కరుణాష్టకాలు 2వ అష్టకము :

 

రామదాస స్వామి వారి కరుణాష్టకాలు 2వ అష్టకము.

అసంఖ్యాత రె భక్త హోఊనీగేలె |
తిహీసాధనాచె బహూకష్టకేలె ॥
నవ్హే కార్యకర్తా భుమీ భారఝాలో
తుఝా దాస మీ వ్యర్థ జన్మాసి ఆలో | 1 |

బహు దాస తె తాపసీ తీర్థవాసీ |
గిరీ కందరీ భేటి నాహీ జనాసీ ॥
స్థితి ఐకతా థోర విస్మీత ఝాలో
తుఝా దాసమీ వ్యర్థ జన్మాసి ఆలో | 2 |

సదా ప్రేమరాసీ తథా భేటలాసీ |
తుఝ్యాదర్శనె స్పర్శనె సౌఖ్యరాసీ ॥
అహంతామనీ శబ్ద జ్ఞానె బుడాలో |
తుఝాదాసమీ వ్యర్థ జన్మాసీ ఆలో | 3 |

తుఝే ప్రీతి చె దాస నిర్మాణ ఝలె |
అసంభావ్యతె కీర్తి బోలోని గేలె ॥
బహూ ధారణా థోర చక్కీత ఝాలో ।
తుఝా ధాసమీ వ్యర్థ జాన్మసి ఆలో | 4 |

బహూ సాల దేవాలయె హాటకాచీ |
రసాళా కళా లాఘవె నాటకాచీ ॥
పుజా దేఖతా జాడ జీవీ గళాలో |
తుఝాదాస మీ వ్యర్థ జన్మాసి ఆలో | 5 |

కితేకి దేహ త్యాగిలే తూజ లాగి
పుడే జాహలే సంగతీచే విభాగి ॥
దేహె దుఃఖ హోతాచి వేగి పళాలో |
తుఝాదాస మీ వ్యర్థ జన్మాసి ఆలో | 6 |

కితియోగమూర్తి కితీ పుణ్యమూర్తి |
కితీ ధర్మ సుస్థాపనా ఆన్న శాంతి ॥
పరస్తావలో కావాలో తప్తఝాలో |
తుఝా దాస మీ వ్యర్థ జన్మాసి ఆలో | 7 |

సదా సర్వదా రామ సాండూని కామీ ।
సమర్థా తుఝే దాస ఆమ్మీ నికామీ ।
బహు స్వార్ధ బుద్ధినె రె కష్టవీలో
తుఝాదాస మీ వ్యర్థ జన్మాసి ఆలో | 8 |

॥ జయ జయ రఘువీర సమర్థ ॥

Please continue follow us on కరుణాష్టకాలు 3 వ అష్టకము

Thank you for watching కరుణాష్టకాలు 2వ అష్టకము

Please follow us on YouTube channel

And watch to రామదాస స్వామి వారి కరుణాష్టకాలు 1 వ అష్టకము

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!