కరుణాష్టకాలు 1 వ అష్టకము :

 

అనుదిన అనుతాపై తాపలో దేవరాయా

పరమ దినదయాళా నీరసీ మోహమాయా॥

ఆచపళ మన మాఝ నావరె ఆపరీతా

తుజవిణ శిణ హోతో ధావరె ధావ ఆతా

భజన రహిత రామా సర్వహీ జన్మగేలా

|| 1 ||

స్వజన జనధనచా వ్యర్థ మ్యా స్వార్ధకేలా

రఘుపతి మతి మాఝీ ఆపులీశీ కరావీ

సకళ త్యజుని భావ కాస తూఝి ధరావీ

|| 2 ||

విషయ జనిత సూభై సౌఖ్య హోణార నాహీ |

తుజనిణ రఘునాధా వోఖటె సర్వకాంహీ ॥

రవికుళ దిళకారె హీత మాఝ కరావె |

దురిత దురి హరావె సస్వరూపీ భరావె

|| 3 ||

తనుమను ధను మాఝే రాఘవారూప తూఝే

తుజవిణ మజవాటె సర్వధా సంసారఓఝే ||

ప్రచళిత నకరావీ సర్వధా బుద్దిమాఝి ॥

అచళ భజనలీళా లాగలీ ఆస తూరీ

|| 4 ||

చపళపణ మనాచె మోడితా మోడవేనా

సకళ స్వజన మాయా తోడితా తోడవేనా ॥

ఘడి ఘడి విఘడే హా నిశ్చయో అంతరీచా |

మణహుని కరుణా హె బోలతో దీనవాచా

|| 5 ||

జళత హృదయ మాఝే జన్మ కోట్యాను కోటీ !

మజవరీ కరుణె చా రాఘవా పూరలోటీ ॥

తళమళ నివవీరె రామ కారుణ్య సింధు ||

షడరిపుకుళ మాయి తోడియాంచా విరోధూ

|| 6 ||

తుజవిణ కరుణా హే కోణ జాణెల మాఝీ |

సిణథ సిణథ పోటీ పాహిలీ వాట తూఝీ ॥

ఝడ్కరిఝడ ఘలీ ధావ పంచాననారె

తుజవిణ మజనేతె జంబుకీ వాసనారె

|| 7 ||

సబళ జనక మాఝా రామ లావణ్య పేటీ |

మ్హణ ఉని మజపోటీ లాగలీ ఆస మోఠీ ॥

దివస గణిత బోటీ ప్రాణ ఠేవూని కంఠీ ||

అవచట మజ భేటీ హోత ఘాలీన మీఠీ

|| 8 ||

జనని జనక మాయా లేకరుకాయ జాణె |

పయన లగత మూఖే హాణితా వత్సనేణె ॥

జళ ధరకణ ఆశాలాగలీ చాతకాసీ |

హిమకర అవలోకీ పక్షియా భూమివాసీ

|| 9 ||

తుజవిణ మజ తైసె జాహలె దేవరాయా ।

విలగ విషయ కాళీ తూటలీ సర్వమాయా ॥

సకళ జన సఖా తూ స్వామీ ఆణీక నాహీ ||

వమక వమన జైసె త్యాగిలె సర్వకాంహీ

|| 10 ||

స్వజన జన ధనాచా కోణ సంతోష ఆహె |

రఘుపతి విణ ఆతా చిత్త కోఠేన రాహె |

జివలగ జీవ ఘెతీ ప్రేత సాండూని దేతీ !

విషయ సకళ నేతీ మాగుతా జన్మదేతీ

|| 11 ||

సకళ జన భవాచె ఆథిలె వైభవాచే ॥

జివలగ మజ కైoచె చాలతె హెచి సాచె ॥

విలగ విషమకాళీ సాండితీ సర్వ మాళీ ।

రఘువీర సుఖదాతా సోడవీ అంతకాళీ

|| 12 ||

సుఖ సుఖ మణతా హె దుఃఖ కోటూని ఆలె

భజన సకళ గేలె చిత్త దుశ్చీత ఝాలె ॥

భ్రమిత మన కళేనా హీత తే ఆ కళేనా !

పరమ కఠిన దేహీ దేహ బుద్ధీ వళెనా

|| 13 ||

ఉపరతి మజరామీ జాహలీ పూర్ణకామీ |

సకళ భ్రమ విరామీ రామ విశ్రామ ధామీ ॥

ఘడి ఘడి మన ఆతా రామ రూపీ భరావె |

రవికుల టిళకారె ఆపులేసె కరావె

|| 14 ||

జళచరజళవాసీ నేణతీ త్యా జళాసీ |

నిశిదిన తుజపాసీ చూకలో గూణరాసీ ॥

భుమిధర నిగమాసీ వర్ణవేనా జయాసీ ।

సకళ భువనవాసీ భేటి హె రామదాసీ

|| 15 ||

|| జయ జయ రఘువీర సమర్థ ॥

Continue follow to కరుణాష్టకాలు 2వ అష్టకము

Thank you for watching కరుణాష్టకాలు 1 వ అష్టకము 

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!