నృసింహ భుజఙ్గ ప్రయాత స్తోత్రమ్‌
అజోమేశ దేవం రజోత్కర్ష వద్భూ
ద్రజోలిప్తరూపో ద్రజో ద్ధూతభేదం
ద్విజాథీశ భేదం రజోపాల హేతిం
భజేవేదశైల స్ఫురన్నారసింహమ్‌
1
హిరణ్యాక్ష రక్షోవరణ్యాగ్ర జన్మ
స్థిరక్రూరవక్షో హరప్రౌఢదక్షః
భృతశ్రీ నఖాగ్రం పరశ్రీ సుఖోగ్రం
భజే వేదశైల స్ఫుర న్నారసింహమ్‌
2
నిజారంభశుంభ ద్భుజాస్తంభ డంభ
ద్దృఢాంగ స్రవద్రక్త సంయుక్తభూతం
నిజాఘా మనోద్వేల లీలానుభూతం
భజేవేదశైల స్ఫుర న్నారసింహమ్‌
3
పటుర్జన్య జాస్యం స్ఫుటాలోల ధాటీ
పటాఝాట మృత్యుర్బహిర్ఞాన శౌర్యం
ఘటోద్ధూత వద్భూద్ఘట స్తూయమానం
భజేవేదశైల స్ఫుర న్నారసింహమ్‌
4
పినాక్యుత్త మాంగం స్వనద్భంగ రంగం
ధ్రువాకాశరంగం జనశ్రీ పదాంగం
పినాకిన్య రాజప్రశస్తస్తరంస్తం
భజేవేదశైల స్ఫుర న్నారసింహమ్‌
5
శరణం
ప్రహ్లాద ప్రభుతాస్తి చేత్తవవహారే స్సర్వత్రమే దర్శయ
స్తంభేచైవ హిరణ్యకశ్యపు పునస్తత్రా విరాసీద్ధరిః
వక్షస్తస్య వదారయు న్నిజనఖైర్వాత్సల్య మావేదయ
న్నార్తత్రాణ పరాయణస్స భగవన్నారాయ ణోమేగతిః
ధ్యానం
మాణిక్యాది సమప్రభం నిజరుచా సంత్రస్త రక్షోగణం
జాన్యున్యస్త కరాంబుజం త్రినయనం రక్తోల్లసద్భూషణం
బాహుభ్యాం ధృత శంఖచక్ర మనిశం దంష్ట్రాగ్ర వక్తోల్లసం
జ్వాలాజిహ్వ ముదగ్రకేశ నిచయం లక్ష్మీనృసింహం భజే॥
శ్రీ నృసింహ ప్రార్థన
ధ్యాయామి నారసింహాఖ్యం బ్రహ్మ వేదాంతగోచరమ్‌
భవాబ్ది తరుణోపాయం శంఖచక్రధరం పరమ్‌॥
నీళాం రమాంచ పరిభూయ కృపారసేన
స్తంభే స్వశక్తి మనఘాం వినిధాయదేవ
ప్రహ్లాద రక్షణ విధాయ పతీ కృపాతే
శ్రీ నారసింహ! పరిపాలయమాంచ భక్తమ్‌॥
1
ఇంద్రాదిదేవ నికరస్య కిరీటకోటి
ప్రత్యుప్తరత్న ప్రతిబింబిత పాదపద్మ
కల్పాంతకాల ఘనగర్జన తుల్యనాద
శ్రీ నారసింహ! పరిపాలయమాంచ భక్తమ్‌॥
2
ప్రహ్లాద ఈడ్య! ప్రలయార్కసమానవక్త్ర
హుంకార నిర్జిత నిశాచర బృందనాధ
శ్రీ నారదాది మునిసంఘ సుగీయమాన
శ్రీ నారసింహ! పరిపాలయమాంచ భక్తమ్‌॥
3
రాత్రించరాఽద్రి జఠరాత్పరి స్రంస్యమాన
రక్తంనిపీయ పరికల్పిత సాంత్రమాల
విద్రావితాఽఖిల మహోగ్ర నృసింహరూప
శ్రీ నారసింహ! పరిపాలయమాంచ భక్తమ్‌॥
4
యోగీన్ద్ర యోగపరిరక్షక దేవదేవ
దీనార్తిహార! విభవాగమ గీయమాన
మాం వీక్ష్య దీన మశరణ్య మగణ్యశీల
శ్రీ నారసింహ! పరిపాలయమాంచ భక్తమ్‌॥
5
ప్రహ్లాద శోక వినివారణ భద్రసింహ
నక్తంచరేంద్ర మదఖండన వీరసింహ
ఇంద్రాదిదేవ జనసన్నుత పాదపద్మ
శ్రీ నారసింహ! పరిపాలయమాంచ భక్తమ్‌॥
6
తాపత్రయాబ్ధి పరిశోషణ బాడబాగ్నే
తారాధిప ప్రతినిభానన దానవారే
శ్రీరాజ రాజ వరదాఖిల లోకనాధ
శ్రీ నారసింహ! పరిపాలయమాంచ భక్తమ్‌॥
7
జ్ఞానేన కేచిదవలంబ్య పదాంబుజంతే
కేచి త్సుకర్మనికరేణ పరేచభక్త్యా
ముక్తింగతాః ఖలుజనాః కృపయామురారే
శ్రీ నారసింహ! పరిపాలయమాంచ భక్తమ్‌॥
8
నమస్తే నారసింహాయ నమస్తే మధువైరిణే
నమస్తే పద్మనేత్రాయ నమస్తే దుఃఖహారిణే

Leave a Reply

error: Content is protected !!