Please continue follow after శ్రీ గురురాయాంచీ భూపాళీ, సంస్కృతశ్లోకము :

 

భూపాళీలు .

గురుకరుణోదయ కాళీ శ్రీగురువర గీతాగావా |
సద్గురు వరగీతీ గావా |
స్వహితా కారణె ఆపులా ఆపణ విచార కరావా ॥ధృ॥

ఇంద్రియ సకట స్థూల నవ్హేమీ జాణతాయాచా | యాచి కారణ విరాట నోహె దేఖణా త్యాచా || 1॥

మనబుద్ధిసహ వృత్తిస జాణె అంతః కరణాచా |
కారణ హిరణ్య గర్భ తయాచా సాక్షి మీ సాచా ॥2॥

స్వరూపీ కాంహి విస్మృతి తే మాయెచె రూపజాణా |
తెచి యెథె జాణె ఆపణా మీచకారణ ॥3॥

తనుతృయాచా సాక్షీ జొకా మహాకారణ |
తెథిల చవథె మూళ మాయెసీ మీచ ఓళఖణ ॥4॥

శబలద్వయ ఉపాధీ నిరసుని జివ శివ హారపలె |
శుద్ధ పూర్ణానందీ రిఘతా । శివరామచి జాహలె ॥ 5॥ ॥ గురు॥

పదము (3):

దేహమీ నవ్హే సాజాహలో | తెంవ్హా ఉపజణె నానిమణి |
రోడె మోటే వృద్ధ తరుణపణ హెకాంహిచ నేణె ||1||

యాపరి విచారకరితా మనుజా సుమనె సాక్షేపే |
మీ ఆత్మా చైతన్యచి కళతా విచార హాలో పె ॥2॥

మనసహ అంతఃకరణా చాజాణతా మీ వెగళా | వర్ణాశ్రమ సుఖదుఃఖె యెఉని బాధితీ కవణాలా ॥3॥

క్షుధాతృషాది ప్రాణధర్మహే మజలాది సతాతీ మజమీ ఫిరుని పాహతా మగహే కవణాబాధీతీ ॥4॥

హేజడ ఐసె నిరాళామగహో ఉనియా పాహతా |
వ్యతిరికె చీట్ చిధ్ గ్రoధి తుటె తత్వతా ॥5॥

సకళాసహ సచ్చిదానందు హా అన్వయాచాబోధూ ।

శివరామీ పావలో సబాహ్య పరిపూర్ణానందు ॥6॥ ॥ గురు ॥

పదము (4):

విషయ ఇంద్రియె జడహీ ఓళఖణె హీచ వీరక్తీ | చైతన్యాకడె వృత్తీ ఫిరవణె యానావె భక్తీ ॥ 1॥

మీ చిద్ ఘన వృత్తిచీ ప్రతీతి శుద్ధ హేచిజ్ఞాన || యాపరి కరావె హో నిత్య త్రివేణిచే స్నాన ॥2॥

వర్ణాశ్రమ యుక్తాచార ఇంద్రియాసి ఘడె |
విరక్తి భక్తి జ్ఞాన హాతీ ఆపోఆప చడే ॥3॥

విచార ముళిచా హరపె హర్షామర్ష మగకైచె |
శివరామ భజో పాహె పాయపూర్ణా నందాచే ॥ 4॥ ॥గురు॥

పదము (5):

వృత్తీధావె జికడె తికడె నజావెచి పాఠీ |
సాక్షి హో ఉని మగ త్యా పాహతా | స్వరూపి హోయభేటీ ॥11॥

వృత్తీకడె పాహతా వృత్తీ ఆపణాతచీవిరె | ఆపణ కేవళ చైతన్య మాత్రస స్వరూపచీ ఉరె ॥2॥

ఐకె దేఖే త్వచె ఆఢళె జో జోరసచాఖే |
బోలె చాలె వ్యవహారితా హీ అప ఆపణాదేఖే ॥3॥

సహజ సమాధీ సహజచీ భోగీ పూర్ణానందూరె |
శివరామీతో నిరావరణ హో ఉని వావరె ||4||

పదము (6)

అరుణోదయ కాళీ హీ మ్హనథా పదేపాంచహీ |
అర్థ వివరూని పాహతా హోయదేహీ విదేహీ ॥ 1॥

శ్రీ గురుచె అఙ్ఞా వచన పాలన యా నావె ||
వ్యవహారితా హీ ఆపహీ ఆపణా విసరూన యావె ॥2॥

విసరా విసరూని ఆఠవా గ్రాసుని ఆత్మాస్వయెహోణె।
హోణెన హోణె వృత్తివిణ త్యా అంగీ అనుభవణె ||3||

జగీ ఆపణా భరలా ఆపణా మాజీ జగపాహే | తో జానావా శివరామాచా పూర్ణానందు ఆహె ॥4॥ ॥ గురు ॥

|| జయ జయ రఘువీర సమర్థ ॥

 

Thank you for watching భూపాళీలు.

 

 

Please watch to Upasana Chandrika

And follow us on YouTube channel

 

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!