Shani Vajra panjara kavacha stotram.

Shani Vajra panjara kavacha stotram lyrics in Telugu :

నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ
గృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్ ।
చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః
సదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః ॥

బ్రహ్మా ఉవాచ ।

శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే శని పీడాహరం మహత్ ।
కవచం శనిరాజస్య సౌరైరిదమనుత్తమమ్ ॥

కవచం దేవతావాసం వజ్ర పంజర సంంగకమ్ ।
శనైశ్చర ప్రీతికరం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ ॥

అథ శ్రీ శని వజ్ర పంజర కవచమ్ ।

ఓం శ్రీ శనైశ్చరః పాతు భాలం మే సూర్యనందనః ।
నేత్రే ఛాయాత్మజః పాతు పాతు కర్ణౌ యమానుజః ॥ 1 ॥

నాసాం వైవస్వతః పాతు ముఖం మే భాస్కరః సదా ।
స్నిగ్ధకంఠశ్చ మే కంఠం భుజౌ పాతు మహాభుజః ॥ 2 ॥

స్కంధౌ పాతు శనిశ్చైవ కరౌ పాతు శుభప్రదః ।
వక్షః పాతు యమభ్రాతా కుక్షిం పాత్వసితస్తథా ॥ 3 ॥

నాభిం గ్రహపతిః పాతు మందః పాతు కటిం తథా ।
ఊరూ మమాంతకః పాతు యమో జానుయుగం తథా ॥ 4 ॥

పాదౌ మందగతిః పాతు సర్వాంగం పాతు పిప్పలః ।
అంగోపాంగాని సర్వాణి రక్షేన్ మే సూర్యనందనః ॥ 5 ॥

ఫలశ్రుతిః

ఇత్యేతత్కవచం దివ్యం పఠేత్సూర్యసుతస్య యః ।
న తస్య జాయతే పీడా ప్రీతో భవతి సూర్యజః ॥

వ్యయజన్మద్వితీయస్థో మృత్యుస్థానగతోపివా ।
కలత్రస్థో గతోవాపి సుప్రీతస్తు సదా శనిః ॥

అష్టమస్థో సూర్యసుతే వ్యయే జన్మద్వితీయగే ।
కవచం పఠతే నిత్యం న పీడా జాయతే క్వచిత్ ॥

ఇత్యేతత్కవచం దివ్యం సౌరేర్యన్నిర్మితం పురా ।
ద్వాదశాష్టమజన్మస్థదోషాన్నాశయతే సదా ।
జన్మలగ్నస్థితాన్ దోషాన్ సర్వాన్నాశయతే ప్రభుః ॥

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే బ్రహ్మనారదసంవాదే శనివజ్రపంజర కవచం సంపూర్ణమ్ ॥

Shani Vajra panjara kavacha stotram lyrics

Shani Vajra panjara kavacha stotram lyrics in Hindi:

श्री शनि वज्र पंजर कवच

विनियोगः ।

ॐ अस्य श्रीशनैश्चरवज्रपञ्जर कवचस्य कश्यप ऋषिः,

अनुष्टुप् छन्दः, श्री शनैश्चर देवता,
श्रीशनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥

ऋष्यादि न्यासः ।

श्रीकश्यप ऋषयेनमः शिरसि ।
अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे ।
श्रीशनैश्चर देवतायै नमः हृदि ।
श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ॥

ध्यानम् ।

नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् ।
चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद् वरदः प्रशान्तः ॥ 1॥

ब्रह्मा उवाच ॥

शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् ।
कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम् ॥ 2॥

कवचं देवतावासं वज्रपंजरसंज्ञकम् ।
शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ॥ 3॥

ॐ श्रीशनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः ।
नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कणौं यमानुजः ॥ 4॥

नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा ।
स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः ॥ 5॥

स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु-शुभप्रदः ।
वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा ॥ 6॥

नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ।
ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा ॥ 7॥

पादौ मन्दगतिः पातु सर्वांगं पातु पिप्पलः ।
अंगोपांगानि सर्वाणि रक्षेन् मे सूर्यनन्दनः ॥ 8॥

इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः ।
न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः ॥ 9॥

व्यय-जन्म-द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा ।
कलत्रस्थो गतो वाऽपि सुप्रीतस्तु सदा शनिः ॥ 10॥

अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे ।
कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् ॥ 11॥

इत्येतत्कवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा ।
द्वादशाऽष्टमजन्मस्थदोषान्नाशयते सदा ।

जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः ॥ 12॥

॥ इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्म-नारदसंवादे शनिवज्रपंजरकवचम् सम्पूर्णम् ॥

 

Thank you for watching Shani Vajra panjara kavacha stotram Lyrics.

Please watch to Sri Chandra Kavacham

And follow us on Facebook

Summary
Shani Vajra panjara kavacha stotram lyrics
Title
Shani Vajra panjara kavacha stotram lyrics
Description

Shani Vajra panjara kavacha stotram lyrics in Telugu : నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీగృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్ ।చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నఃసదా

Leave a Reply

error: Content is protected !!