Nama Ramayanam in Telugu – నామ రామాయణం :

Nama Ramayanam :

బాలకాండ:

శుద్ధబ్రహ్మపరాత్పర రామ॥౧॥
కాలాత్మకపరమేశ్వర రామ॥౨॥
శేషతల్పసుఖనిద్రిత రామ॥౩॥
బ్రహ్మాద్యమరప్రార్థిత రామ॥౪॥
చండకిరణకులమండన రామ॥౫॥
శ్రీమద్దశరథనందన రామ॥౬॥
కౌసల్యాసుఖవర్ధన రామ॥౭॥
విశ్వామిత్రప్రియధన రామ॥౮॥
ఘోరతాటకాఘాతక రామ॥౯॥
మారీచాదినిపాతక రామ॥౧౦॥
కౌశికమఖసంరక్షక రామ॥౧౧॥
శ్రీమదహల్యోద్ధారక రామ॥౧౨॥
గౌతమమునిసంపూజిత రామ॥౧౩॥
సురమునివరగణసంస్తుత రామ॥౧౪॥
నావికధావితమృదుపద రామ॥౧౫॥
మిథిలాపురజనమోహక రామ॥౧౬॥
విదేహమానసరంజక రామ॥౧౭॥
త్ర్యంబకకార్ముకభంజక రామ॥౧౮॥
సీతార్పితవరమాలిక రామ॥౧౯॥
కృతవైవాహికకౌతుక రామ॥౨౦॥
భార్గవదర్పవినాశక రామ॥౨౧॥
శ్రీమదయోధ్యాపాలక రామ॥౨౨॥
రామ రామ జయ రాజా రామ।
రామ రామ జయ సీతా రామ॥

అయోధ్యాకాండ:

అగణితగుణగణభూషిత రామ॥౨౩॥
అవనీతనయాకామిత రామ॥౨౪॥
రాకాచంద్రసమానన రామ॥౨౫॥
పితృవాక్యాశ్రితకానన రామ॥౨౬॥
ప్రియగుహవినివేదితపద రామ॥౨౭॥
తత్క్షాలితనిజమృదుపద రామ॥౨౮॥
భరద్వాజముఖానందక రామ॥౨౯॥
చిత్రకూటాద్రినికేతన రామ॥౩౦॥
దశరథసంతతచింతిత రామ॥౩౧॥
కైకేయీతనయార్థిత రామ॥౩౨॥
విరచితనిజపితృకర్మక రామ॥౩౩॥
భరతార్పితనిజపాదుక రామ॥౩౪॥
రామ రామ జయ రాజా రామ।
రామ రామ జయ సీతా రామ॥

అరణ్య కాండ:

దండకావనజనపావన రామ॥౩౫॥
దుష్టవిరాధవినాశన రామ॥౩౬॥
శరభంగసుతీక్ష్ణార్చిత రామ॥౩౭॥
అగస్త్యానుగ్రహవర్ధిత రామ॥౩౮॥
గృధ్రాధిపసంసేవిత రామ॥౩౯॥
పంచవటీతటసుస్థిత రామ॥౪౦॥
శూర్పణఖార్త్తివిధాయక రామ॥౪౧॥
ఖరదూషణముఖసూదక రామ॥౪౨॥
సీతాప్రియహరిణానుగ రామ॥౪౩॥
మారీచార్తికృతాశుగ రామ॥౪౪॥
వినష్టసీతాంవేషక రామ॥౪౫॥
గృధ్రాధిపగతిదాయక రామ॥౪౬॥
శబరీదత్తఫలాశన రామ॥౪౭॥
కబంధబాహుచ్ఛేదన రామ॥౪౮॥
రామ రామ జయ రాజా రామ।
రామ రామ జయ సీతా రామ॥

కిష్కింధాకాండ:

హనుమత్సేవితనిజపద రామ॥౪౯॥
నతసుగ్రీవాభీష్టద రామ॥౫౦॥
గర్వితవాలిసంహారక రామ॥౫౧॥
వానరదూతప్రేషక రామ॥౫౨॥
హితకరలక్ష్మణసంయుత రామ॥౫౩॥
రామ రామ జయ రాజా రామ।
రామ రామ జయ సీతా రామ॥

సుందరకాండ:

కపివరసంతతసంస్మృత రామ॥౫౪॥
తద్గతివిఘ్నధ్వంసక రామ॥౫౫॥
సీతాప్రాణాధారక రామ॥౫౬॥
దుష్టదశాననదూషిత రామ॥౫౭॥
శిష్టహనూమద్భూషిత రామ॥౫౮॥
సీతావేదితకాకావన రామ॥౫౯॥
కృతచూడామణిదర్శన రామ॥౬౦॥
కపివరవచనాశ్వాసిత రామ॥౬౧॥
రామ రామ జయ రాజా రామ।
రామ రామ జయ సీతా రామ॥

యుద్ధకాండ:

రావణనిధనప్రస్థిత రామ॥౬౨॥
వానరసైన్యసమావృత రామ॥౬౩॥
శోషితసరిదీశార్థిత రామ॥౬౪॥
విభీషణాభయదాయక రామ॥౬౫॥
పర్వతసేతునిబంధక రామ॥౬౬॥
కుంభకర్ణశిరశ్ఛేదక రామ॥౬౭॥
రాక్షససంఘవిమర్దక రామ॥౬౮॥
అహిమహిరావణచారణ రామ॥౬౯॥
సంహృతదశముఖరావణ రామ॥౭౦॥
విధిభవముఖసురసంస్తుత రామ॥౭౧॥
ఖఃస్థితదశరథవీక్షిత రామ॥౭౨॥
సీతాదర్శనమోదిత రామ॥౭౩॥
అభిషిక్తవిభీషణనత రామ॥౭౪॥
పుష్పకయానారోహణ రామ॥౭౫॥
భరద్వాజాభినిషేవణ రామ॥౭౬॥
భరతప్రాణప్రియకర రామ॥౭౭॥
సాకేతపురీభూషణ రామ॥౭౮॥
సకలస్వీయసమానత రామ॥౭౯॥
రత్నలసత్పీఠాస్థిత రామ॥౮౦॥
పట్టాభిషేకాలంకృత రామ॥౮౧॥
పార్థివకులసమ్మానిత రామ॥౮౨॥
విభీషణార్పితరంగక రామ॥౮౩॥
కీశకులానుగ్రహకర రామ॥౮౪॥
సకలజీవసంరక్షక రామ॥౮౫॥
సమస్తలోకాధారక రామ॥౮౬॥
రామ రామ జయ రాజా రామ।
రామ రామ జయ సీతా రామ॥

ఉత్తరకాండ:

ఆగతమునిగణసంస్తుత రామ॥౮౭॥
విశ్రుతదశకంఠోద్భవ రామ॥౮౮॥
సితాలింగననిర్వృత రామ॥౮౯॥
నీతిసురక్షితజనపద రామ॥౯౦॥
విపినత్యాజితజనకజ రామ॥౯౧॥
కారితలవణాసురవధ రామ॥౯౨॥
స్వర్గతశంబుకసంస్తుత రామ॥౯౩॥
స్వతనయకుశలవనందిత రామ॥౯౪॥
అశ్వమేధక్రతుదీక్షిత రామ॥౯౫॥
కాలావేదితసురపద రామ॥౯౬॥
ఆయోధ్యకజనముక్తిద రామ॥౯౭॥
విధిముఖవిబుధానందక రామ॥౯౮॥
తేజోమయనిజరూపక రామ॥౯౯॥
సంసృతిబంధవిమోచక రామ॥౧౦౦॥
ధర్మస్థాపనతత్పర రామ॥౧౦౧॥
భక్తిపరాయణముక్తిద రామ॥౧౦౨॥
సర్వచరాచరపాలక రామ॥౧౦౩॥
సర్వభవామయవారక రామ॥౧౦౪॥
వైకుంఠాలయసంస్థిత రామ॥౧౦౫॥
నిత్యానందపదస్థిత రామ॥౧౦౬॥
రామ రామ జయ రాజా రామ॥౧౦౭॥
రామ రామ జయ సీతా రామ॥౧౦౮॥
రామ రామ జయ రాజా రామ।
రామ రామ జయ సీతా రామ॥

ఇతి నామ రామాయణం సంపూర్ణం.

Thank you for watching Nama Ramayanam 

Please watch to Sri Annapurna Stotram (Ashtakam)

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!