జ్ఞాన దివాకర ప్రసన్నజాహలా ప్రాతఃకాళ భూపాళీ:

 

జ్ఞాన దివాకర ప్రసన్నజాహలా | సరలీ భ్రాంతినిశా |

ఉఠోని ప్రాతఃకాళీ ధ్యావె సద్గురూ సర్వేశా ॥ 1॥

 

వర్ణాశ్రమాసి భక్షునిసాక్షీ సర్వహీ కర్మాచా |

సంప్రజ్ఞాత సమా ….ధీ హీ జాణావీ సాచా ॥2॥

 

దేహమీ మాఝే జాణుని ఐసె విచార తత్వాచా |

జాణూని ఆపణా వస్తుచి జీహలా అనుభవ హాసాచా॥జ్ఞాన॥ ॥3॥

 

దేహాచా అభినివేశన ధరీ నేణె జగ కాంహీ |

సంప్రజ్ఞత సమాధిచె లక్షణ హే పాహీ || 1॥

 

సహజస్థితీనె అలక్ష లక్ష్మీ పరి దుసరె నాహీ |

త్యాహీ సాక్షి పణాతె భక్షిన పడె సందేహీ ॥జ్ఞాన॥ ॥2॥

 

కరుణె జడహీ జ్యాచ్యాసత్తే కరూని చాలతీ |

తోమీ చి చిద్ ఘన హృదయనివాసీ ఏకచి నిభ్రాంతీ ॥3॥

 

జైసీ దుహితా నురక్తనోహె జనకాచ్యా చిత్తీ ||

తైసీ కర్మపలాశాన ధరీ ఏవం స్వప్రతీ ||జ్ఞాన॥ ॥ 4॥

 

బ్రహ్మీ మాయాజాహలీ మ్హణతీ భ్రమలె తేసహసా |

మాయా శబ్దే కాంహిచెనో హె భవ కల్పిత మనసా ॥5॥

 

బ్రహ్మ విచారుని పాహతా నామాయెచాదివసా |

మృగజళ జైసె కమ్హీచా నోహె పరిభాసె దివసా ॥జ్ఞాన॥ ॥ 6॥

 

పరంతు కిరణావాచుని నోహె తైసె జగనానా ।

భాసె పరంతు వస్తు విలసె ఐశాపరిజాణా ॥ 7॥

 

యా మాసా మాయావచనె సుచవీ శృతిరాణా |

న విధ్యతేచి తేచి అవిధ్యా ఐశాపరిజాణా ॥జ్ఞాన॥ ॥8॥

 

జ్ఞానా జ్ఞానా వాచుని కేవళ న పవిజె ఆత్మఖుణా |

విజ్ఞానాచే రహస్య కథిలె తూతెహె అధునా ॥ 9॥

 

త్రిగుణా పరతా చతుర్థగుణ జొ యాచామీ పాహణా ।

హేహీ జాణీవ గ్రాసిల కోణీ విరళా తో శాహణా ॥జ్ఞాన॥ ॥10॥

 

మాయావిధ్యో పాధిస్తవ హె జీవేశ్వర జాహలె | త్యా మాయా అవిధ్యేచా జో నాశ కరూని చాలె ॥11॥

 

మగతో సాక్షీ పూర్ణ సబాహ్యభ్యంతరి చిదానళె |

జాళునియా భవ కర్పూరతా చిదగ్నీ మావళె ॥జ్ఞాన॥ ॥12॥

ఉభయ సమాధీ స్వరూప ఐసె జాణూనియసగళె |

జ్ఞప్తి మాత్ర చిత్స్వరూప ఉరలా సహజానందజుళె |13|

సహజ బోధె శివకల్యాణీ భరలా పూర్ణకళె ||

సత్సంగాస్తవ శిశుకృష్ణాసి ప్రత్యయహాచికళె ॥జ్ఞాన॥ ॥14॥

 

Thank you for watching జ్ఞాన దివాకర ప్రసన్నజాహలా ప్రాతఃకాళ భూపాళీ.

 

Please watch to Upasana Chandrika

And follow us on YouTube channel

Leave a Reply

error: Content is protected !!