కరుణాష్టకాలు 7వ అష్టకం.:

 

ఉదాసీన హా కాళ జాతో గమేనా |

సదా సర్వదా థోర చింతాశమేనా ।

ఉఠే మానసీ సర్వ సాండూని జావె |

రఘునాయకా కాయ కైసె కరావె || 1 ||

 

జనీ బోలతా చాలతా వీట వాటె ॥

నసె అంతరీ స్వస్థ కోఠిన కంఠే |

ఘడీనె ఘడీ చిత్త కీతి ధరావె |

రఘునాయకా కాయ కైసె కరావె || 2 ||

 

అవస్థా మనీ హోయ నానా పరీచీ |

కితీ కాయ సాంగో గతీ అంతరీచీ |

వివేకె చి యా మానసా ఆవరావె ||

రఘనాయకా కాయ క్రైసె కరావె || 3 ||

\"రామదాస

విచారె తర్హీ అంతరీ కోడ హోతో |

శరీరాసి తో హెత సాండోని జాతో |

ఉపాధీస దేఖోని వాటె సరావె |

రఘునాయకా కాయ కైసె కరావె || 4 ||

 

మ్హణె దాస ఊదాస జాలో దయాళా ।

జనీ వ్యర్థ సంసార హా వాయచాళా |

తూఝా మీ తులా పూసతో సర్వభావె | రఘనాయకా కాయ క్రైసె కరావె || 5 ||

 

॥ జయ జయ రఘువీర సమర్థ ॥

 

Please continue follow to కరుణాష్టకాలు 8వ అష్టకం.

Previous కరుణాష్టకాలు 6వ అష్టకం.

 

Thank you for watching కరుణాష్టకాలు 7వ అష్టకం.

Please watch to Upasana Chandrika

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!