Aigiri nandini-Mahishasura mardhini stotram:

Aigiri nandini-Mahishasura mardhini stotram – మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రం

అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వ-వినోదిని నందనుతే

గిరివర వింధ్య-శిరోఽధి-నివాసిని విష్ణు-విలాసిని జిష్ణునుతే |

భగవతి హే శితికంఠ-కుటుంబిణి భూరికుటుంబిణి భూరికృతే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 1 ‖

సురవర-హర్షిణి దుర్ధర-ధర్షిణి దుర్ముఖ-మర్షిణి హర్షరతే

త్రిభువన-పోషిణి శంకర-తోషిణి కల్మష-మోషిణి ఘోషరతే |

దనుజ-నిరోషిణి దితిసుత-రోషిణి దుర్మద-శోషిణి సింధుసుతే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 2 ‖

అయి జగదంబ మదంబ కదంబవన-ప్రియవాసిని హాసరతే

శిఖరి-శిరోమణి తుఙ-హిమాలయ-శృంగనిజాలయ-మధ్యగతే |

మధుమధురే మధు-కైతభ-గంజిని కైతభ-భంజిని రాసరతే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 3 ‖

అయి శతఖండ-విఖండిత-రుండ-వితుండిత-శుండ-గజాధిపతే

రిపు-గజ-గండ-విదారణ-చండపరాక్రమ-శౌండ-మృగాధిపతే |

నిజ-భుజదండ-నిపాటిత-చండ-నిపాటిత-ముండ-భటాధిపతే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 4 ‖

అయి రణదుర్మద-శత్రు-వధోదిత-దుర్ధర-నిర్జర-శక్తి-భృతే

చతుర-విచార-ధురీణ-మహాశయ-దూత-కృత-ప్రమథాధిపతే |

దురిత-దురీహ-దురాశయ-దుర్మతి-దానవ-దూత-కృతాంతమతే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 5 ‖

అయి నిజ హుంకృతిమాత్ర-నిరాకృత-ధూమ్రవిలోచన-ధూమ్రశతే

సమర-విశోషిత-శోణితబీజ-సముద్భవశోణిత-బీజ-లతే |

శివ-శివ-శుంభనిశుంభ-మహాహవ-తర్పిత-భూతపిశాచ-పతే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 6 ‖

ధనురనుసంగరణ-క్షణ-సంగ-పరిస్ఫురదంగ-నటత్కటకే

కనక-పిశంగ-పృషత్క-నిషంగ-రసద్భట-శృంగ-హతావటుకే |

కృత-చతురంగ-బలక్షితి-రంగ-ఘటద్-బహురంగ-రటద్-బటుకే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 7 ‖

అయి శరణాగత-వైరివధూ-వరవీరవరాభయ-దాయికరే

త్రిభువనమస్తక-శూల-విరోధి-శిరోధి-కృతాఽమల-శూలకరే |

దుమి-దుమి-తామర-దుందుభి-నాద-మహో-ముఖరీకృత-దిఙ్నికరే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 8 ‖

సురలలనా-తతథేయి-తథేయి-తథాభినయోదర-నృత్య-రతే

హాసవిలాస-హులాస-మయిప్రణ-తార్తజనేమిత-ప్రేమభరే |

ధిమికిట-ధిక్కట-ధిక్కట-ధిమిధ్వని-ఘోరమృదంగ-నినాదరతే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 9 ‖

జయ-జయ-జప్య-జయే-జయ-శబ్ద-పరస్తుతి-తత్పర-విశ్వనుతే

ఝణఝణ-ఝింఝిమి-ఝింకృత-నూపుర-శింజిత-మోహితభూతపతే |

నటిత-నటార్ధ-నటీనట-నాయక-నాటకనాటిత-నాట్యరతే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 10 ‖

అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాంతియుతే

శ్రితరజనీరజ-నీరజ-నీరజనీ-రజనీకర-వక్త్రవృతే |

సునయనవిభ్రమ-రభ్ర-మర-భ్రమర-భ్రమ-రభ్రమరాధిపతే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 11 ‖

మహిత-మహాహవ-మల్లమతల్లిక-మల్లిత-రల్లక-మల్ల-రతే

విరచితవల్లిక-పల్లిక-మల్లిక-ఝిల్లిక-భిల్లిక-వర్గవృతే |

సిత-కృతఫుల్ల-సముల్లసితాఽరుణ-తల్లజ-పల్లవ-సల్లలితే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 12 ‖

అవిరళ-గండగళన్-మద-మేదుర-మత్త-మతంగజరాజ-పతే

త్రిభువన-భూషణభూత-కళానిధిరూప-పయోనిధిరాజసుతే |

అయి సుదతీజన-లాలస-మానస-మోహన-మన్మధరాజ-సుతే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 13 ‖

కమలదళామల-కోమల-కాంతి-కలాకలితాఽమల-భాలతలే

సకల-విలాసకళా-నిలయక్రమ-కేళికలత్-కలహంసకులే |

అలికుల-సంకుల-కువలయమండల-మౌళిమిలద్-వకులాలికులే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 14 ‖

కర-మురళీ-రవ-వీజిత-కూజిత-లజ్జిత-కోకిల-మంజురుతే

మిలిత-మిలింద-మనోహర-గుంజిత-రంజిత-శైలనికుంజ-గతే |

నిజగణభూత-మహాశబరీగణ-రంగణ-సంభృత-కేళితతే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 15 ‖

కటితట-పీత-దుకూల-విచిత్ర-మయూఖ-తిరస్కృత-చంద్రరుచే

ప్రణతసురాసుర-మౌళిమణిస్ఫురద్-అంశులసన్-నఖసాంద్రరుచే |

జిత-కనకాచలమౌళి-మదోర్జిత-నిర్జరకుంజర-కుంభ-కుచే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 16 ‖

విజిత-సహస్రకరైక-సహస్రకరైక-సహస్రకరైకనుతే

కృత-సురతారక-సంగర-తారక సంగర-తారకసూను-సుతే |

సురథ-సమాధి-సమాన-సమాధి-సమాధిసమాధి-సుజాత-రతే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 17 ‖

పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోఽనుదినం న శివే

అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్ |

తవ పదమేవ పరంపద-మిత్యనుశీలయతో మమ కిం న శివే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 18 ‖

కనకలసత్కల-సింధుజలైరనుషింజతి తె గుణరంగభువం

భజతి స కిం ను శచీకుచకుంభత-తటీపరి-రంభ-సుఖానుభవం |

తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాశి శివం

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 19 ‖

తవ విమలేఽందుకలం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే

కిము పురుహూత-పురీందుముఖీ-సుముఖీభిరసౌ-విముఖీ-క్రియతే |

మమ తు మతం శివనామ-ధనే భవతీ-కృపయా కిముత క్రియతే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 20 ‖

అయి మయి దీనదయాళుతయా కరుణాపరయా భవితవ్యముమే

అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథానుమితాసి రమే |

యదుచితమత్ర భవత్యురరీ కురుతా-దురుతాపమపా-కురుతే

జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 21 ‖

ఇతి శ్రీ మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రం సంపూర్ణం

Thank you for watching Aigiri nandini-Mahishasura mardhini stotram.

Please watch to Kashi Vishwanath Ashtakam (కాశీ విశ్వనాథాష్టకమ్)

Leave a Reply

error: Content is protected !!