Bhagavad Gita Chapter 10 Shlokas:

Bhagavad Gita Chapter 10 Shlokas in Telugu :

అథ దశమో‌உధ్యాయః | విభూతి యోగః |

శ్రీ భగవానువాచ |

భూయ ఏవ మహా బాహో శృణు మే పరమం వచః |

యత్తే‌உహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హిత కామ్యయా || 10- 1 ||

న మే విదుః సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః |

అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః || 10- 2 ||

యో మామజమనాదిం చ వేత్తి లోక మహేశ్వరమ్ |

అసంమూఢః స మర్త్యేషు సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే || 10- 3 ||

బుద్ధిర్ఙ్ఞానమ సంమోహః క్షమా సత్యం దమః శమః |

సుఖం దుఃఖం భవో‌உభావో భయం చాభయమేవ చ || 10- 4 ||

అహింసా సమతా తుష్టిస్తపో దానం యశో‌உయశః |

భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విధాః || 10- 5 ||

మహర్షయః సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా |

మద్భావా మానసా జాతా యేషాం లోక ఇమాః ప్రజాః || 10- 6 ||

ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్త్వతః |

సో‌உవికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః || 10- 7 ||

అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే |

ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావసమన్వితాః || 10- 8 ||

మచ్చిత్తా మద్గతప్రాణా బోధయంతః పరస్పరమ్ |

కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ || 10- 9 ||

తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతి పూర్వకమ్ |

దదామి బుద్ధి యోగం తం యేన మాముపయాంతి తే || 10- 10 ||

తేషామేవాను కంపార్థ మహమఙ్ఞానజం తమః |

నాశయామ్యాత్మ భావస్థో ఙ్ఞాన దీపేన భాస్వతా || 10- 11 ||

అర్జున ఉవాచ |

పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ |

పురుషం శాశ్వతం దివ్య మాదిదేవమజం విభుమ్ || 10- 12 ||

ఆహుస్త్వామృషయః సర్వే దేవర్షి ర్నారద స్తథా |

అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే || 10- 13 ||

సర్వమేతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ |

న హి తే భగవన్వ్యక్తిం విదుర్దేవా న దానవాః || 10- 14 ||

స్వయమేవాత్మనాత్మానం వేత్థ త్వం పురుషోత్తమ |

భూత భావన భూతేశ దేవ దేవ జగత్పతే || 10- 15 ||

వక్తుమర్హస్య శేషేణ దివ్యా హ్యాత్మ విభూతయః |

యాభిర్విభూతిభిర్లోకాని మాంస్త్వం వ్యాప్య తిష్ఠసి || 10- 16 ||

కథం విద్యామహం యోగింస్త్వాం సదా పరిచింతయన్ |

కేషు కేషు చ భావేషు చింత్యో‌உసి భగవన్మయా || 10- 17 ||

విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతిం చ జనార్దన |

భూయః కథయ తృప్తిర్హి శృణ్వతో నాస్తి మే‌உమృతమ్ || 10- 18 ||

శ్రీ భగవానువాచ |

హంత తే కథయిష్యామి దివ్యా హ్యాత్మవిభూతయః |

ప్రాధాన్యతః కురుశ్రేష్ఠ నాస్త్యంతో విస్తరస్య మే || 10- 19 ||

అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః |

అహమాదిశ్చ మధ్యం చ భూతానామంత ఏవ చ || 10- 20 ||

ఆదిత్యా నామహం విష్ణుర్జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ |

మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణామహం శశీ || 10- 21 ||

వేదానాం సామవేదో‌உస్మి దేవానామస్మి వాసవః |

ఇంద్రియాణాం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతనా || 10- 22 ||

రుద్రాణాం శంకరశ్చాస్మి విత్తేశో యక్షరక్షసామ్ |

వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరుః శిఖరిణామహమ్ || 10- 23 ||

పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిమ్ |

సేనానీనామహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః || 10- 24 ||

మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరమ్ |

యఙ్ఞానాం జపయఙ్ఞో‌உస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః || 10- 25 ||

అశ్వత్థః సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదః |

గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః || 10- 26 ||

ఉచ్చైఃశ్రవసమశ్వానాం విద్ధి మామమృతోద్భవమ్ |

ఐరావతం గజేంద్రాణాం నరాణాం చ నరాధిపమ్ || 10- 27 ||

ఆయుధానామహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామధుక్ |

ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణామస్మి వాసుకిః || 10- 28 ||

అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసామహమ్ |

పితూణామర్యమా చాస్మి యమః సంయమతామహమ్ || 10- 29 ||

ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాలః కలయతామహమ్ |

మృగాణాం చ మృగేంద్రో‌உహం వైనతేయశ్చ పక్షిణామ్ || 10- 30 ||

పవనః పవతామస్మి రామః శస్త్రభృతామహమ్ |

ఝషాణాం మకరశ్చాస్మి స్రోతసామస్మి జాహ్నవీ || 10- 31 ||

సర్గాణామాదిరంతశ్చ మధ్యం చైవాహమర్జున |

అధ్యాత్మవిద్యా విద్యానాం వాదః ప్రవదతామహమ్ || 10- 32 ||

అక్షరాణామకారో‌உస్మి ద్వంద్వః సామాసికస్య చ |

అహమేవాక్షయః కాలో ధాతాహం విశ్వతోముఖః || 10- 33 ||

మృత్యుః సర్వహరశ్చాహముద్భవశ్చ భవిష్యతామ్ |

కీర్తిః శ్రీర్వాక్చ నారీణాం స్మృతిర్మేధా ధృతిః క్షమా || 10- 34 ||

బృహత్సామ తథా సామ్నాం గాయత్రీ ఛందసామహమ్ |

మాసానాం మార్గశీర్షో‌உహమృతూనాం కుసుమాకరః || 10- 35 ||

ద్యూతం ఛలయతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహమ్ |

జయో‌உస్మి వ్యవసాయో‌உస్మి సత్త్వం సత్త్వవతామహమ్ || 10- 36 ||

వృష్ణీనాం వాసుదేవో‌உస్మి పాండవానాం ధనంజయః |

మునీనామప్యహం వ్యాసః కవీనాముశనా కవిః || 10- 37 ||

దండో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతామ్ |

మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం ఙ్ఞానం ఙ్ఞానవతామహమ్ || 10- 38 ||

యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున |

న తదస్తి వినా యత్స్యాన్మయా భూతం చరాచరమ్ || 10- 39 ||

నాంతో‌உస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప |

ఏష తూద్దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా || 10- 40 ||

యద్యద్విభూతిమత్సత్త్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా |

తత్తదేవావగచ్ఛ త్వం మమ తేజోం‌உశసంభవమ్ || 10- 41 ||

అథవా బహునైతేన కిం ఙ్ఞాతేన తవార్జున |

విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నమేకాంశేన స్థితో జగత్ || 10- 42 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

విభూతియోగో నామ దశమో‌உధ్యాయః || 10 ||

Thank you for watching Bhagavad Gita Chapter 10 Shlokas 

Please watch to Bhagavad Gita Chapter 9

Leave a Reply

error: Content is protected !!