కరుణాష్టకాలు 3వ అష్టకం :

 

నసె భక్తి నా జ్ఞాన నా ధ్యాన కాంహీ
నసె ప్రేమ హె రామ విశ్రామ నాహీ
అసాదీన అజ్ఞాన మీ దాస తూఝా
సమర్థా జనీ ఘేతలా భారమాఝా ( 1 )

రఘునాయకా జన్మ జన్మాంతరీచా
అహంభావ ఛేదూని టాకీ దినాచా
జనీ బోలతీ దాస మా రాఘవాచా
పరీ అంతరీ లేశ నాహీ తయాచా ( 2 )

రఘునాయకా దీన హాతీ ధరావె
అహంభావ ఛేదూనియా ఉద్దరావె
అగుణీ తయాలగి గూణి కరావె
సమర్థే భవ సాగరే ఊతరావె ( 3 )

కితీ భార ఘాలూ రఘునాయకాలా
మజ కారణే శీణ హోఈల త్యాలా
దినానాథ హా సంకటీ ధావ ఘాలీ
తయాచెని హె సర్వ కాయా నివాలీ ( 4 )

మజ కోవసా రామ కైవల్య దాతా
తయాచెని హె ఫీటలీ సర్వచింతా
సమర్థా తయా కాయ ఉత్తీర్ణ వ్హావే
సదా సర్వదా నామ వాచె మ్హణావే ( 5 )

దీనాచె ఉణె దీసతా లాజ కోణా
జనీ దాస దీసె తుఝా దైన్యవాణా
శిరీ స్వామి తూ రామ పూర్ణ ప్రతాపీ
తుఝా దాస పాహె సదా శీఘ్రకోపీ ( 6 )

॥ జయ జయరఘువీన సమర్థ ॥

 

Please continue follow to కరుణాష్టకాలు 4 వ అష్టకం

 

Thank you for watching కరుణాష్టకాలు 3వ అష్టకం

Please watch to రామదాస స్వామి వారి కరుణాష్టకాలు

కరుణాష్టకాలు 1 వ అష్టకము

కరుణాష్టకాలు 2వ అష్టకము

And  follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!