Bhagavad Gita Chapter 17 Shlokas in Telugu :

Bhagavad Gita Chapter 17 Shlokas :

అథ సప్త దశో‌உధ్యాయః | శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగః |

అర్జున ఉవాచ |

యే శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధ యాన్వితాః |

తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్త్వమాహో రజస్తమః || 17- 1 ||

శ్రీ భగవానువాచ |

త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం సా స్వభావజా |

సాత్త్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు || 17- 2 ||

సత్త్వాను రూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత |

శ్రద్ధామయో‌உయం పురుషో యో యచ్ఛ్రద్ధః స ఏవ సః || 17- 3 ||

యజంతే సాత్త్వికా దేవాన్యక్షరక్షాంసి రాజసాః |

ప్రేతాన్భూత గణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః || 17- 4 ||

అశాస్త్ర విహితం ఘోరం తప్యంతే యే తపో జనాః |

దంభాహంకార సంయుక్తాః కామ రాగ బలాన్వితాః || 17- 5 ||

కర్షయంతః శరీరస్థం భూత గ్రామమ చేతసః |

మాం చైవాంతఃశరీరస్థం తాన్విద్ధ్యాసుర నిశ్చయాన్ || 17- 6 ||

ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః |

యఙ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు || 17- 7 ||

ఆయుఃసత్త్వ బలారోగ్య సుఖప్రీతి వివర్ధనాః |

రస్యాః స్నిగ్ధాః స్థిరా హృద్యా ఆహారాః సాత్త్వికప్రియాః || 17- 8 ||

కట్వమ్లలవణాత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్షవిదాహినః |

ఆహారా రాజసస్యేష్టా దుఃఖ శోకామయప్రదాః || 17- 9 ||

యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చ యత్ |

ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియమ్ || 17- 10 ||

అఫలాకాంక్షి భిర్యఙ్ఞో విధిదృష్టో య ఇజ్యతే |

యష్టవ్యమే వేతి మనః సమాధాయ స సాత్త్వికః || 17- 11 ||

అభి సంధాయ తు ఫలం దంభార్థ మపి చైవ యత్ |

ఇజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యఙ్ఞం విద్ధి రాజసమ్ || 17- 12 ||

విధి హీనమసృష్టాన్నం మంత్ర హీనమ దక్షిణమ్ |

శ్రద్ధా విరహితం యఙ్ఞం తామసం పరిచక్షతే || 17- 13 ||

దేవద్విజ గురు ప్రాఙ్ఞ పూజనం శౌచ మార్జవమ్ |

బ్రహ్మచర్య మహింసా చ శారీరం తప ఉచ్యతే || 17- 14 ||

అనుద్వేగ కరం వాక్యం సత్యం ప్రియ హితం చ యత్ |

స్వాధ్యాయా భ్యసనం చైవ వాఙ్మయం తప ఉచ్యతే || 17- 15 ||

మనః ప్రసాదః సౌమ్యత్వం మౌన మాత్మ వినిగ్రహః |

భావసంశుద్ధి రిత్యే తత్తపో మానస ముచ్యతే || 17- 16 ||

శ్రద్ధయా పరయా తప్తం తపస్తత్త్రి విధం నరైః |

అఫలా కాంక్షిభిర్యుక్తైః సాత్త్వికం పరిచక్షతే || 17- 17 ||

సత్కార మాన పూజార్థం తపో దంభేన చైవ యత్ |

క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమ ధ్రువమ్ || 17- 18 ||

మూఢ గ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః |

పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామ సముదాహృతమ్ || 17- 19 ||

దాతవ్య మితి యద్దానం దీయతే‌உనుపకారిణే |

దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్త్వికం స్మృతమ్ || 17- 20 ||

యత్తు ప్రత్త్యుపకారార్థం ఫల ముద్దిశ్య వా పునః |

దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతమ్ || 17- 21 ||

అదేశకాలే యద్దానమ పాత్రేభ్యశ్చ దీయతే |

అసత్కృత మవఙ్ఞాతం తత్తామ సముదాహృతమ్ || 17- 22 ||

ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ స్త్రివిధః స్మృతః |

బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యఙ్ఞాశ్చ విహితాః పురా || 17- 23 ||

తస్మాదో మిత్యు దాహృత్య యఙ్ఞ దాన తపః క్రియాః |

ప్రవర్తంతే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మ వాదినామ్ || 17- 24 ||

తదిత్య నభి సంధాయ ఫలం యఙ్ఞ తపః క్రియాః |

దాన క్రియాశ్చ వివిధాః క్రియంతే మోక్ష కాంక్షిభిః || 17- 25 ||

సద్భావే సాధు భావే చ సదిత్యేతత్ప్ర యుజ్యతే |

ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్ఛబ్దః పార్థ యుజ్యతే || 17- 26 ||

యఙ్ఞే తపసి దానే చ స్థితిః సదితి చోచ్యతే |

కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యే వాభి ధీయతే || 17- 27 ||

అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్ |

అసదిత్యుచ్యతే పార్థ న చ తత్ప్రేప్య నో ఇహ || 17- 28 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీ మద్భగవద్గీతా సూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే

శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగో నామ సప్త దశో‌உధ్యాయః || 17 ||

Thank you for watching Bhagavad Gita Chapter 17 Shlokas

Please watch to Bhagavad Gita Chapter 16 Shlokas

Leave a Reply

error: Content is protected !!