Sri Rahu Kavacham Lyrics in Telugu & Hindi :

Sri Rahu Kavacham Lyrics in Telugu:

ధ్యానం

ప్రణమామి సదా రాహుం శూర్పాకారం కిరీటినమ్ ।

సైంహికేయం కరాలాస్యం లోకానామభయప్రదమ్ ॥ 1॥

। అథ రాహు కవచమ్ ।

నీలాంబరః శిరః పాతు లలాటం లోకవందితః ।

చక్షుషీ పాతు మే రాహుః శ్రోత్రే త్వర్ధశరిరవాన్ ॥ 2॥

నాసికాం మే ధూమ్రవర్ణః శూలపాణిర్ముఖం మమ ।

జిహ్వాం మే సింహికాసూనుః కంఠం మే కఠినాంఘ్రికః ॥ 3॥

భుజంగేశో భుజౌ పాతు నీలమాల్యాంబరః కరౌ ।

పాతు వక్షఃస్థలం మంత్రీ పాతు కుక్షిం విధుంతుదః ॥ 4॥

కటిం మే వికటః పాతు ఊరూ మే సురపూజితః ।

స్వర్భానుర్జానునీ పాతు జంఘే మే పాతు జాడ్యహా ॥ 5॥

గుల్ఫౌ గ్రహపతిః పాతు పాదౌ మే భీషణాకృతిః ।

సర్వాణ్యంగాని మే పాతు నీలచందనభూషణః ॥ 6॥

ఫలశ్రుతిః

రాహోరిదం కవచమృద్ధిదవస్తుదం యో

భక్త్యా పఠత్యనుదినం నియతః శుచిః సన్ ।

ప్రాప్నోతి కీర్తిమతులాం శ్రియమృద్ధి-

మాయురారోగ్యమాత్మవిజయం చ హి తత్ప్రసాదాత్ ॥ 7॥

॥ ఇతి శ్రీమహాభారతే ధృతరాష్ట్రసంజయసంవాదే ద్రోణపర్వణి రాహుకవచం సంపూర్ణమ్ ॥

Sri Rahu Kavacham Lyrics in Telugu & Hindi.

Sri Rahu Kavacham Lyrics in Hindi:

अस्य श्रीराहुकवचस्तोत्रमंत्रस्य चंद्रमा ऋषिः।

अनुष्टुप छन्दः। रां बीजं I नमः शक्तिः।

स्वाहा कीलकम्। राहुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः॥

प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिन्।

सैन्हिकेयं करालास्यं लोकानाम भयप्रदम् ॥१॥

निलांबरः शिरः पातु ललाटं लोकवन्दितः।

चक्षुषी पातु मे राहुः श्रोत्रे त्वर्धशरीरवान् ॥२॥

नासिकां मे धूम्रवर्णः शूलपाणिर्मुखं मम।

जिव्हां मे सिंहिकासूनुः कंठं मे कठिनांघ्रीकः ॥३॥

भुजङ्गेशो भुजौ पातु निलमाल्याम्बरः करौ।

पातु वक्षःस्थलं मंत्री पातु कुक्षिं विधुंतुदः ॥४॥

कटिं मे विकटः पातु ऊरु मे सुरपूजितः।

स्वर्भानुर्जानुनी पातु जंघे मे पातु जाड्यहा ॥५॥

गुल्फ़ौ ग्रहपतिः पातु पादौ मे भीषणाकृतिः।

सर्वाणि अंगानि मे पातु निलश्चंदनभूषणः ॥६॥

राहोरिदं कवचमृद्धिदवस्तुदं यो।

भक्ता पठत्यनुदिनं नियतः शुचिः सन्।

प्राप्नोति कीर्तिमतुलां श्रियमृद्धिमायु

रारोग्यमात्मविजयं च हि तत्प्रसादात् ॥७॥

॥ इति श्रीमहाभारते धृतराष्ट्रसंजयसंवादे द्रोणपर्वणि राहुकवचं संपूर्णं ॥

॥ महाभारत में धृतराष्ट्र-संजय के संवाद के अन्तर्गत द्रोण पर्व में राहु कवच संपूर्ण हुआ ॥

 

Thank you for watching Sri Rahu Kavacham Lyrics in Telugu & Hindi.

Please watch to Kuja kavacha Stotram. (Angaraka/ Mangala kavacham)

And follow us on YouTube channel

Summary
Sri Rahu Kavacham Lyrics in Telugu & Hindi.
Title
Sri Rahu Kavacham Lyrics in Telugu & Hindi.
Description

Sri Rahu Kavacham Lyrics in Telugu: ధ్యానంప్రణమామి సదా రాహుం శూర్పాకారం కిరీటినమ్ ।సైంహికేయం కరాలాస్యం లోకానామభయప్రదమ్ ॥ 1॥। అథ రాహు కవచమ్

Leave a Reply

error: Content is protected !!