కరుణాష్టకాలు 6వ అష్టకం :

 

సమాధాన సాధూజనాచేని యోగె ॥

పరీ మాగుతె దు: ఖ హౌతె | వియోగె |

ఘడీనె ఘడీ సీణ అత్యంత వాటె ॥

ఉదాసీన హా కాళ కోరె న కంఠే || 1 ||

 

ఘరే సుందరె సౌఖ్య నానా పరీచె |

పరి కోణ జాణెల తె అంతరీచె |

మనీ ఆరవీతాచి తో కంఠ దాటె |

ఉదాసీన హా కాళ కోరె న కంఠే || 2 ||

 

బళె లావాతా చిత్త కోఠే జడెనా |

సమాధాన తె కాంహీ కేల్యా ఘడేనా |

నవ్హే ధీర నయనీ సదా నీర లోటె |

ఉదాసీన హా కాళ కోఠిన కంఠే || 3 ||

 

అవస్థా మనీ లాగలీ కాయసాంగో I

గుణీ గుంతలా హె త కోణాసీ మాగో |

బహుసాల భేటా వయా (పాణ పూటె |

ఉదాసీన హా కాళ కోఠిన కంఠే || 4 ||

 

కృపాళూ పణె భేట రే రామరాయా |

వియోగే తుఝ్యా సర్వ వ్యాకూళ కాయా |

జనామాజీ లౌకిక హా హీన సూటె |

ఉదాసీన హా కాళ కోఠిన కంఠే || 5 ||

 

అహా రే విధీ తాఅసె కాయకేలె |

పరాధీనతా పాప మాఝే ఉదేలె |

బహుతా మధె చూకతా తూక తూటె |

ఉదాసీన హా కాళ కోఠిన కంఠే || 6 ||

 

సమర్థా మనీ సాండీ మాఝీ నసావీ ।

సదా సర్వదా భక్త చింతా అసావీ ।

ఘ డేనా తుఝూ యోగ హా ప్రాప్త ఖోటె |

ఉదాసీన హా కాళ కోఠిన కంఠే || 7 ||

 

అఖండీత హె సాంగ సేవా ఘడావీ |

న హూతా తుఝీ భేటీ కెయాపడావీ |

ది సేందీస ఆముష్య హె వ్యర్థ ఆటే |

ఉదాసీన హా కాళ కోఠిన కంఠే || 8 ||

 

భజో కాయ సర్వా పరీ హీణ దేవా |

కరూ కాయరె సర్వ మాఝాచీ ఠేవా |

మ్హణో కాయ మీ కర్మ రేఖా నలోటె |

ఉదాసీన హా కాళ కోఠిన కంఠే || 9 ||

 

మ్హనే దాస మీ వాసపాహె దయాళా |

రఘునాయకా భక్త పాళా భూపాళా

ఎహావె తూలా హె జీవీ ఆర్త మోఠే |

ఉదాసీన హా కాళ కోఠిన కంఠే || 10 ||

 

॥ జయ జయ రఘువీర సమర్థ ॥

 

Please continue follow to కరుణాష్టకాలు 7వ అష్టకం.

Thank you for watching కరుణాష్టకాలు 6వ అష్టకం.

Previous కరుణాష్టకాలు 5వ అష్టకం.

Please watch to Upasana Chandrika

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!