Tag: Aditya Kavacham.

Aditya Kavacham.

Aditya Kavacham.:   ధ్యానం ఉదయాచల మాగత్య వేదరూప మనామయం తుష్టావ పరయా భక్త వాలఖిల్యాదిభిర్వృతమ్ | దేవాసురైః సదావంద్యం గ్రహైశ్చపరివేష్టితం ధ్యాయన్ స్తవన్ పఠన్ నామ యః సూర్య కవచం సదా ||   కవచం ఘృణిః పాతు శిరోదేశం,…

error: Content is protected !!