Sri Durga Stotram lyrics in Telugu- శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం.:

విరాటనగరం రమ్యం – గచ్చమానో యుద్ధిష్టిరః అస్తువ న్మనసా దేవీం – దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్.

యశోదాగర్భసంభూతాం – నారాయణ వరప్రియాం నందగోపకులే జాతం – మంగళాం కులవర్ధనీమ్.

కంసవిద్రావణకరీం – అనురాణాం క్షయంకరీం శిలాతటవినిక్షిప్తాం – ఆకాశం ప్రతి గామినీమ్

వాసుదేవస్య భగినీం – దివ్యమాల్యవిభూషితాం దివ్యాంబరధరాం దేవీం – ఖడ్గఖేటక ధారిణీం

భారావతరణే పుణ్యే – యే స్మరంతి సదాశివాం తాన్త్వై తారయతే పాపా – త్పంకే గా మిప దుర్బలామ్.

స్తోతుం ప్రచక్రమే భూయో – వివిధైః స్తోత్రసంభవై: ఆమంత్ర్య దర్శనాకాంక్షీ – రాజా దేవీం సహానుజః

నమోస్తు వరదే కృష్ణే – కుమారి బ్రహ్మచారిణి బాలార్కసదృశాకారే – పూర్ణచంద్ర నిభాననే

చతుర్భుజే చతుర్వక్ర్తి – పీనశ్రోణిపయోధరే మయూరపించవలయే – కేయూరాంగదధారిణి.

భాసి దేవి యథా పద్మా – నారాయణ పరిగ్రహః స్వరూపం బ్రహ్మ చర్యం చ – విశదం తవ ఖేచరి.

కృష్ణచ్ఛవిసమా కృష్ణా – సంకర్షణసమాననా బిభ్రతీ విపులౌ బాహూ – శక్రధ్వజసముచ్చ్రయౌ.

పాత్రీ చ పంకజీ ఘంటీ – స్త్రీ విశుద్ధా చ యా భువి పాశం ధను ర్మహాచక్రం – వివిధా న్యాయుధాని చ.

కుండలాభ్యాం సుపూర్ణాభ్యాం – కర్ణాభ్యాం చ విభూషితా చంద్రవిస్పర్ధినా దేవి – ముఖేన త్వం విరాజసే.

ముకుటేన విచిత్రేణ – కేశబంధేన శోభినా భుజంగాభోగవాసేన – శ్రోణీసూత్రేణ రాజతా.

భ్రాజసే చావబద్దేన – భోగభాగ్యేన మందరః ద్వాజేన శిఖిపించానా – ముచ్చ్రితేన విరాజసే.

కౌమారం వ్రత మాస్థాయ – త్రిదివం పావితం త్వయా తేన త్వం స్తూయసే దేవి – త్రిదశై: పూజ్యసే పి చ.

త్ర్యైలోక్య రక్షణార్దాయ – మహిషాసురనాశిని ప్రసన్నామే సుర జ్యేష్టే – దయాం కురు శివా భవ.

జయా త్వం విజయా చైవ – సంగ్రామే చ జయప్రదా మయాపి విజయం దేహి – వరదా త్వం చ సాంప్రతమ్.

వింధ్యే చైవ నగశ్రేష్టే – తవ స్థానం హి శాశ్వతం కాళి కాళి మహాకాళి – సీధూమాంసపశుప్రియే.

కృపానుయాత్రా భూత్యైస్త్వం – వరదా కామచారిణీ భారావతారే యే చ త్వం – సంస్మరిష్యంతి మానవాః

ప్రణమంతి చ యే త్వాం హి – ప్రభాతే తు నరా భువి న తేషాం దుర్లభం కించిత్ – పుత్రతో ధనతో పి వా.

దుర్గా త్తారయసే దుర్గే – తత్త్వం దుర్గా స్మ్రతా జనై: కాంతారే ష్వవసన్మానాం – మగ్నానాం చ మహార్ణవే.

దస్యుభి ర్వా నిరుద్ధానాం – త్వం గతః పరమా నృణాం జలప్రతరణే చైవ – కాంతారే ష్వటవీషు చ.

యే స్మరంతి మహాదేవి – న చ సీదంతి తే నరాః త్వం కీర్తి స్శ్రీర్ ధృతి స్సిద్ధి : హ్రీ ర్విద్వా సంతతి ర్మతి:

సంధ్యా రాత్రి: ప్రభా నిద్రా – జ్యోత్స్నా కాంతి: క్షమా దయా నృణాం చ బంధనం మొహం – పుత్రనాశం ధనక్షయమ్.

వ్యాధిం మృత్యుం భయం చైవ – పూజితా నాశయిష్యసి సోహం రాజ్యా త్పరిభ్రష్ట: – శరణం త్వాం ప్రసన్నవాన్.

ప్రణత శ్చ యథా మూర్ద్నా – తవ దేవి సురేశ్వరి త్రాహిమాం పద్మపత్రాక్షి – సత్యే సత్యా భవస్వ నః

శరణం భవ మే దుర్గే – శరణ్యే భక్తవత్సలే ఏవం స్తుతా హి సా దేవీ – దర్శయామాస పాండవమ్.

ఉపగమ్య తు రాజాన – మిదం వచన మబ్రవీత్ శ్రణు రాజన్ మహాబాహో – మదీయం వచనం ప్రభో.

భవిష్య త్యచిరా దేవ – సంగ్రామే విజయ స్తవ మమ ప్రసాదా న్నిర్జిత్య – హత్వా కౌరవవాహినీమ్.

రాజ్య నిష్కంటకం కృత్యా – భోక్ష్యసే మేదినీం పునః భాత్రుభి స్సహితో రాజన్ – ప్రీతిం ప్రాప్త్యసి పుష్కలామ్.

మత్ర్పసాదా చ్ఛ తే సౌఖ్య – మారోగ్యం చ భవిష్యతి యే చ సంకీర్తయిశ్యంతి – లోకే విగతకల్మషాః

తేషాం తుష్టాప్రదాస్యామి – రాజ్య మాయు ర్వపు స్సుతం ప్రవాసే నగరే చాపి – సంగ్రామే శత్రుసంకటే.

ఆటవ్యాం దుర్గకాంతరే – గహనే జలధౌ గిరౌ యే ఇదం పరమ స్తోత్రం – శృణుయా ద్వా పఠేత వా.

న తేషాం దుర్లభం కించి దస్మిన్ లోకే భవిష్యతి య ఇదం పరమస్తోత్రం – శృణుయా ద్వా పఠేత వా.

తస్య సర్వాణి కార్యాణి – సిద్ధిం యాస్యంతి పాండవా: మత్ర్పసాదా చ్ఛ వ స్సర్వాన్ – విరాటనగరే స్థితాన్.

న ప్రజ్ఞాస్యంతి కురవో – నరా వా తన్నివాసినః ఇత్యుక్త్వా వరదా దేవీ – యుధిష్ఠిర మారిందమం.

రక్షాం క్రుత్వాం చ పండూనాం – తత్రై వాంతరధీయత.

ఇతి దుర్గా స్తోత్రం సర్వవ్యాధి హరమ్.

చ్ఛ వ స్సర్వాన్ – విరాటనగరే స్థితాన్.

న ప్రజ్ఞాస్యంతి కురవో – నరా వా తన్నివాసినః ఇత్యుక్త్వా వరదా దేవీ – యుధిష్ఠిర మారిందమం.

రక్షాం కృత్యాం చ పండూనాం – తత్ర్యై వాంతరధీయత.

ఇతి దుర్గా స్తోత్రం సర్వవ్యాధి హరమ్.

Thank you for watching Sri Durga Stotram lyrics in Telugu- శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం.

Please watch to Nava Durga Stotram Lyrics in Telugu & Hindi

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!