కరుణాష్టకాలు 4వ అష్టకం :

 

ఉదాసీన హె వృత్తి జీవీ ధరావీ।

అతీ ఆదరె సర్వ సేవా కరావీ ॥

సదా ప్రీతి లాగో తుఝ గూణగాతా ।

రఘునాయకా మాగణె హెచి అతా || 1 ||

 

తుఝే రూపడె లోచనీ మ్యాపహవె |

తుఝే గూణ గాతా మనాసీ రహవె |

ఉదో ఆవడీ భక్తి పంథేచి జాతా |

రఘనాయకా మాగణె హెచి ఆతా || 2 ||

 

మనీ వాసనా భక్తి తూజీ కరావీ |

కృపాళూపణె రాఘవ్ పూరవావీ ॥

వసావె మజ అంతరీ నామ ఘేతా |

రఘునాయకా మాగణె హెచి ఆతా || 3 ||

 

సదా సర్వదా యోగ తూఝా ఘడావా |

తుఝె కారణీ దేహ మాఝా పడావా ॥

నుపేక్షి మజ గూణవంతా అనంతా |

రఘునాయకా మాగణె హెచి ఆతా || 4 ||

 

నకో ద్రవ్యదారా నకోయేరఝారా |

నకో మానసీ జ్ఞాన గర్వే పుగారా ॥

సగుణీ మజ లావి రె భక్తి పంథా ||

రఘునాయకా మాగణె హెచి ఆతా || 5 ||

 

భవె వ్యాపలో ప్రీతి ఛాయా కరావీ ।

కృపా సాగరే సర్వ చింతా హరావీ ॥

మజ సంకటీ సోడవావె సమర్థా |

రఘునాయకా మాగణె హె చి ఆతా || 6 ||

 

మనీ కామనా కల్పనా తె నసావీ ।

కుబుద్ధీ కుడీ వాసనా నీరసావీ ॥

నకో సంశయో తోడి సంసార వ్యథా |

రఘనాయకా మాగణె హెచి ఆతా || 7 ||

 

సమర్థా పుడె కాయా మాగూ కళేనా |

దురాశా మనీ బైసలీ హె ఢళే నా ॥

పుడె సంశయో నీరసీ సర్వచింతా |

రఘనాయకా మాగణె హెచి ఆతా || 8 ||

 

బ్రిదా కారణే దీన హతీ ధరావె |

మణె దాస భక్తాసి రె ఉద్దరావె ॥

సుటో బ్రీద ఆమ్హాసి సాండూని జాతా |

రఘునాయకా మాగణె హె చి ఆతా || 9 ||

 

॥ జయ జయ రఘువీర సమర్థ ॥

 

Please continue follow to కరుణాష్టకాలు 5వ అష్టకం.

 

Thank you for watching కరుణాష్టకాలు 4వ అష్టకం.

Please watch to రామదాస స్వామి వారి కరుణాష్టకాలు

 కరుణాష్టకాలు 1 వ అష్టకము

కరుణాష్టకాలు 2వ అష్టకము

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!