Tag: సదా సర్వదా యోగతూఝా ఘడావా

సదా సర్వదా యోగతూఝా ఘడావా-శ్లోకము.

సదా సర్వదా యోగతూఝా ఘడావా-శ్లోకము.: సదా సర్వదా యోగతూఝా ఘడావా | తుఝె కారణీ దేహ మాఝా పడావా ॥ నుపెక్షీ మజ గుణవంతా అనంతా ! రఘునాయకా మగణె హెచీ ఆతా ॥ 1॥ సమర్థామనీ సాండీ మాఝీ నసావీ…

error: Content is protected !!