రామాయణం ఒక్క శ్లోకంలో! ఏక శ్లోక రామాయణం :

 

ఆదౌ రామ తపోవనాదిగమనం హత్వా మృగం కాంచనమ్ |

వైదేహీ హరణం జటాయు మరణం సుగ్రీవ సంభాషణమ్ ||

వాలీ నిగ్రహణం సముద్రతరణం లంకాపురీదాహనమ్ |

పశ్చాద్రావణకుంభకర్ణహననం ఏతద్ధి రామాయణమ్ |

 

Thank you for watching ఏక శ్లోక రామాయణం.

Please watch to Sri Rama Raksha Stotram Telugu Lyrics

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!