భూపాళీలు :

 

ప్రాతః కాళీ ప్రాతః స్నాన | ఘడే కేలియా స్మరణ ॥

మహా దోషాంచె దహన మహిమా గహన పురాణీ ॥ ధృః

గంగా యమునా సరస్వతీ | కృష్ణా వేణ్యా భాగీరథీ ॥

పూర్ణాఫల్గు భోగావతీ | రేవా గౌతమి వైతరణీ || 1 ||

 

మణికర్ణికా వేదావతీ | కుకద్మతీ హేమావతీ ॥

సీతా ప్రయాగమాలతీ హరిద్వతీ గండికా || 2 ||

కుందా వరదా మహేశ్వరీ | తుంగభద్రా ఆణికావేరి ॥

గణికా తపతీ మలా పహారీ । దురితెహరి జాన్హవీ || 3 ||

కాలి కాలిందీకింకిణీ | కపిలాయణీ ఇంద్రాయణీ ॥

నలినీ అర్చిణీ ధర్మిణీ | తామ్రపర్ణి నర్మదా || 4 ||

భీమా వరదా మందాకినీ | మహాపగాపునః పునీ ॥

వజ్రా వైష్ణవీ కుముదినీ। అరుణా వరుణా నారదీ || 5 ||

శరయూ గాయత్రీ సముద్రా | కురుక్షేత్రా సువర్ణ భద్రా ॥

దాసమ్హనే పుణ్యక్షేత్రా | నానా నధ్యాl గోవిందీ || 6 ||

 

రాముల వారి భూపాళీలు 1 :

 

ఉఠి ఉఠి బారఘునాథా | వినవీకౌసల్యా మాతా ||
ప్రభాత ఝాలీసె సమస్తా । దాఖవీ ఆతా శ్రీముఖ ॥ 1॥

కనకతాటీ ఆరతియా | ఘేఉని క్షమా శాంతి దయా ॥
ఆలీ జనకాచీ తనయా | ఓవాళియా తుజలాగీ ॥2॥

జీవశివ దోఘెజణ | భరత ఆణి శతృఘ్న ॥ ఆలా బంధు లక్ష్మణ | మన ఉన్మన హోవొనియా ||3||

వివేక వసిష్ఠ సద్గురూ | సంత మహంత కుళేశ్వరూ॥
కరితీ నామాచా గజరూ | హర్షే నిర్భరహోవోనియా ॥4॥

సుమంత సాత్విక ప్రధాన | ఘేఉని నగర వాసిజన ॥
ఆలావాయుచానందన | శ్రీ చరణ పహావయా ॥5॥

మాఝ్యా జీవిచ్యా జవాళా | దీన బంధు దీనదయాళా |
భక్త జనాంచియా వత్సలా | దేఈ దయాళాదర్శన ॥ 6॥

తవతో రాజీవనయన | రామజగత్రయజీవన |
స్వానందరూప హో ఉన | దాసా దర్శన దీధలె ॥ 7॥

రాముల వారి భూపాళీలు 2 :

 

శ్రీ రామ సర్వాంగె సావళా | హేమ అలంకార పివళా॥

నానా రత్వాంచియాకిళా | అలంకార శోభతి ॥ 1॥

పివళా ముగుట కిరీటీ | పివళె కేశర లల్లాటీ ॥ పివళ్యా కుండలాంచ్యాథాటీ । పివళ్యా కంఠీ వనమాళా || 2 ||

పివళె పదక కరభూషణే | బాహూవటి కరకంకణే॥

పివళ్యా ముద్రికాంచె లేణె | పివళె కరీ శరచాప ||3||

పివళా కాసె పీతాంబరూ | పివళ్యా బ్రీదాచా తోడరూ ॥

పివళ్యా ఘంటాచా గజరూ | పివళ్యా వాక్యా సాజతీ ||4||

పివళె మండప విస్తీర్ణ | పివళె మధ్యే సింహాసన ॥

రామ సీతా లక్షుమణ | దాసగుణ గర్జతసే ॥5॥

 

రాముల వారి భూపాళీలు 3 :

 

రామ ఆకాశీ పాతాళీ | రామ నాందె భూమండళీ॥
రామ యోగియాంచెమేళీ ॥ సర్వకాళీ తిష్ఠత ॥ధృ॥
రామ నిత్య నిరంతరీ | రామ సబాహ్య అభ్యంతరీ ॥
రామ వివేకాచ్యాఘరీ | భక్తివరీ సాంపడె ॥ 1॥

రామ భావె ఠా ఈ పడె | రామ భక్తీసీ ఆతుడె ॥
రామ ఐక్యారూపీ జోడె | మౌన్య పడె శృతీసీ |॥2॥

రామ యోగ్యాంచె మండణ |రామ భక్తాంచె భూషణ ॥
రామ ఆనందాచా ఘన | సంరక్షణ దాసాచే ॥3॥

 

మారుతి భూపాళీలు :

 

ఉఠి ఉఠి బా మారుతీరాయ | ఉఠవీ అంజనీయాయ ॥
ప్రభాత ఝాలీ బాపా | రామ దర్శనా జాయ ॥ధృ॥
ఉఠీ సూర్యోదయ ఝాలా | రామ సింహాసనీ బైసలా ॥
తుజవాంచుని ఖోలంబలా | ఉఠిబా సత్వర మరుతీ ॥ 1॥

రామ సీతా లక్ష్మణ । భరత ఆణి శతృఘనా ॥
తుఝే ఇచ్చితీ ఆగమన | నళ నీళ అంగద ॥2॥

సుగ్రీవ వానరాంచారాజా । భక్త విభీషణ తుఝా ॥
జాంబువంత వసిష్ఠవోజా | బ్రహ్మనిష్ఠ నారద ॥3॥

అవఘే మిళుని వానర | నామె కరితీ భుభుఃకార॥
దాస మ్హణే నిరంతర | సదా స్మరావా మారూతీ ॥ 4॥

 

Thank you for watching భూపాళీలు.

Continue follow to శ్రీ సమర్థుల వారి భూపాళీలు.

 

Please watch to Upasana Chandrika

And follow us on YouTube channel

 

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!