కరుణాష్టకాలు 5వ అష్టకం :

 

యుక్తి నాహీ బుద్ధనాహీ | విధ్యానా హీ వివంచితా |

నేణతా భక్త మీ తూఝా | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 1 ||

మన హె ఆవరేనాకీ | వాసనా వావరె సదా |

కల్పనా ధాంవతే సైరా | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 2 ||

అన్న నాహీ వస్త్ర నాహీ | సౌఖ్యనాహీ జనామధె |

ఆశ్రయో పాహతా నాహీ | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 3 ||

బోలతా చాలతా యేనా। కార్యభాగ కళేచినా |

బహుత పీడిలో లోకీ | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 4 ||

తుఝా మీ టోణపా ఝాలో | కష్టలో బహాతాంపరీ ||

సౌఖ్య తె పాహతా నాహీ | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 5 ||

నేటకే లిహితా యెనా | వాచితా చుకతో సదా |

అర్థథో సంగతా సాంగతా యెనా | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 6 ||

ప్రసంగ వేళ తర్కెనా | సుచెనా ధీర్ఘ సూచనా । మైత్రికీ రాఖితా యెనా | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 7 ||

సంసారీ శ్లాఘ్యతా నాహీ | సర్వహీ లోక హంసతీ |

లౌకి కూ రాఖితాయెనా | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 8 ||

చీత్త దుశ్చీత హోతాహె | తాళ తంత్రకళే చినా |

ఆళసూ లాగలా పాఠి | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 9 ||

కళేనా స్పూర్తి హో ఈనా। ఆపదా లాగలీ బహూ ||

ప్రత్యహీ పోటసోడీనా | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 10 ||

సంసార నేటకా నాహీ | ఉద్వేగ వాటతో జి వీ | పరమార్ధ నా కలేనాకీ। బుద్ధి రఘునాయకా || 11 ||

దేఈనా పురవినా కోణీ। ఉగేచిజన హంసతీ || వీ సరూ పడతో పోటీ ! బుద్ధి దే రఘునాయకా || 12 ||

పీసునే వాటతీ సర్వె | కోణిహీ మజలా ననె | సమర్థా తూ దయాసింధూ | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 13 ||

ఉదాస వాటతే జీవి | ఆతా జావె కుణీకడె | తూ భక్త వత్సలాదేవా | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 14 ||

కాయా వాచా మనోభావె | తుఝూ మీ మణవీత సె |

హెలాజ తుజలా మాఝీ | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 15 ||

సోడవిల్యాదేవ కోటీ | భూభార ఫేడిలా బళె ॥ భక్తాసీ ఆశ్రయో మోఠా | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 16 ||

భక్త ఉదండ తుమ్హాలా | ఆమ్లాలా కొణ పూసతె |

బ్రీద హె రాఖణె ఆధీ | బుద్ధి దే రఘునాయకా

|| 17 ||

ఉదండ ఐకిలీ కీర్తి | పతీత పావనా ప్రభో |

మీ ఏక రంక నిర్బుద్ధి | బుద్ధి దే రఘునాయకా|| 18 ||

ఆశాహె లాగలీ మోఠీ | దయాళూ బాదయాకరీ ||

ఆణీక నలగె కాంహీ | బుద్ధి దే రఘునాయకా|| 19 ||

రామదాస మ్హణే మాఝా | సంసార తుజ లాగలా |

సంశయో వాటతో పోటీ | బుద్ధి దే రఘునాయకా || 20 ||

॥ జయ జయ రఘువీర సమర్థ ॥

Thank you for watching కరుణాష్టకాలు 5వ అష్టకం.

Continue follow to కరుణాష్టకాలు 6వ అష్టకం.

Previous కరుణాష్టకాలు 4వ అష్టకం.

Please watch to Upasana Chandrika

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!