Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas in Telugu :

Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas :

అథ పంచమో‌உధ్యాయః |కర్మ సంన్యాసయోగః |

అర్జున ఉవాచ |

సంన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి |

యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్ || 5-1 ||

శ్రీ భగవానువాచ |

సంన్యాసః కర్మ యోగశ్చ నిఃశ్రేయసకరావుభౌ |

తయోస్తు కర్మ సంన్యాసాత్కర్మయోగో విశిష్యతే || 5 -2 ||

ఙ్ఞేయః స నిత్య సంన్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి |

నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ప్రముచ్యతే || 5-3 ||

సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః |

ఏకమప్యాస్థితః సమ్యగుభయోర్విందతే ఫలమ్ || 5-4 ||

యత్సాంఖ్యైః ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే |

ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి || 5-5 ||

సంన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుమయోగతః |

యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ నచిరేణాధిగచ్ఛతి || 5-6 ||

యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః |

సర్వభూతాత్మభూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే || 5-7 ||

నైవ కించిత్కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్త్వవిత్ |

పశ్యఞ్శృణ్వన్స్పృశంజిఘ్రన్నశ్నన్గచ్ఛన్స్వపఞ్శ్వసన్ || 5-8 ||

ప్రలపన్విసృజన్గృహ్ణన్నున్మిషన్నిమిషన్నపి |

ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయన్ || 5-9 ||

బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః |

లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా || 5-10 ||

కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కేవలైరింద్రియైరపి |

యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే || 5-11 ||

యుక్తః కర్మఫలం త్యక్త్వా శాంతిమాప్నోతి నైష్ఠికీమ్ |

అయుక్తః కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే || 5-12 ||

సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ |

నవద్వారే పురే దేహీ నైవ కుర్వన్న కారయన్ || 5-13 ||

న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభుః |

న కర్మఫలసంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే || 5-14 ||

నాదత్తే కస్యచిత్పాపం న చైవ సుకృతం విభుః |

అఙ్ఞానేనావృతం ఙ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః || 5-15 ||

ఙ్ఞానేన తు తదఙ్ఞానం యేషాం నాశితమాత్మనః |

తేషామాదిత్యవజ్ఙ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరమ్ || 5-16 ||

తద్బుద్ధయస్తదాత్మానస్తన్నిష్ఠాస్తత్పరాయణాః |

గచ్ఛంత్యపునరావృత్తిం ఙ్ఞాననిర్ధూతకల్మషాః || 5-17 ||

విద్యావినయసంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని |

శుని చైవ శ్వపాకే చ పండితాః సమదర్శినః || 5-18 ||

ఇహైవ తైర్జితః సర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః |

నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాద్బ్రహ్మణి తే స్థితాః || 5-19 ||

న ప్రహృష్యేత్ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజేత్ప్రాప్య చాప్రియమ్ |

స్థిరబుద్ధిరసంమూఢో బ్రహ్మవిద్బ్రహ్మణి స్థితః || 5-20 ||

బాహ్యస్పర్శేష్వసక్తాత్మా విందత్యాత్మని యత్సుఖమ్ |

స బ్రహ్మయోగయుక్తాత్మా సుఖమక్షయమశ్నుతే || 5-21 ||

యే హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవ తే |

ఆద్యంతవంతః కౌంతేయ న తేషు రమతే బుధః || 5-22 ||

శక్నోతీహైవ యః సోఢుం ప్రాక్శరీరవిమోక్షణాత్ |

కామక్రోధోద్భవం వేగం స యుక్తః స సుఖీ నరః || 5-23 ||

యో‌உంతఃసుఖో‌உంతరారామస్తథాంతర్జ్యోతిరేవ యః |

స యోగీ బ్రహ్మ నిర్వాణం బ్రహ్మ భూతో‌உధిగచ్ఛతి || 5-24 ||

లభంతే బ్రహ్మనిర్వాణమృషయః క్షీణకల్మషాః |

ఛిన్నద్వైధా యతాత్మానః సర్వ భూతహితే రతాః || 5-25 ||

కామ క్రోధవియుక్తానాం యతీనాం యతచేతసామ్ |

అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనామ్ || 5-26 ||

స్పర్శాన్కృత్వా బహిర్బాహ్యాంశ్చక్షుశ్చైవాంతరే భ్రువోః |

ప్రాణాపానౌ సమౌ కృత్వా నాసాభ్యంతర చారిణౌ || 5-27 ||

యతేంద్రియమనోబుద్ధిర్మునిర్మోక్షపరాయణః |

విగతేచ్ఛాభయక్రోధో యః సదా ముక్త ఏవ సః || 5-28 ||

భోక్తారం యఙ్ఞతపసాం సర్వ లోక మహేశ్వరమ్ |

సుహృదం సర్వ భూతానాం ఙ్ఞాత్వా మాం శాంతిమృచ్ఛతి || 5-29 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీ మద్భగవద్గీతా సూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే

కర్మ సంన్యాస యోగో నామ పంచమో‌உధ్యాయః ||5 ||

Thank you for watching Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas

Please watch to Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas

Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas

Leave a Reply

error: Content is protected !!