Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas in Telugu :

Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas :

అథ చతుర్థోఽధ్యాయః । జ్ఞాన కర్మ సంన్యాస యోగః

శ్రీ భగవానువాచ |

ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయమ్ |

వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే‌உబ్రవీత్ || 4 – 1 ||

ఏవం పరంపరాప్రాప్తమిమం రాజర్షయో విదుః |

స కాలేనేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప || 4 – 2 ||

స ఏవాయం మయా తే‌உద్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనః |

భక్తో‌உసి మే సఖా చేతి రహస్యం హ్యేతదుత్తమమ్ || 4 – 3 ||

అర్జున ఉవాచ |

అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః |

కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి || 4 – 4 ||

శ్రీ భగవానువాచ |

బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున |

తాన్యహం వేద సర్వాణి న త్వం వేత్థ పరంతప || 4 – 5 ||

అజో‌உపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరో‌உపి సన్ |

ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా || 4 – 6 ||

యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత |

అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహమ్ || 4 – 7 ||

పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతామ్ |

ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే || 4 – 8 ||

జన్మ కర్మ చ మే దివ్యమేవం యో వేత్తి తత్త్వతః |

త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో‌உర్జున || 4 – 9 ||

వీతరాగభయక్రోధా మన్మయా మాముపాశ్రితాః |

బహవో ఙ్ఞానతపసా పూతా మద్భావమాగతాః || 4 – 10 ||

యే యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహమ్ |

మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః || 4 – 11 ||

కాంక్షంతః కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః |

క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా || 4 – 12 ||

చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మవిభాగశః |

తస్య కర్తారమపి మాం విద్ధ్యకర్తారమవ్యయమ్ || 4 – 13 ||

న మాం కర్మాణి లింపంతి న మే కర్మఫలే స్పృహా |

ఇతి మాం యో‌உభిజానాతి కర్మభిర్న స బధ్యతే || 4 – 14 ||

ఏవం ఙ్ఞాత్వా కృతం కర్మ పూర్వైరపి ముముక్షుభిః |

కురు కర్మైవ తస్మాత్త్వం పూర్వైః పూర్వతరం కృతమ్ || 4 – 15 ||

కిం కర్మ కిమకర్మేతి కవయో‌உప్యత్ర మోహితాః |

తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఙ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే‌உశుభాత్ || 4 – 16 ||

కర్మణో హ్యపి బోద్ధవ్యం బోద్ధవ్యం చ వికర్మణః |

అకర్మణశ్చ బోద్ధవ్యం గహనా కర్మణో గతిః || 4 – 17 ||

కర్మణ్యకర్మ యః పశ్యేదకర్మణి చ కర్మ యః |

స బుద్ధిమాన్మనుష్యేషు స యుక్తః కృత్స్నకర్మకృత్ || 4 – 18 ||

యస్య సర్వే సమారంభాః కామసంకల్పవర్జితాః |

ఙ్ఞానాగ్నిదగ్ధకర్మాణం తమాహుః పండితం బుధాః || 4 –  19 ||

త్యక్త్వా కర్మఫలాసంగం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః |

కర్మణ్యభిప్రవృత్తో‌உపి నైవ కించిత్కరోతి సః || 4 –  20 ||

నిరాశీర్యతచిత్తాత్మా త్యక్తసర్వపరిగ్రహః |

శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషమ్ || 4 –  21 ||

యదృచ్ఛాలాభసంతుష్టో ద్వంద్వాతీతో విమత్సరః |

సమః సిద్ధావసిద్ధౌ చ కృత్వాపి న నిబధ్యతే || 4 – 22 ||

గతసంగస్య ముక్తస్య ఙ్ఞానావస్థితచేతసః |

యఙ్ఞాయాచరతః కర్మ సమగ్రం ప్రవిలీయతే || 4 – 23 ||

బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిర్బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణా హుతమ్ |

బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మసమాధినా || 4 – 24 ||

దైవమేవాపరే యఙ్ఞం యోగినః పర్యుపాసతే |

బ్రహ్మాగ్నావపరే యఙ్ఞం యఙ్ఞేనైవోపజుహ్వతి || 4 – 25 ||

శ్రోత్రాదీనీంద్రియాణ్యన్యే సంయమాగ్నిషు జుహ్వతి |

శబ్దాదీన్విషయానన్య ఇంద్రియాగ్నిషు జుహ్వతి || 4 – 26 ||

సర్వాణీంద్రియకర్మాణి ప్రాణకర్మాణి చాపరే |

ఆత్మసంయమయోగాగ్నౌ జుహ్వతి ఙ్ఞానదీపితే || 4 – 27 ||

ద్రవ్యయఙ్ఞాస్తపోయఙ్ఞా యోగయఙ్ఞాస్తథాపరే |

స్వాధ్యాయఙ్ఞానయఙ్ఞాశ్చ యతయః సంశితవ్రతాః || 4 – 28 ||

అపానే జుహ్వతి ప్రాణం ప్రాణే‌உపానం తథాపరే |

ప్రాణాపానగతీ రుద్ధ్వా ప్రాణాయామపరాయణాః || 4 – 29 ||

అపరే నియతాహారాః ప్రాణాన్ప్రాణేషు జుహ్వతి |

సర్వే‌உప్యేతే యఙ్ఞవిదో యఙ్ఞక్షపితకల్మషాః || 4 – 30 ||

యఙ్ఞశిష్టామృతభుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనమ్ |

నాయం లోకో‌உస్త్యయఙ్ఞస్య కుతో‌உన్యః కురుసత్తమ || 4 – 31 ||

ఏవం బహువిధా యఙ్ఞా వితతా బ్రహ్మణో ముఖే |

కర్మజాన్విద్ధి తాన్సర్వానేవం ఙ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే || 4 – 32 ||

శ్రేయాంద్రవ్యమయాద్యఙ్ఞాజ్ఙ్ఞానయఙ్ఞః పరంతప |

సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ ఙ్ఞానే పరిసమాప్యతే || 4 – 33 ||

తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా |

ఉపదేక్ష్యంతి తే ఙ్ఞానం ఙ్ఞానినస్తత్త్వదర్శినః || 4 – 34 ||

యజ్ఙ్ఞాత్వా న పునర్మోహమేవం యాస్యసి పాండవ |

యేన భూతాన్యశేషేణ ద్రక్ష్యస్యాత్మన్యథో మయి || 4 – 35 ||

అపి చేదసి పాపేభ్యః సర్వేభ్యః పాపకృత్తమః |

సర్వం ఙ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి || 4 –  36 ||

యథైధాంసి సమిద్ధో‌உగ్నిర్భస్మసాత్కురుతే‌உర్జున |

ఙ్ఞానాగ్నిః సర్వకర్మాణి భస్మసాత్కురుతే తథా || 4 – 37 ||

న హి ఙ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే |

తత్స్వయం యోగసంసిద్ధః కాలేనాత్మని విందతి || 4 – 38 ||

శ్రద్ధావాఁల్లభతే ఙ్ఞానం తత్పరః సంయతేంద్రియః |

ఙ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిమచిరేణాధిగచ్ఛతి || 4 – 39 ||

అఙ్ఞశ్చాశ్రద్దధానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి |

నాయం లోకో‌உస్తి న పరో న సుఖం సంశయాత్మనః || 4 – 40 ||

యోగసంన్యస్తకర్మాణం ఙ్ఞానసంఛిన్నసంశయమ్ |

ఆత్మవంతం న కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ || 4 – 41 ||

తస్మాదఙ్ఞానసంభూతం హృత్స్థం ఙ్ఞానాసినాత్మనః |

ఛిత్త్వైనం సంశయం యోగమాతిష్ఠోత్తిష్ఠ భారత || 4 – 42 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

ఙ్ఞాన కర్మ సంన్యాసయోగో నామ చతుర్థో‌உధ్యాయః ||4 ||

Thank you for watching Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas in Telugu

Please watch to Bhagavad Gita chapter 3 Lyrics

Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas

Leave a Reply

error: Content is protected !!