ప్రామాణిక వృత్త – భీమరూపి 4వ స్తోత్రం :

 

అంజనీసుత ప్రచండ | వజ్రపుచ్ఛకాళదండ |

శక్తిపాహతా వితండ | దైత్యమారిలె ఉదండ ॥ 1 ॥

ధగ్గ ధగీతసీ కళా | వితండశక్తి చంచళా ॥

చళ చళీ తసీలిళా | ప్రచండ భీమ ఆగళా ॥ 2 ॥

ఉదండ వాడలా అసె | విరాట ధాకుటా దిసె |

తజూని శూన్యమండళా | నభాంత పిండ ఆగళా ॥ 3 ||

లుళీత బాళకీ లిళా | గిళీల సూర్యమండళా |

బహుత పోళతక్షణీ | థుంకిలా తత్ క్షణి || 4 ||

ధగ ధగీత బుబ్బుళె | ప్రత్యక్ష సూర్యమండళె ||

కరాళ కాళ మూఖతె | రిపుకుళాంసి ధుఃఖతే ॥ 5॥

రూపె కపీ అచాటహా । కరీల ఆట ఘాట హా|

సువర్ణ కట్ట కాంసతో | ఫిరె ఉదాస దాసతో ॥ 6॥

ఝళక ఝళక దామిణీ | వితండ కాళ కామిణీ ।

తయాపరీ ఝళఝళీ | తుళీత రోమజావళీ ॥ 7॥

సమస్త ప్రాణ నాథరె | కరీ జనా సనాథరే ॥

అతుళ తుళణానసె | అతుళ శక్తి వీలసె ॥ 8॥

రుపె రసాళ బాళకూ॥ సమస్త చిత్త చాళకు |

కపీ పరంతూ | ఈశ్వరూ | విశేష లాదలావరు ॥ 9 ||

స్వరుద్ర క్షోభల్యావరీ । తయాసకోణ సాంవరీ |

గుణాగళా పరోపరీ | సతేజ రూప ఈశ్వరీ ॥ 10 ॥

సమర్థ దాస హాభలా | కపీలకుళాంత శోభలా |

సురారికాళ క్షోభలా | త్రికుట జింకిలాభలా ॥ 11 ||

 

Thank you for watching ప్రామాణిక వృత్త – భీమరూపి 4వ స్తోత్రం

 

Please watch to Bheema Roopi Maha Rudra Stotra with Telugu lyrics.

Watch to Bheema Roopi 2nd stotra

And follow us on Facebook

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: