Bhagavad Gita Chapter 14 Shlokas in Telugu :

Bhagavad Gita Chapter 14 Shlokas :

అథ చతుర్దశో‌உధ్యాయః |

గుణత్రయ విభాగ యోగః |

శ్రీ భగవానువాచ |

పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి ఙ్ఞానానాం ఙ్ఞాన ముత్తమమ్ |

యజ్ఙ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధి మితో గతాః || 14- 1 ||

ఇదం ఙ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సా ధర్మ్య మాగతాః |

సర్గే‌உపి నోప జాయంతే ప్రలయే న వ్యథంతి చ || 14- 2 ||

మమ యోనిర్మహద్బ్రహ్మ తస్మిన్గర్భం దధామ్యహమ్ |

సంభవః సర్వ భూతానాం తతో భవతి భారత || 14- 3 ||

సర్వ యోనిషు కౌంతేయ మూర్తయః సంభవంతి యాః |

తాసాం బ్రహ్మ మహద్యో నిరహం బీజప్రదః పితా || 14- 4 ||

సత్త్వం రజస్తమ ఇతి గుణాః ప్రకృతిసంభవాః |

నిబధ్నంతి మహా బాహో దేహే దేహిన మవ్యయమ్ || 14- 5 ||

తత్ర సత్త్వం నిర్మలత్వాత్ప్రకాశకమనామయమ్ |

సుఖ సంగేన బధ్నాతి ఙ్ఞాన సంగేన చానఘ || 14- 6 ||

రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంగ సముద్భవమ్ |

తన్ని బధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినమ్ || 14- 7 ||

తమస్త్వఙ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వ దేహినామ్ |

ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిస్తన్ని బధ్నాతి భారత || 14- 8 ||

సత్త్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత |

ఙ్ఞాన మావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత || 14- 9 ||

రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్త్వం భవతి భారత |

రజః సత్త్వం తమశ్చైవ తమః సత్త్వం రజస్తథా || 14- 10 ||

సర్వ ద్వారేషు దేహే‌உస్మిన్ప్రకాశ ఉప జాయతే |

ఙ్ఞానం యదా తదా విద్యాద్వివృద్ధం సత్త్వమిత్యుత || 14- 11 ||

లోభః ప్రవృత్తిరారంభః కర్మణామశమః స్పృహా |

రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ || 14- 12 ||

అప్రకాశో‌உప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ |

తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురునందన || 14- 13 ||

యదా సత్త్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రలయం యాతి దేహభృత్ |

తదోత్తమవిదాం లోకానమలాన్ప్రతి పద్యతే || 14- 14 ||

రజసి ప్రలయం గత్వా కర్మసంగిషు జాయతే |

తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢ యోనిషు జాయతే || 14- 15 ||

కర్మణః సుకృతస్యాహుః సాత్త్వికం నిర్మలం ఫలమ్ |

రజసస్తు ఫలం దుఃఖ మఙ్ఞానం తమసః ఫలమ్ || 14- 16 ||

సత్త్వాత్సంజాయతే ఙ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ |

ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో‌உఙ్ఞానమేవ చ || 14- 17 ||

ఊర్ధ్వం గచ్ఛంతి సత్త్వస్థా మధ్యే తిష్ఠంతి రాజసాః |

జఘన్య గుణ వృత్తిస్థా అధో గచ్ఛంతి తామసాః || 14- 18 ||

నాన్యం గుణేభ్యః కర్తారం యదా ద్రష్టాను పశ్యతి |

గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి మద్భావం సో‌உధి గచ్ఛతి || 14- 19 ||

గుణా నేతానతీత్య త్రీందేహీ దేహ సముద్భవాన్ |

జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైర్విముక్తో‌உమృత మశ్నుతే || 14- 20 ||

అర్జున ఉవాచ |

కైర్లింగైస్త్రీన్గుణానేతానతీతో భవతి ప్రభో |

కిమాచారః కథం చైతాంస్త్రీన్గుణానతి వర్తతే || 14- 21 ||

శ్రీ భగవానువాచ |

ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహమేవ చ పాండవ |

త ద్వేష్టి సంప్ర వృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి || 14- 22 ||

ఉదాసీన వదాసీనో గుణైర్యో న విచాల్యతే |

గుణా వర్తంత ఇత్యేవ యో‌உవతిష్ఠతి నేంగతే || 14- 23 ||

సమ దుఃఖ సుఖః స్వస్థః సమలోష్టాశ్మ కాంచనః |

తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీరస్తుల్య నిందాత్మ సంస్తుతిః || 14- 24 ||

మానాపమాన యోస్తుల్యస్తుల్యో మిత్రారి పక్షయోః |

సర్వారంభ పరిత్యాగీ గుణాతీతః స ఉచ్యతే || 14- 25 ||

మాం చ యో‌உవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే |

స గుణాన్సమతీ త్యైతాన్బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే || 14- 26 ||

బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ఠాహ మమృతస్యావ్యయస్య చ |

శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యై కాంతి కస్య చ || 14- 27 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీ మద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే

గుణత్రయ విభాగ యోగో నామ చతుర్దశో‌உధ్యాయః || 14 ||

Thank you for watching Bhagavad Gita Chapter 14 Shlokas

Please watch to Bhagavad Gita Chapter 13

Leave a Reply

error: Content is protected !!