Om Namo Narayanaya Ashtakshara mantra

॥ ఓం నమో నారాయణాయ అష్టాక్షరమాహాత్మ్యం ॥

శ్రీశుక ఉవాచ: 
కిం జపన్ ముచ్యతే తాత సతతం విష్ణుతత్పరః ।
సంసారదుఃఖాత్ సర్వేషాం హితాయ వద మే పితః ॥ ౧॥

వ్యాస ఉవాచ:
అష్టాక్షరం ప్రవక్ష్యామి మన్త్రాణాం మన్త్రముత్తమమ్ ।
యం జపన్ ముచ్యతే మర్త్యో జన్మసంసారబన్ధనాత్ ॥ ౨॥

హృత్పుణ్డరీకమధ్యస్థం శఙ్ఖచక్రగదాధరమ్ ।
ఏకాగ్రమనసా ధ్యాత్వా విష్ణుం కుర్యాజ్జపం ద్విజః ॥ ౩॥

ఏకాన్తే నిర్జనస్థానే విష్ణవగ్రే వా జలాన్తికే ।
జపేదష్టాక్షరం మన్త్రం చిత్తే విష్ణుం నిధాయ వై ॥ ౪॥

అష్టాక్షరస్య మన్త్రస్య ఋషిర్నారాయణః స్వయమ్ ।
ఛన్దశ్చ దైవీ గాయత్రీ పరమాత్మా చ దేవతా ॥ ౫॥

శుక్లవర్ణం చ ఓంకారం నకారం రక్తముచ్యతే ।
మోకారం వర్ణతః కృష్ణం నాకారం రక్తముచ్యతే ॥ ౬॥

రాకారం కుఙ్కుమాభం తు యకారం పీతముచ్యతే ।
ణాకారమఞ్జనాభం తు యకారం బహువర్ణకమ్ ॥ ౭॥

ఓం నమో నారాయణాయేతి మన్త్రః సర్వార్థసాధకః ।
భక్తానాం జపతాం తాత స్వర్గమోక్షఫలప్రదః ।
వేదానాం ప్రణవేనైష సిద్ధో మన్త్రః సనాతనః ॥ ౮॥

సర్వపాపహరః శ్రీమాన్ సర్వమన్త్రేషు చోత్తమః ।
ఏనమష్టాక్షరం మన్త్రం జపన్నారాయణం స్మరేత్ ॥ ౯॥

సంధ్యావసానే సతతం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ।
ఏష ఏవ పరో మన్త్ర ఏష ఏవ పరం తపః ॥ ౧౦॥

ఏష ఏవ పరో మోక్ష ఏష స్వర్గ ఉదాహృతః ।
సర్వవేదరహస్యేభ్యః సార ఏష సముద్ధౄతః ॥ ౧౧॥

విష్ణునా వైష్ణవానాం హి హితాయ మనుజాం పురా ।
ఏవం జ్ఞాత్వా తతో విప్రో హ్యష్టాక్షరమిమం స్మరేత్ ॥ ౧౨॥

స్నాత్వా శుచిః శుచౌ దేశే జపేత్ పాపవిశుద్ధయే ।
జపే దానే చ హోమే చ గమనే ధ్యానపర్వసు ॥ ౧౩॥

జపేన్నారాయణం మన్త్రం కర్మపూర్వే పరే తథా ।
జపేత్సహస్రం నియుతం శుచిర్భూత్వా సమాహితః ॥ ౧౪॥

మాసి మాసి తు ద్వాదశ్యాం విష్ణుభక్తో ద్విజోత్తమః ।
స్నాత్వా శుచిర్జపేద్యస్తు నమో నారాయణం శతమ్ ॥ ౧౫॥

స గచ్ఛేత్ పరమం దేవం నారాయణమనామయమ్ ।
గన్ధపుష్పాదిభిర్విష్ణుమనేనారాధ్య యో జపేత్ ॥ ౧౬॥

మహాపాతకయుక్తోఽపి ముచ్యతే నాత్ర సంశయః ।
హృది కృత్వా హరిం దేవం మన్త్రమేనం తు యో జపేత్ ॥ ౧౭॥

సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా స గచ్ఛేత్ పరమాం గతిమ్ ।
ప్రథమేన తు లక్షేణ ఆత్మశుద్ధిర్భవిష్యతి ॥ ౧౮॥

ద్వితీయేన తు లక్షేణ మనుసిద్ధిమవాప్నుయాత్ ।
తృతీయేన తు లక్షేణ స్వర్గలోకమవాప్నుయాత్ ॥ ౧౯॥

చతుర్థేన తు లక్షేణ హరేః సామీప్యమాప్నుయాత్ ।
పఞ్చమేన తు లక్షేణ నిర్మలం జ్ఞానమాప్నుయాత్ ॥ ౨౦॥

తథా షష్ఠేన లక్షేణ భవేద్విష్ణౌ స్థిరా మతిః ।
సప్తమేన తు లక్షేణ స్వరూపం ప్రతిపద్యతే ॥ ౨౧॥

అష్టమేన తు లక్షేణ నిర్వాణమధిగచ్ఛతి ।
స్వస్వధర్మసమాయుక్తో జపం కుర్యాద్ ద్విజోత్తమః ॥ ౨౨॥

ఏతత్ సిద్ధికరం మన్త్రమష్టాక్షరమతన్ద్రితః ।
దుఃస్వప్నాసురపైశాచా ఉరగా బ్రహ్మరాక్షసాః ॥ ౨౩॥

జాపినం నోపసర్పన్తి చౌరక్షుద్రాధయస్తథా ।
ఏకాగ్రమనసావ్యగ్రో విష్ణుభక్తో దృఢవ్రతః ॥ ౨౪॥

జపేన్నారాయణం మన్త్రమేతన్మృత్యుభయాపహమ్ ।
మన్త్రాణాం పరమో మన్త్రో దేవతానాం చ దైవతమ్ ॥ ౨౫॥

గుహ్యానాం పరమం గుహ్యమోంకారాద్యక్షరాష్టకమ్ ।
ఆయుష్యం ధనపుత్రాంశ్చ పశూన్ విద్యాం మహద్యశః ॥ ౨౬॥

ధర్మార్థకామమోక్షాంశ్చ లభతే చ జపన్నరః ।
ఏతత్ సత్యం చ ధర్మ్యం చ వేదశ్రుతినిదర్శనాత్ ॥ ౨౭॥

ఏతత్ సిద్ధికరం నృణాం మన్త్రరూపం న సంశయః ।
ఋషయః పితరో దేవాః సిద్ధాస్త్వసురరాక్షసాః ॥ ౨౮॥

ఏతదేవ పరం జప్త్వా పరాం సిద్ధిమితో గతాః ।
జ్ఞాత్వా యస్త్వాత్మనః కాలం శాస్త్రాన్తరవిధానతః ।
అన్తకాలే జపన్నేతి తద్విష్ణోః పరమం పదమ్ ॥ ౨౯॥

నారాయణాయ నమ ఇత్యయమేవ సత్యం
సంసారఘోరవిషసంహరణాయ మన్త్రః ।
శృణ్వన్తు భవ్యమతయో ముదితాస్త్వరాగా
ఉచ్చైస్తరాముపదిశామ్యహమూర్ధ్వబాహుః ॥ ౩౦॥

భూత్వోర్ధ్వబాహురద్యాహం సత్యపూర్వం బ్రవీమ్యహమ్ ।
హే పుత్ర శిష్యాః శృణుత న మన్త్రోఽష్టాక్షరాత్పరః ॥ ౩౧॥

సత్యం సత్యం పునః సత్యముత్క్షిప్య భుజముచ్యతే ।
వేదాచ్ఛాస్త్రం పరం నాస్తి న దేవః కేశవాత్ పరః ॥ ౩౨॥

ఆలోచ్య సర్వశాస్త్రాణి విచార్య చ పునః పునః ।
ఇదమేకం సునిష్పన్నం ధ్యేయో నారాయణః సదా ॥ ౩౩॥

ఇత్యేతత్ సకలం ప్రోక్తం శిష్యాణాం తవ పుణ్యదమ్ ।
కథాశ్చ వివిధాః ప్రోక్తా మయా భజ జనార్దనమ్ ॥ ౩౪॥

అష్టాక్షరమిమం మన్త్రం సర్వదుఃఖవినాశనమ్ ।
జప పుత్ర మహాబుద్ధే యది సిద్ధిమభీప్ససి ॥ ౩౫॥

ఇదం స్తవం వ్యాసముఖాత్తు నిస్సృతం
సంధ్యాత్రయే యే పురుషాః పఠన్తి ।
తే ధౌతపాణ్డురపటా ఇవ రాజహంసాః
సంసారసాగరమపేతభయాస్తరన్తి ॥ ౩౬॥

ఇతి శ్రీనరసింహపురాణే అష్టాక్షరమాహాత్మ్యం నామ సప్తదశోఽధ్యాయః ॥ ౧౭॥

Thank you for watching Om Namo Narayanaya Ashtakshara mantra

Leave a Reply

error: Content is protected !!