రామదాస స్వామి వారి భజన.

రామదాస స్వామి వారి భజన.   సజ్జనగడ నివాస మాఝే రామదాసమాయె, మాఝే రామదాసమాయె | సజ్జనగడ నివాస, సజ్జనగడ నివాస మాఝే రామదాస మాయె ॥   (పై భజన చేస్తూ శ్రీరాముల వారి ఎదురుగా ఉన్న శ్రీదాసమారుతి గార్కి…

శ్రీ గురురాయాంచీ భూపాళీ.

 శ్రీ గురురాయాంచీ భూపాళీ :   ఉఠా తుమీ సత్వరగురురాయా | ప్రభాతీ దావా ముఖ కమలా ॥ధృ॥ పహాటె తుమీ భూపాళీ మణతా | ఐకతా హరలీ భవ చింతా ॥ తుమచియా రూపామనీధ్యాతా | మోక్షపద యేఈ మగ…

కరుణాష్టకాలు 5వ అష్టకం.

కరుణాష్టకాలు 5వ అష్టకం :   యుక్తి నాహీ బుద్ధనాహీ | విధ్యానా హీ వివంచితా | నేణతా భక్త మీ తూఝా | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 1 || మన హె ఆవరేనాకీ | వాసనా వావరె…

భూపాళీలు 1.

భూపాళీలు :   ప్రాతః కాళీ ప్రాతః స్నాన | ఘడే కేలియా స్మరణ ॥ మహా దోషాంచె దహన మహిమా గహన పురాణీ ॥ ధృః గంగా యమునా సరస్వతీ | కృష్ణా వేణ్యా భాగీరథీ ॥ పూర్ణాఫల్గు భోగావతీ…

మాలినీ – భీమరూపి 6వ స్తోత్రం.

మాలినీ – భీమరూపి 6వ స్తోత్రం :   ఫణివర ఉఠవీలా వేగ అద్భుత కేలా | త్రిభువన జనలోకీ కీర్తి చా ఘోషగేలా | రఘుపతి ఉపకారె దాటలె థోర భారె ॥ పరమధిర ఉదారె రక్షిలె సౌఖ్యకారె ॥…

అనుష్టుప్ వృత్త – భీమరూపి 5వ స్తోత్రం.

అనుష్టుప్ వృత్త – భీమరూపి 5వ స్తోత్రం :   అనుష్టుప్ వృత్త భీమరూపి 5వ స్తోత్రం.   హనుమంతా రామదూతా | వాయుపుత్రా మహాబళీ | బ్రహ్మచారీ కపీ నాథా ! విశ్వంభరా జగత్పతే || 1 ॥ దానవారీ…

ప్రామాణిక వృత్త – భీమరూపి 4వ స్తోత్రం

ప్రామాణిక వృత్త – భీమరూపి 4వ స్తోత్రం :   అంజనీసుత ప్రచండ | వజ్రపుచ్ఛకాళదండ | శక్తిపాహతా వితండ | దైత్యమారిలె ఉదండ ॥ 1 ॥ ధగ్గ ధగీతసీ కళా | వితండశక్తి చంచళా ॥ చళ చళీ…

కరుణాష్టకాలు 3వ అష్టకం

కరుణాష్టకాలు 3వ అష్టకం :   నసె భక్తి నా జ్ఞాన నా ధ్యాన కాంహీ నసె ప్రేమ హె రామ విశ్రామ నాహీ అసాదీన అజ్ఞాన మీ దాస తూఝా సమర్థా జనీ ఘేతలా భారమాఝా ( 1 )…

కరుణాష్టకాలు 2వ అష్టకము

కరుణాష్టకాలు 2వ అష్టకము :   రామదాస స్వామి వారి కరుణాష్టకాలు 2వ అష్టకము. అసంఖ్యాత రె భక్త హోఊనీగేలె | తిహీసాధనాచె బహూకష్టకేలె ॥ నవ్హే కార్యకర్తా భుమీ భారఝాలో తుఝా దాస మీ వ్యర్థ జన్మాసి ఆలో |…

కరుణాష్టకాలు 1 వ అష్టకము

కరుణాష్టకాలు 1 వ అష్టకము :   అనుదిన అనుతాపై తాపలో దేవరాయా పరమ దినదయాళా నీరసీ మోహమాయా॥ ఆచపళ మన మాఝ నావరె ఆపరీతా తుజవిణ శిణ హోతో ధావరె ధావ ఆతా భజన రహిత రామా సర్వహీ జన్మగేలా…

రామదాస స్వామి వారి కరుణాష్టకాలు.

రామదాస స్వామి వారి కరుణాష్టకాలు :   నమో ఆది బోధాత్మరూపా పరేశా | | నమో హంస నారాయణా | నిర్జరేశా। నమో బ్రహ్మదేవా వసిష్ఠ శ్రీరామా | నమో మారుతీ రామ దాసాభిరామా || 1 || సీతాకాంతస్మరణ…

Pancha Mukhi Hanumath Kavacham. పంచముఖ హనుమత్ కవచం.

Pancha Mukhi Hanumath Kavacham. పంచముఖ హనుమత్ కవచం.:      శ్రీ పంచముఖ హనుమత్ కవచం.:   శ్రీ గణేశాయ నమః ఓం శ్రీపంచవద నాయాంజనేయాయ నమః! ఓం అస్య శ్రీ పంచముఖ హనుమన్మంత్రస్య బ్రహ్మో ఋషిః, గాయత్రీ చందః,…

Sri Krishna Ashtottara Shata Namavali.

Sri Krishna Ashtottara Shata Namavali:   ఓం కృష్ణాయ నమః ఓం కమలనాథాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం సనాతనాయ నమః ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః ఓం పుణ్యాయ నమః ఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమః ఓం శ్రీవత్స…

Durga Stotram Telugu Lyrics (దుర్గా స్తోత్రమ్.)

Durga Stotram Telugu Lyrics (దుర్గా స్తోత్రమ్.):   విరాటనగరం రమ్యం – గచ్చమానో యుద్ధిష్టిరః అస్తువ న్మనసా దేవీం – దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్. యశోదాగర్భసంభూతాం – నారాయణ వరప్రియాం నందగోపకులే జాతం – మంగళాం కులవర్ధనీమ్. కంసవిద్రావణకరీం – అనురాణాం…

Hanuman Chalisa Telugu Lyrics with meaning.

Hanuman Chalisa Telugu Lyrics with meaning:   🚩 హనుమాన్ చాలీసా (తులసీదాస కృతం) (తెలుగు అర్థముతో)🚩 దోహా శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి । వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి…

Anjaneya Dwadasha Nama Stotram.

Anjaneya Dwadasha Nama Stotram:   హనుమానంజనాసూనుః వాయుపుత్రో మహాబలః రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షో మితవిక్రమః ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకః లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పహ ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర…

Subrahmanya Ashtothara Shatha Namavali (సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తర శత నామావళి)

Subrahmanya Ashtothara Shatha Namavali (సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తర శత నామావళి):   ఓం స్కందాయ నమః ఓం గుహాయ నమః ఓం షణ్ముఖాయ నమః ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః ఓం ప్రభవే నమః ఓం పింగళాయ నమః ఓం కృత్తికాసూనవే నమః…

Ardhanarishwara stotram – అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం.

Ardhanarishwara stotram – అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం.   చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయై కర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ | ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 1 ||   కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయై చితారజఃపుంజ విచర్చితాయ | కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ నమః శివాయై చ…

Kashi Vishwanath Ashtakam (కాశీ విశ్వనాథాష్టకమ్)

Kashi Vishwanath Ashtakam (కాశీ విశ్వనాథాష్టకమ్) :   గంగా తరంగ రమణీయ జటా కలాపం గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామ భాగం నారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారం వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్ || 1 ||   వాచామగోచరమనేక గుణ…

Sri Rudram Namakam.శ్రీ రుద్రం నమకమ్.

Sri Rudram Namakam:   శ్రీ రుద్రం నమకమ్: శ్రీ రుద్ర ప్రశ్నః కృష్ణ యజుర్వేదీయ తైత్తిరీయ సంహితా చతుర్థం వైశ్వదేవం కాండమ్ పంచమః ప్రపాఠకః ఓం నమో భగవతే’ రుద్రాయ || నమ’స్తే రుద్ర మన్యవ’ ఉతోత ఇష’వే నమః’ | నమ’స్తే అస్తు ధన్వ’నే బాహుభ్యా’ముత తే నమః’ |…

Bheema roopi 3rd Stotra.

Bheema roopi 3rd Stotra:   కోపలా రుద్ర జే కాళీ | తే కాళి పాహవేచినా | బోలణె చాలణె కైంచె | బ్రహ్మ కల్పాంత మండలా బ్రహ్మాండాహునీ జో మోరా | స్థూళ ఊంచ భయానకూ। పుచ్చ ముర్దిలె…

error: Content is protected !!