అనుష్టుప్ వృత్త – భీమరూపి 5వ స్తోత్రం :

 

అనుష్టుప్ వృత్త భీమరూపి 5వ స్తోత్రం.

 

హనుమంతా రామదూతా | వాయుపుత్రా మహాబళీ |

బ్రహ్మచారీ కపీ నాథా ! విశ్వంభరా జగత్పతే || 1 ॥

దానవారీ కామాంతకా | శోకహారీ దయానిధే |

మహారుద్రా ముఖ్య ప్రాణా | కుళ మూర్తి పురాతనా ॥ 2 ॥

వజ్రదేహీ శోకహారీ ! భీమరూపా ప్రభంజనా ।

పంచభూత మూళమాయా | తూంచి కర్తా సకళహి || 3 |

స్థితి రూపే తూంచి విష్ణు | సంహారకాపశుపతే ||

పరాత్పర స్వయంజ్యోతి |నామరూపాగుణాతీతా ॥ 4॥

సాంగతా వర్ణితా యెనా ! వేద శాస్త్రా పడేటక |

శేష తో సీణలాభారీ | నేతినేతి పరా శ్రుతీ ॥ 5 ||

ధన్య అవతారకైసాహా | భక్తాలాగీ పరోపరీ |

రామకార్య ఉతావేళా | భక్త రక్షక సారథీ ॥ 6॥

వారితో దుర్ఘటీ మోటీ | సంకటీధాంవతోత్వరె |

దయాళా హాపూర్ణదాతా | నామ ఘేతాoచి పావతో ॥ 7 ||

ధీరవీర రణీ మోఠా | మాగెన హోయ సర్వథా |

ఉడ్డాణ అద్భుత జ్యాచె | లంఘిలే సముద్రాజళె |॥ 8॥

దాఉనీ లిఖితా హాతీ ! నమస్కారీ సీతావరా |

వాచితో సౌమిత్ర ఆంగె | రామసుఖె సుఖావలా  || 9 ||

గర్జతో స్వానందమేళీ | బ్రహ్మానంద సకళ హి |

అపార మహిమామోఠా బ్రహ్మాది కాంసి నా కళె ॥ 10 ॥

అద్భుత పుచ్ఛతై కైసె | భోవండీ నభపోకళీ |

ఫాకలె తేజ తే భారీ | ఝాకలె సూర్యమండళ ॥ 11॥

దేఖతా రూప పై జ్యాచె | ఠాణ అద్భుత శోభలె ||

ద్వజాంగ ఊర్ద్వాంతో బాహో | వామ హస్త కటావరీ ॥ 12॥

కాంసిలె హేమ కాంసోటీ | ఘంటా కింకిణీ భోవత్యా |

మేఖళె జడిలె ముక్త | దివ్యరత్న పరో పరీ ॥ 13॥

మాథా ముగుట తోకైచా | కోటీ చంద్రార్కలోపలే |

కుండలె దివ్యతె కానీ | ముక్త మాళా విరాజతీ ॥ 14॥

కేశరే దేఖిలే ఖాళీ | ముఖ సుహాస్య చాంగలె |

ముద్రికా శోభతీ బోటి I కంకణ కర మండిత ॥ 15॥

చరణీ చె వాజతీ అందు | పదీ తొడర గర్జతీ |

కైవారీ నాథ దీనాచా | స్వామి కల్యాణ దాయకూ ॥ 16 ॥

స్మరతా పావిజెముక్తీ | జన్మమృత్యూసి వారితో |

కాంపతీ దైత్యతే జ్యాసీ | భు భు: కార దేతాబళె ॥17॥

పాడితో రాక్షసనేటె | ఆపటీ మహిమండళీ ||

సుమిత్ర ప్రాణదాతాచ కపికుళాంత మండణా దండిలీ పాతాళీ శక్తి ॥18॥

అహిమహినిర్ధాళిలె | సోడిలెరామచంద్రాలా కీర్తీ హీభువనత్రయీ ॥ 19 ॥

విఖ్యాతి బ్రీద తె కైసె | మోక్షదాతా చిరంజీవ ||

కల్యాణ యాచియెనామె | భూత పిశాచ్చ కాంపతీ || 20 ||

సర్పవృశ్చికశ్వాపదాది | విషసీతనివారిక ||

ఆవడీ స్మరతాభావె | కాళ కృతాంత కాంపతి ॥ 21 ॥

సంకటి విధ్వాంసితో బాధా | దుఃఖ దారిద్య్ర నాసతీ |

బ్రహ్మ గ్రహపిడావ్యాధీ | బ్రహ్మహత్యాది పాతకీ ॥ 22 ॥

పురవితో సకళహీ ఆశా। భక్తకామకల్పతరూ |

త్రికాల పఠతాస్తోత్ర । ఇచ్ఛిలెపావిజెజనీ ॥ 23 ॥

పరంతు పాహిజె భక్తి | సందేహ కాహీ ధరూనకా।

రామదాసీ సహాకారీ | సంభాళితో పరోపరీ ॥ 24 ॥

 

Thank you for watching అనుష్టుప్ వృత్త – భీమరూపి 5వ స్తోత్రం.

Please watch to ప్రామాణిక వృత్త – భీమరూపి 4వ స్తోత్రం

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!