య మధ్యాత్మ సంఙ్ఞితమ్ |

యత్త్వయోక్తం వచస్తేన మోహో‌உయం విగతో మమ || 11 – 1 ||

భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా |

త్వత్తః కమల పత్రాక్ష మాహాత్మ్యమపి చావ్యయమ్ || 11 – 2 ||

ఏవమేతద్యథాత్థ త్వమాత్మానం పరమేశ్వర |

ద్రష్టు మిచ్ఛామి తే రూప మైశ్వరం పురుషోత్తమ || 11 – 3 ||

మన్యసే యది తచ్ఛక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో |

యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మాన మవ్యయమ్ || 11 – 4 ||

శ్రీ భగవానువాచ |

పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశో‌உథ సహస్రశః |

నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతీని చ || 11 – 5 ||

పశ్యాదిత్యాన్వసూన్రుద్రానశ్వినౌ మరుతస్తథా |

బహూన్యదృష్ట పూర్వాణి పశ్యాశ్చర్యాణి భారత || 11 – 6 ||

ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరా చరమ్ |

మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్ద్రష్టుమిచ్ఛసి || 11 – 7 ||

న తు మాం శక్యసే ద్రష్టుమనేనైవ స్వచక్షుషా |

దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్య మే యోగమైశ్వరమ్ || 11 – 8 ||

సంజయ ఉవాచ |

ఏవ ముక్త్వా తతో రాజన్మహా యోగేశ్వరో హరిః |

దర్శయా మాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరమ్ || 11 – 9 ||

అనేక వక్త్రనయన మనేకాద్భుత దర్శనమ్ |

అనేక దివ్యా భరణం దివ్యానేకోద్యతా యుధమ్ || 11 – 10 ||

దివ్య మాల్యాంబర ధరం దివ్య గంధాను లేపనమ్ |

సర్వాశ్చర్యమయం దేవ మనంతం విశ్వతో ముఖమ్ || 11 – 11 ||

దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగ పదుత్థితా |

యది భాః సదృశీ సా స్యాద్భాసస్తస్య మహాత్మనః || 11 – 12 ||

తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్త మనేకధా |

అపశ్యద్దేవ దేవస్య శరీరే పాండవస్తదా || 11 – 13 ||

తతః స విస్మయా విష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః |

ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలి రభాషత || 11 – 14 ||

అర్జున ఉవాచ |

పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవ దేహే సర్వాం స్తథా భూత విశేష సంఘాన్ |

బ్రహ్మాణ మీశం కమలాసన స్థమృషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్ || 11 – 15 ||

అనేక బాహూ దరవక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో‌உనంత రూపమ్ |

నాంతం న మధ్యం న పునస్త వాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప || 11 – 16 ||

కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతమ్ |

పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్ష్యం సమంతాద్దీప్తా నలార్క ద్యుతి మప్రమేయమ్ || 11 – 17 ||

త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానమ్ |

త్వమవ్యయః శాశ్వత ధర్మ గోప్తా సనాతనస్త్వం పురుషో మతో మే || 11 – 18 ||

అనాది మధ్యాంత మనంత వీర్య మనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రమ్ |

పశ్యామి త్వాం దీప్త హుతాశ వక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతమ్ || 11 – 19 ||

ద్యావాపృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వాః |

దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యథితం మహాత్మన్ || 11 – 20 ||

అమీ హి త్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్భీతాః ప్రాంజలయో గృణంతి |

స్వస్తీత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘాః స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః || 11 – 21 ||

రుద్రాదిత్యా వసవో యే చ సాధ్యా విశ్వే‌உశ్వినౌ మరుతశ్చోష్మపాశ్చ |

గంధర్వ యక్షా సుర సిద్ధ సంఘా వీక్షంతే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే || 11 – 22 ||

రూపం మహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహా బాహో బహు బాహూ రుపాదమ్ |

బహూ దరం బహుదంష్ట్రాకరాలం దృష్ట్వా లోకాః ప్రవ్యథితాస్తథాహమ్ || 11 – 23 ||

నభఃస్పృశం దీప్తమనేకవర్ణం వ్యాత్తాననం దీప్తవిశాలనేత్రమ్ |

దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యథితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి శమం చ విష్ణో || 11 – 24 ||

దంష్ట్రాకరాలాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాలానలసంనిభాని |

దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస || 11 – 25 ||

అమీ చ త్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః సర్వే సహైవావనిపాలసంఘైః |

భీష్మో ద్రోణః సూతపుత్రస్తథాసౌ సహాస్మదీయైరపి యోధముఖ్యైః || 11 – 26 ||

వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశంతి దంష్ట్రాకరాలాని భయానకాని |

కేచిద్విలగ్నా దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగైః || 11 – 27 ||

యథా నదీనాం బహవో‌உంబువేగాః సముద్ర మేవాభి ముఖా ద్రవంతి |

తథా తవామీ నర లోక వీరా విశంతి వక్త్రాణ్యభివి జ్వలంతి || 11 – 28 ||

యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధవేగాః |

తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాస్తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధవేగాః || 11 – 29 ||

లేలిహ్యసే గ్రసమానః సమంతా ల్లోకాన్సమగ్రా న్వదనైర్జ్వలద్భిః |

తేజోభిరాపూర్య జగత్సమగ్రం భాసస్తవోగ్రాః ప్రతపంతి విష్ణో || 11 – 30 ||

ఆఖ్యాహి మే కో భవానుగ్రరూపో నమో‌உస్తు తే దేవవర ప్రసీద |

విఙ్ఞాతు మిచ్ఛామి భవంత మాద్యం న హి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిమ్ || 11 – 31 ||

శ్రీ భగవానువాచ |

కాలో‌உస్మి లోకక్షయ కృత్ప్ర వృద్ధో లోకాన్సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః |

ఋతే‌உపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే యే‌உవస్థితాః ప్రత్యనీకేషు యోధాః || 11 – 32 ||

తస్మాత్త్వ ముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధమ్ |

మయైవైతే నిహతాః పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిన్ || 11 – 33 ||

ద్రోణం చ భీష్మం చ జయద్రథం చ కర్ణం తథాన్యానపి యోధవీరాన్ |

మయా హతాంస్త్వం జహి మా వ్యథిష్ఠా యుధ్యస్వ జేతాసి రణే సపత్నాన్ || 11 – 34 ||

సంజయ ఉవాచ |

ఏతచ్ఛ్రుత్వా వచనం కేశవస్య కృతాంజలిర్వేపమానః కిరీటీ |

నమస్కృత్వా భూయ ఏవాహ కృష్ణం సగద్గదం భీతభీతః ప్రణమ్య || 11 – 35 ||

అర్జున ఉవాచ |

స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ |

రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధసంఘాః || 11 – 36 ||

కస్మాచ్చ తే న నమేరన్మహాత్మన్గరీయసే బ్రహ్మణో‌உప్యాదికర్త్రే |

అనంత దేవేశ జగన్నివాస త్వమక్షరం సదస త్తత్పరం యత్ || 11 – 37 ||

త్వమాది దేవః పురుషః పురాణస్త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానమ్ |

వేత్తాసి వేద్యం చ పరం చ ధామ త్వయా తతం విశ్వమనంతరూప || 11 – 38 ||

వాయుర్యమో‌உగ్నిర్వరుణః శశాంకః ప్రజా పతిస్త్వం ప్రపితా మహశ్చ |

నమో నమస్తే‌உస్తు సహస్రకృత్వః పునశ్చ భూయో‌உపి నమో నమస్తే || 11 – 39 ||

నమః పురస్తాదథ పృష్ఠతస్తే నమో‌உస్తు తే సర్వత ఏవ సర్వ |

అనంత వీర్యా మిత విక్రమస్త్వం సర్వం సమాప్నోషి తతో‌உసి సర్వః || 11 – 40 ||

సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి |

అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ప్రణయేన వాపి || 11 – 41 ||

యచ్చావహా సార్థమసత్కృతో‌உసి విహార శయ్యాసన భోజనేషు |

ఏకో‌உథవా ప్యచ్యుత తత్సమక్షం తత్క్షామయే త్వామహ మప్రమేయమ్ || 11 – 42 ||

పితాసి లోకస్య చరా చరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ |

న త్వత్సమో‌உస్త్యభ్యధికః కుతో‌உన్యో లోకత్రయే‌உప్య ప్రతిమ ప్రభావ || 11 – 43 ||

తస్మాత్ప్రణమ్య ప్రణిధాయ కాయం ప్రసాదయే త్వామహమీశ మీడ్యమ్ |

పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యుః ప్రియః ప్రియా యార్హసి దేవ సోఢుమ్ || 11 – 44 ||

అదృష్ట పూర్వం హృషితో‌உస్మి దృష్ట్వా భయేన చ ప్రవ్యథితం మనో మే |

తదేవ మే దర్శయ దేవ రూపం ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస || 11 – 45 ||

కిరీటినం గదినం చక్ర హస్త మిచ్ఛామి త్వాం ద్రష్టు మహం తథైవ |

తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్ర బాహో భవ విశ్వ మూర్తే || 11 – 46 ||

శ్రీ భగవానువాచ |

మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం రూపం పరం దర్శిత మాత్మయోగాత్ |

తేజోమయం విశ్వ మనంత మాద్యం యన్మే త్వదన్యేన న దృష్ట పూర్వమ్ || 11 – 47 ||

న వేద యఙ్ఞాధ్యయనైర్న దానైర్న చ క్రియాభిర్న తపోభిరుగ్రైః |

ఏవం రూపః శక్య అహం నృలోకే ద్రష్టుం త్వదన్యేన కురుప్రవీర || 11 – 48 ||

మా తే వ్యథా మా చ విమూఢ భావో దృష్ట్వా రూపం ఘోర మీదృఙ్మమేదమ్ |

వ్యపేతభీః ప్రీతమనాః పునస్త్వం తదేవ మే రూప మిదం ప్రపశ్య || 11 – 49 ||

సంజయ ఉవాచ |

ఇత్యర్జునం వాసుదేవ స్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయా మాస భూయః |

ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా || 11 – 50 ||

అర్జున ఉవాచ |

దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన |

ఇదానీ మస్మి సంవృత్తః సచేతాః ప్రకృతిం గతః || 11 – 51 ||

శ్రీ భగవానువాచ |

సుదుర్దర్శ మిదం రూపం దృష్ట వానసి యన్మమ |

దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణః || 11 – 52 ||

నాహం వేదైర్న తపసా న దానేన న చేజ్యయా |

శక్య ఏవం విధో ద్రష్టుం దృష్ట వానసి మాం యథా || 11 – 53 ||

భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవంవిధో‌உర్జున |

ఙ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్త్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప || 11 – 54 ||

మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్తః సంగ వర్జితః |

నిర్వైరః సర్వ భూతేషు యః స మామేతి పాండవ || 11 – 55 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే

విశ్వ రూప దర్శన యోగో నామైకాదశో‌உధ్యాయః ||11 ||

Thank you for watching Bhagavad Gita Chapter 11 Shlokas in Telugu

Please watch to Bhagavad Gita Chapter 10 Shlokas

Leave a Reply

error: Content is protected !!