మాలినీ – భీమరూపి 6వ స్తోత్రం :

 

ఫణివర ఉఠవీలా వేగ అద్భుత కేలా |

త్రిభువన జనలోకీ కీర్తి చా ఘోషగేలా |

రఘుపతి ఉపకారె దాటలె థోర భారె ॥

పరమధిర ఉదారె రక్షిలె సౌఖ్యకారె ॥ 1॥

 

సబళ దళమిళాలె యుద్ధ ఊదండజాలె |

కపికటక నిమాలె పాహతా యెశగేలె |

పరదళశరఘాతె కోటిచ్యా కోటి ప్రేతె |

అభినవరణఘాతె దు:ఖ బిభీషణాతె ॥ 2 ॥

 

శ్లో॥ కపిరిసగనదాటి జాహలీ థోర ఆటీ |

మ్హణ ఉని జగజేటీ ధావణీ చ్యారి కోటీ ||

మృతవిర ఉఠవిలె మొకలే సీధ జాలె ॥

సకలజన నివాలె ధన్య సమర్థ్యచాలె ॥ 3॥

 

బహు ప్రియరఘునాథా ముఖ్య తూ ప్రాణనాథా |

ఉఠవి మజ అనాథా దూరి సారూని వేథా|

ఝడకరీ భీమ రాయా తూకరీ దృఢకాయా |

రఘువిన భజనా యా లాగ వేగించి జాయా || 4 ||

 

తుజవిణ మజ పాహె | పాహతా కోణ ఆహె |

మ్హణుని మన మాఝే రె తుఝువాట పాహె |

మజ తుజ నిరవీలె పాహిజె ఆఠవీలే |

సకళిక నిజ దాసామ్ లాగి సాంబాళ వీలె ॥ 5 ||

 

ఉచిత హిత కరావె ఉద్దరావె ధరావె |

అనుచిత న కరావె త్వాజనీ యశ ధ్యావే |

అఘటిత ఘడవావె సేవాకా సోడవావె |

హరి భజన ఘడావె దు:ఖ తె బీఘడావె 116 ||

 

ప్రభువర విరరాయా జాహలీ వజ్రకాయా |

పరదళ నివటాయా దైత్య కూలె కుటాయా |

గిరివర ఉతటాయా రమ్య వేశే నటాయా |

తుజ చి అలగటాయా ఠేవిలె ముఖ్యఠాయా ॥ 7 ॥

 

బహుత సబళ సాఠా మాగతో అల్పవాటా |

న కరిత హితకాంటా థోరా హోఈల తాఠా |

కృపణ పణ నసావె భక్య లోకీ దిసావె |

అనుదిన కరుణేచే చిన్హ పొటీ వసావే || 8 ||

 

జళధర కరుణేచా అంతరామాజిరాహె |

తరి తుజ కరుణా హే కా నయే సాంగపాహే |

కఠిన హృదయ జాలె కాయకారుణ్య గెలే |

న పావసి మజకా రె మ్యా తుఝెకాయకేలె ॥ 9 ||

 

వడిలపణ కరావె సేవకా సావరావె |

అనహిత న కరావె తూర్త హాతీ ధరావె |

నిపటచి హటవాదె ప్రార్ధిలా శబ్దభేదె |

కపిఘన కరుణెచా వోళలా రామ వేధె ॥ 10 ॥

 

బహుతచి కరుణా యా లోటలీ దేవరాయా |

సహజచికపికేతె జాహలీ వజ్రకాయా |

పరమసుఖ విళాసె | సర్వదా సానుదాసె |

పవన తనుజ తోషె వందిలా సావకాశే ॥ 11 ॥

Thank you for watching మాలినీ – భీమరూపి 6వ స్తోత్రం.

Please watch to Bheema roopi 3rd Stotra.

 అనుష్టుప్ వృత్త – భీమరూపి 5వ స్తోత్రం.

ప్రామాణిక వృత్త – భీమరూపి 4వ స్తోత్రం

And follow us on Facebook

Leave a Reply

error: Content is protected !!