Bhagavad Gita Chapter 13 Shlokas in Telugu :

Bhagavad Gita Chapter 13 Shlokas :

అథ త్రయోదశో‌உధ్యాయః |

క్షేత్ర క్షేత్రఙ్ఞ విభాగ యోగః

శ్రీ భగవానువాచ |

ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్ర మిత్యభి ధీయతే |

ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రఙ్ఞ ఇతి తద్విదః || 13- 1 ||

క్షేత్రఙ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వ క్షేత్రేషు భారత |

క్షేత్ర క్షేత్రఙ్ఞ యోర్ఙ్ఞానం యత్తజ్ఙ్ఞానం మతం మమ || 13- 2 ||

తత్క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్చ యద్వికారి యతశ్చ యత్ |

స చ యో యత్ప్రభావశ్చ తత్స మాసేన మే శృణు || 13- 3 ||

ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వి విధైః పృథక్ |

బ్రహ్మ సూత్ర పదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితైః || 13- 4 ||

మహా భూతాన్య హంకారో బుద్ధి రవ్యక్తమేవ చ |

ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచ చేంద్రియగోచరాః || 13- 5 ||

ఇచ్ఛా ద్వేషః సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతిః |

ఏతత్క్షేత్రం సమాసేన సవికార ముదాహృతమ్ || 13- 6 ||

అమానిత్వ మదం భిత్వమహింసా క్షాంతి రార్జవమ్ |

ఆచార్యో పాసనం శౌచం స్థైర్య మాత్మ వినిగ్రహః || 13- 7 ||

ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్య మనహంకార ఏవ చ |

జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషాను దర్శనమ్ || 13- 8 ||

అసక్తి రనభిష్వంగః పుత్ర దార గృహాదిషు |

నిత్యం చ సమ చిత్తత్వ మిష్టానిష్టోపపత్తిషు || 13- 9 ||

మయి చానన్య యోగేన భక్తి రవ్యభి చారిణీ |

వివిక్త దేశసేవిత్వ మరతిర్జన సంసది || 13- 10 ||

అధ్యాత్మ ఙ్ఞాన నిత్యత్వం తత్త్వఙ్ఞానార్థ దర్శనమ్ |

ఏతజ్ఙ్ఞానమితి ప్రోక్త మఙ్ఞానం యదతో‌உన్యథా || 13- 11 ||

ఙ్ఞేయం యత్తత్ప్ర వక్ష్యామి యజ్ఙ్ఞాత్వామృత మశ్నుతే |

అనాది మత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్నా సదుచ్యతే || 13- 12 ||

సర్వతఃపాణిపాదం తత్సర్వతో‌உక్షిశిరోముఖమ్ |

సర్వతఃశ్రుతిమల్లోకే సర్వ మావృత్య తిష్ఠతి || 13- 13 ||

సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితమ్ |

అసక్తం సర్వ భృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృ చ || 13- 14 ||

బహిరంతశ్చ భూతానా మచరం చరమేవ చ |

సూక్ష్మత్వాత్త దవిఙ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్ || 13- 15 ||

అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితమ్ |

భూతభర్తృ చ తజ్ఙ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ || 13- 16 ||

జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతిస్తమసః పరముచ్యతే |

ఙ్ఞానం ఙ్ఞేయం ఙ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్ఠితమ్ || 13- 17 ||

ఇతి క్షేత్రం తథా ఙ్ఞానం ఙ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః |

మద్భక్త ఏతద్విఙ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే || 13- 18 ||

ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్ధ్యనాది ఉభావపి |

వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతిసంభవాన్ || 13- 19 ||

కార్య కారణ కర్తృత్వే హేతుః ప్రకృతి రుచ్యతే |

పురుషః సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతు రుచ్యతే || 13- 20 ||

పురుషః ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్గుణాన్ |

కారణం గుణ సంగో‌உస్య సదసద్యోని జన్మసు || 13- 21 ||

ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్తా భోక్తా మహేశ్వరః |

పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహే‌உస్మిన్పురుషః పరః || 13- 22 ||

య ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైః సహ |

సర్వథా వర్తమానో‌உపి న స భూయో‌உభిజాయతే || 13- 23 ||

ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మనా |

అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే || 13- 24 ||

అన్యే త్వేవమజానంతః శ్రుత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే |

తే‌உపి చాతితరంత్యేవ మృత్యుం శ్రుతిపరాయణాః || 13- 25 ||

యావత్సంజాయతే కించిత్సత్త్వం స్థావరజంగమమ్ |

క్షేత్ర క్షేత్రఙ్ఞ సంయోగాత్తద్విద్ధి భరతర్షభ || 13- 26 ||

సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్ఠంతం పరమేశ్వరమ్ |

వినశ్యత్స్వ వినశ్యంతం యః పశ్యతి స పశ్యతి || 13- 27 ||

సమం పశ్యన్హి సర్వత్ర సమవ స్థిత మీశ్వరమ్ |

న హినస్త్యాత్మ నాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిమ్ || 13- 28 ||

ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి క్రియ మాణాని సర్వశః |

యః పశ్యతి తథాత్మానమకర్తారం స పశ్యతి || 13- 29 ||

యదా భూతపృథగ్భావమేకస్థమనుపశ్యతి |

తత ఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా || 13- 30 ||

అనాదిత్వా న్నిర్గుణత్వా త్పరమాత్మాయ మవ్యయః |

శరీరస్థో‌உపి కౌంతేయ న కరోతి న లిప్యతే || 13- 31 ||

యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాదాకాశం నోపలిప్యతే |

సర్వత్రా వస్థితో దేహే తథాత్మా నోపలిప్యతే || 13- 32 ||

యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్నం లోకమిమం రవిః |

క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్నం ప్రకాశయతి భారత || 13- 33 ||

క్షేత్ర క్షేత్రఙ్ఞ యోరేవ మంతరం ఙ్ఞాన చక్షుషా |

భూత ప్రకృతి మోక్షం చ యే విదుర్యాంతి తే పరమ్ || 13- 34 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీ మద్భగవద్గీతా సూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే

క్షేత్ర క్షేత్రఙ్ఞ విభాగయోగో నామ త్రయోదశో‌உధ్యాయః || 13 ||

Thank you for watching Bhagavad Gita Chapter 13 Shlokas

Please watch to Bhagavad Gita Chapter 12 Shlokas in Telugu

Leave a Reply

error: Content is protected !!