Sri Surya Ashtottara Shatanamavali. శ్రీ సూర్య అష్టోత్తర శత నామావళి :

 

1. ఓంసూర్యాయనమః
2. ఓంఆర్యమ్ణేనమః
3. ఓంభగాయనమః
4. ఓంవివస్వతేనమః
5. ఓందీప్తాంశవేనమః
6. ఓంశుచయేనమః
7. ఓంత్వష్ట్రేనమః
8. ఓంపూష్ణేనమ్మః
9. ఓంఅర్కాయనమః
10. ఓంసవిత్రేనమః
11. ఓంరవయేనమః
12. ఓంగభస్తిమతేనమః
13. ఓంఅజాయనమః
14. ఓంకాలాయనమః
15. ఓంమృత్యవేనమః
16. ఓంధాత్రేనమః
17. ఓంప్రభాకరాయనమః
18. ఓంపృథివ్యైనమః

19. ఓంఅద్భ్యోనమః
20. ఓంతేజసేనమః
21. ఓంవాయవేనమః
22. ఓంఖగాయనమః
23. ఓంపరాయణాయనమః
24. ఓంసోమాయనమః
25. ఓంబృహస్పతయేనమః
26. ఓంశుక్రాయనమః
27. ఓంబుధాయనమః
28. ఓంఅంగారకాయనమః
29. ఓంఇంద్రాయనమః
30. ఓంకాష్ఠాయనమః
31. ఓంముహుర్తాయనమః
32. ఓంపక్షాయనమః
33. ఓంమాసాయనమః
34. ఓంౠతవేనమః
35. ఓంసవంత్సరాయనమః
36. ఓంఅశ్వత్థాయనమః
37. ఓంశౌరయేనమః
38. ఓంశనైశ్చరాయనమః
39. ఓంబ్రహ్మణేనమః
40. ఓంవిష్ణవేనమః
41. ఓంరుద్రాయనమః
42. ఓంస్కందాయనమః
43. ఓంవైశ్రవణాయనమః
44. ఓంయమాయనమః
45. ఓంనైద్యుతాయనమః
46. ఓంజఠరాయనమః
47. ఓంఅగ్నయేనమః
48. ఓంఐంధనాయనమః
49. ఓంతేజసామృతయేనమః
50. ఓంధర్మధ్వజాయనమః
51. ఓంవేదకర్త్రేనమః
52. ఓంవేదాంగాయనమః
53. ఓంవేదవాహనాయనమః
54. ఓంకృతాయనమః
55. ఓంత్రేతాయనమః
56. ఓంద్వాపరాయనమః
57. ఓంకలయేనమః
58. ఓంసర్వామరాశ్రమాయనమః
59. ఓంకలాయనమః
60. ఓంకామదాయనమః
61. ఓంసర్వతోముఖాయనమః
62. ఓంజయాయనమః
63. ఓంవిశాలాయనమః
64. ఓంవరదాయనమః
65. ఓంశీఘ్రాయనమః
66. ఓంప్రాణధారణాయనమః
67. ఓంకాలచక్రాయనమః
68. ఓంవిభావసవేనమః
69. ఓంపురుషాయనమః
70. ఓంశాశ్వతాయనమః
71. ఓంయోగినేనమః
72. ఓంవ్యక్తావ్యక్తాయనమః
73. ఓంసనాతనాయనమః
74. ఓంలోకాధ్యక్షాయనమః
75. ఓంసురాధ్యక్షాయనమః
76. ఓంవిశ్వకర్మణేనమః
77. ఓంతమోనుదాయనమః
78. ఓంవరుణాయనమః
79. ఓంసాగరాయనమః
80. ఓంజీముతాయనమః
81. ఓంఅరిఘ్నేనమః
82. ఓంభూతాశ్రయాయనమః
83. ఓంభూతపతయేనమః
84. ఓంసర్వభూతనిషేవితాయనమః
85. ఓంమణయేనమః
86. ఓంసువర్ణాయనమః
87. ఓంభూతాదయేనమః
88. ఓంధన్వంతరయేనమః
89. ఓంధూమకేతవేనమః
90. ఓంఆదిదేవాయనమః
91. ఓంఆదితేస్సుతాయనమః
92. ఓంద్వాదశాత్మనేనమః
93. ఓంఅరవిందాక్షాయనమః
94. ఓంపిత్రేనమః
95. ఓంప్రపితామహాయనమః
96. ఓంస్వర్గద్వారాయనమః
97. ఓంప్రజాద్వారాయనమః
98. ఓంమోక్షద్వారాయనమః
99. ఓంత్రివిష్టపాయనమః
100. ఓంజీవకర్త్రేనమః
101. ఓంప్రశాంతాత్మనేనమః
102. ఓంవిశ్వాత్మనేనమః
103. ఓంవిశ్వతోముఖాయనమః
104. ఓంచరాచరాత్మనేనమః
105. ఓంసూక్ష్మాత్మనేనమః
106. ఓంమైత్రేయాయనమః
107. ఓంకరుణార్చితాయనమః
108. ఓంశ్రీసూర్యణారాయణాయనమః

ఇతి శ్రీ సూర్యాష్టోత్తర శతనామవళిః సమాప్తం.

 

Thank you for watching Sri Surya Ashtottara Shatanamavali.

 

Please watch to Kashi Vishwanath Ashtakam (కాశీ విశ్వనాథాష్టకమ్)

Leave a Reply

error: Content is protected !!