Sri Chandra Kavacham – శ్రీ చంద్ర కవచం :

Sri Chandra Kavacham – శ్రీ చంద్ర కవచం.
Sri Chandra Kavacham lyrics in Telugu: 
అస్య శ్రీచంద్రకవచస్తోత్ర మహామంత్రస్య గౌతమ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | సోమో దేవతా | రం బీజమ్ | సం శక్తిః | ఓం కీలకమ్ | మమ సోమగ్రహప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |
కరన్యాసః
వాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
వీం తర్జనీభ్యాం నమః |
వూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
వైం అనామికాభ్యాం నమః |
వౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
వః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||
అంగన్యాసః
వాం హృదయాయ నమః |
వీం శిరసే స్వాహా |
వూం శిఖాయై వషట్ |
వైం కవచాయ హుం |
వౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
వః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||
ధ్యానమ్ –
సోమం ద్విభుజపద్మం చ శుక్లామ్బరధరం శుభం |
శ్వేతగన్ధానులేపం చ ముక్తాభరణభూషణమ్ |
శ్వేతాశ్వరథమారూఢం మేరుం చైవ ప్రదక్షిణమ్ |
సోమం చతుర్భుజం దేవం కేయూరమకుటోజ్జ్వలమ్ |
వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య చ భూషణమ్ |
ఏవం ధ్యాత్వా జపేన్నిత్యం చన్ద్రస్య కవచం ముదా ||
కవచం –
శశీ పాతు శిరోదేశే ఫాలం పాతు కళానిధిః |
చక్షుషీ చంద్రమాః పాతు శ్రుతీ పాతు కళాత్మకః || 1 ||
ఘ్రాణం పక్షకరః పాతు ముఖం కుముదబాంధవః |
సోమః కరౌ తు మే పాతు స్కన్ధౌ పాతు సుధాత్మకః || 2 ||
ఊరూ మైత్రీనిధిః పాతు మధ్యం పాతు నిశాకరః |
కటిం సుధాకరః పాతు ఉరః పాతు శశంధరః || 3 ||
మృగాఙ్కో జానునీ పాతు జఙ్ఘే పాత్వమృతాబ్ధిజః |
పాదౌ హిమకరః పాతు పాతు చన్ద్రోఽఖిలం వపుః || 4 ||
ఏతద్ధి కవచం పుణ్యం భుక్తిముక్తిప్రదాయకమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || 5 ||
ఇతి శ్రీ బ్రహ్మవైవర్త మహాపురాణే దక్షిణఖండే శ్రీచంద్రకవచః సంపూర్ణం.
Sri Chandra Kavacham lyrics in Hindi : 
श्रीचंद्रकवचस्तोत्रमंत्रस्य गौतम ऋषिः । अनुष्टुप् छंदः।
चंद्रो देवता । चन्द्रप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः।
समं चतुर्भुजं वन्दे केयूरमुकुटोज्ज्वलम्।
वासुदेवस्य नयनं शंकरस्य च भूषणम्॥१॥
एवं ध्यात्वा जपेन्नित्यं शशिनः कवचं शुभम्।
शशी पातु शिरोदेशं भालं पातु कलानिधिः॥२॥
चक्षुषी चन्द्रमाः पातु श्रुती पातु निशापतिः।
प्राणं क्षपाकरः पातु मुखं कुमुदबांधवः॥३॥
पातु कण्ठं च मे सोमः स्कंधौ जैवा तृकस्तथा।
करौ सुधाकरः पातु वक्षः पातु निशाकरः॥४॥
हृदयं पातु मे चंद्रो नाभिं शंकरभूषणः।
मध्यं पातु सुरश्रेष्ठः कटिं पातु सुधाकरः॥५॥
ऊरू तारापतिः पातु मृगांको जानुनी सदा।
अब्धिजः पातु मे जंघे पातु पादौ विधुः सदा॥६॥
सर्वाण्यन्यानि चांगानि पातु चन्द्रोSखिलं वपुः।
एतद्धि कवचं दिव्यं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम्॥
यः पठेच्छरुणुयाद्वापि सर्वत्र विजयी भवेत् ॥७॥
॥इति श्रीब्रह्मयामले चंद्रकवचं संपूर्णम्॥
॥ब्रह्मयामल में चंद्र कवच स्तोत्र संपूर्ण हुआ॥
Thank you for watching Sri Chandra Kavacham – శ్రీ చంద్ర కవచం
 
 
Please watch to Aditya Kavacham.
And follow us on YouTube channel
Summary
Sri Chandra Kavacham – శ్రీ చంద్ర కవచం
Title
Sri Chandra Kavacham – శ్రీ చంద్ర కవచం
Description

Sri Chandra Kavacham – శ్రీ చంద్ర కవచం : అస్య శ్రీచంద్రకవచస్తోత్ర మహామంత్రస్య గౌతమ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | సోమో దేవతా | రం బీజమ్ | సం శక్తిః |

Leave a Reply

error: Content is protected !!