Tag: श्री राम रक्षा स्तोत्रम्

Sri Rama Raksha stotram Hindi Lyrics.श्री राम रक्षा स्तोत्रम्

Sri Rama Raksha stotram Hindi Lyrics.श्री राम रक्षा स्तोत्रम् : श्रीगणेशायनम: । अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य । बुधकौशिक ऋषि: । श्रीसीतारामचंद्रोदेवता । अनुष्टुप् छन्द: । सीता शक्ति: । श्रीमद्हनुमान् कीलकम् । श्रीसीतारामचंद्रप्रीत्यर्थे…

error: Content is protected !!